Loading...

Oznamy

Inovačné centrum i klaster nového priemyslu sa stali skutočnosťou, UVLF je ich členom

04.08.2021   Aktuality

Zakladateľské zmluvy o založení dvoch záujmových združení právnických osôb Inovačné centrum Košického kraja (ICKK) a Košický klaster nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster CNIC) podpísali v stredu 4. augusta 2021 v Zrkadlovej sále Košického samosprávneho kraja štatutári zakladajúcich subjektov – predseda KSK Rastislav Trnka, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Pavol Sovák, rektor Technickej univerzity v Košiciach Stanislav Kmeť, rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Jana Mojžišová a konateľ Cassovia Discovery Park s.r.o. Dominik Hakulin.

Cieľom Inovačného centra Košického kraja je vytvoriť nové pracovné príležitosti pre obyvateľov regiónu, zastaviť odliv mozgov z Košického kraja a rozvíjať nový high-tech priemysel. K dlhoročnej úzkej spolupráci medzi univerzitami a vedcami sa pridal verejný a súkromný sektorom, aby sa týmto spôsobom posunula aj do inštitucionálnej polohy so zámerom uchádzať sa o podporu európskych štrukturálnych fondov. Zakladajúci členovia ICKK sa zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií. Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľskou praxou, vytvárať podmienky pre vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Dôležitou súčasťou projektu budú aj investície do vedeckej infraštruktúry, univerzitných budov, školských internátov a vybavenia vedeckých parkov.

„Inovačné centrum Košického kraja je projekt, ktorý prinesie viac pracovných miest ako ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Jeho základom je spolupráca partnerov,“ uviedol pri podpise zakladacích listín predseda KSK Rastislav Trnka. Inšpiráciou bolo Juhomoravské inovačné centrum, ktoré funguje už 15 rokov a za ten čas vytvorilo viac ako 6000 pracovných miest. Veľkú časť z nich obsadili ľudia z východného Slovenska. Snahou regionálnej samosprávy je zachytiť práve takýchto mladých ľudí a poskytnúť im špičkové podmienky na prácu doma. „Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu, pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie,“ dodal predseda KSK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom regionálnej inovačnej stratégie. Bude sídliť v budove na Strojárenskej ulici, ktorú vďaka projektu zrekonštruujú.

Pilotným projektom pri rozvíjaní inovačného potenciálu Košického kraja bude Košický klaster nového priemyslu (CNIC), ktorého cieľom je vytvorenie nového priemyslu v regióne s presahom na celé Slovensko. Klaster sa bude zameriavať na biomedicínsky výskum, nové materiály, kvantové a informačné technológie, životné prostredie a zelenú energetiku, čo je v zhode s výskumnými programami a iniciatívami Európskeho výskumného priestoru zakotvenými v programoch Horizont 2020 / Horizont Európa. Tento projekt je úzko prepojený so všetkými troma piliermi – excelentnou vedou, líderstvom v priemysle a spoločenskými výzvami. Popri technologickom zameraní však do svojho portfólia pridáva aj inovatívne spoločenské aktivity, pretože aktuálne poznatky ukazujú, že pokrok v technológiách sa nemusí automaticky prejavovať na zlepšení kvality života ľudí. Popri samosprávach a akademickom sektore sú členmi klastra aj Slovenská akadémia vied (SAV, Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) a Cassovia Discovery Park.

„Dnešný deň vnímame ako historický míľnik, pretože sme naštartovali reálny proces zbližovania našich univerzít vo veľmi dôležitej činnosti, akou je transfer technológií a inovácií. Nepripúšťame neúspech. Veríme, že sa vytvoria príležitosti na ďalšie kroky, aby sa  Košice stali ´science city´- mesto vedy,“ povedal rektor UPJŠ Pavol Sovák a zdôraznil neštandardnú spoluprácu všetkých subjektov, vrátane Slovenskej akadémie vied. Projekt podľa neho zaujal podnikateľskú sféru a diskusie zarezonovali v Bruseli, odkiaľ prišli odporúčania využiť vedeckú excelenciu košických univerzít z hľadiska vedy, výskumu a inovácií a spojiť svoje sily, lebo len spoločne je šanca uspieť v medzinárodnej konkurencii. „Tretie odporúčanie súviselo s našimi snami o tom, ako to má celé vyzerať. Experti nás upozornili, že nemáme šancu uspieť, ak nebudeme dostatočne atraktívni. Preto máme ambiciózny plán. Ale 180 miliónová investícia do našich kampusov nie je určená len pre univerzity, ale pre celé Košice a región, aby sme vybudovali základnú dominantu v podobe spoločného technologického a inovačného pavilónu. Spolu so vznikajúcim kreatívnym centrom vytvoríme synergiu spojenia vedy, výskumu, inovácií s kreatívnym zázemím. Nezačíname na zelenej lúke. To, čo prezentujeme, je len jedna z etáp, ktorá nadväzuje na činnosť univerzitných vedeckých parkov,“ dodal Pavol Sovák.

Košický samosprávny kraj sa plánuje zapojiť do výzvy, ktorú vypíše ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie, s prípravou projektovej dokumentácie súvisiacej s inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici.

„Naša kooperácia s UPJŠ a TUKE má svoju históriu, tvoriví pracovníci všetkých troch univerzít spolupracovali už v minulosti na mnohých projektoch bez toho, aby išlo o inštitucionalizované formy. Vznik CNIC je logickým vyústením spolupráce, ktorá začínala v samostatných projektoch, pokračovala vo vedeckých parkoch a teraz dostáva ďalší rozmer. Dnes už neexistuje iná cesta ako kooperácia. Nikto sa nemôže uzatvárať do seba, v jednom laboratóriu už nikto nič nedokáže. Veda, výskum, inovácie, majú interdisciplinárny rozmer,“ povedala k myšlienke Košického klastra nového priemyslu rektorka UVLF Jana Mojžišová. Zdôraznila, že aj UVLF chce participovať na riešení aktuálnych vedeckých a výskumných tém predovšetkým v oblasti biomedicíny, regeneračnej medicíny a využívania animálnych modelov, pretože má v tejto oblasti špičkových odborníkov, ktorí v spojení s ďalšími kolegami dokážu vytvoriť veľa. „O výskum a vývoj v týchto oblastiach je vo svete enormný záujem a práve UVLF má vynikajúce výsledky pri biologických experimentoch, skúmaní implantátov, náhradných materiálov a pri využívaní animálnych modelov na ich testovanie. K tomu, aby sme výskum a vývoj vedeli dotiahnuť do konca, vedia prispieť prírodovedci, lekári, technici, informatici a ďalší kolegovia z UPJŠ a TUKE. Naše spolupráca umožní prepojenie základnej a aplikovanej vedy do výsledku, ktorý bude prospešný pre celú spoločnosť. Možnosti, ktoré dáva pri aplikovanom výskume naša univerzita, sú naozaj jedinečné, pretože priamo testovať výsledky výskumu na animálnych modeloch je v biomedicíne a regeneračnej medicíne nevyhnutné. Vznik CNIC dá príležitosť našim tvorivým pracovníkom, aby tu našli podnetné prostredie, ktoré pritiahne ďalších kolegov, doktorandov, študentov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.“ 

     

     

     

Kľúčovými problémami identifikovanými v analýze súčasného stavu slovenskej ekonomiky sú nedostatok adekvátneho prostredia pre vznik a rozvoj začínajúcich inovatívnych spoločností; nízky podiel súkromného sektora na financovaní vedy a výskumu; nízka inovačná výkonnosť malých a stredných podnikov; nízka vedecká a výskumná výkonnosť v oblasti patentov, ochranných značiek a priemyselných vzorov. Konzorcium CNIC má ambíciu pozdvihnúť ekonomickú a s tým spojenú sociálnu úroveň východného Slovenska na úroveň priemeru Európskej únie.