Loading...

Oznamy

Medzi novovymenovanými profesormi je aj Peter Popelka

16.11.2021   Aktuality

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok 16. novembra 2021 vymenovala 30 nových vysokoškolských profesorov. Vymenúvacie dekréty im odovzdala v Prezidentskom paláci. Medzi novovymenovanými profesormi je v odbore hygiena potravín prof. MVDr. Peter Popelka, PhD., z Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. 

Počas príhovoru novovymenovaným profesorom prezidentka Zuzana Čaputová uviedla, že povolanie učiteľa a povolanie vysokoškolského pedagóga, nie je iba zamestnaním, ale je aj verejnou službou. Vyzvala ich k tomu, aby vo svojej práci ako vedci nepoľavovali. V príhovore uviedla, že novovymenovaní profesori nadobúdajú novú akademickú hodnosť a titul profesor v sebe obsahuje aj tézu, že každý z jeho nositeľov je schopný vedeckého výkonu veľkej hodnoty. "Takéto výkony naša spoločnosť naliehavo potrebuje, ak máme udržať krok v spolupráci i konkurencii s medzinárodným prostredím," povedala. Vyzvala ich k tomu, aby vo svojej práci ako vedci nepoľavovali. Zdôraznila, že ak sa má vedecká výkonnosť našej akademickej sféry zvýšiť, práve od nich sa očakáva, že pôjdu príkladom. Dodala, že ich úlohou je aj prispieť k múdrosti spoločnosti.

Zoznam vymenovaných profesorov vysokých škôl a odbor, v ktorom boli vymenovaní:
      
      Martin Bednárik, inžinierska geológia
      Mária Belovičová, verejné zdravotníctvo
      Vanda Benešová, aplikovaná informatika
      Dagmar Cagáňová, ekonomika a manažment podniku
      Peter Čajka, medzinárodné vzťahy
      Ľubomír Čunderlík, obchodné a finančné právo
      György Domokos, odborová didaktika
      Eduard Droberjar, klasická archeológia
      Martina Ivanová, slovenský jazyk a literatúra
      Štefan Janeček, molekulárna biológia
      Alexandra Kolenová, pediatria
      Dušan Kostrub, predškolská a elementárna pedagogika
      Pavol Kráľ, ekonomika a manažment podniku
      Viera Kubičková, obchod a marketing
      Jozef Kúdelčík, elektrotechnológie a materiály
      Viera Lehotská, röntgenológia a rádiológia
      Martin Lukáčik, ekonometria a operačný výskum
      Miroslav Lysý, teória a dejiny štátu a práva
      Marek Majdan, verejné zdravotníctvo
      Josef Malach, pedagogika
      Gertrúda Mikolášová, verejné zdravotníctvo
      Peter Mikuláš, masmediálna štúdia
      Peter Popelka, hygiena potravín
      Ľuboš Rojka, systematická filozofia
      Juraj Rusnák, všeobecná jazykoveda
      Ľubomír Straka, patologická anatómia a súdne lekárstvo
      Jozef Šidlo, patologická anatómia a súdne lekárstvo
      Erik Šoltés, kvantitatívne metódy v ekonómii
      Jana Tóthová, fyzikálne inžinierstvo
      Barbara Ukropcová, normálna a patologická fyziológia

Nášmu kolegovi prof. MVDr. Petrovi Popelkovi, PhD., srdečne blahoželáme!


Foto: www.prezident.sk