Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe výživa zvierat a dietetika

MVDr. Mareka Hudáka

Dizertačná práca:
Vplyv kŕmnych aditív na produkčné parametre a zdravotný stav brojlerových kurčiat
Oponenti:
Prof. Ing. Branislav Gálik, PhD., Katedra výživy zvierat, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Centrum biovied v Košiciach
MVDr. Zuzana Andrejčáková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
17. augusta 2021 o 14.00 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe neurovedy

RNDr. Patrície Petrouškovej

Dizertačná práca:
Vývoj a produkcia ligand blokujúcich peptidov proti neuroinvazívnym patogénom
Oponenti:
Prof. MVDr. Juraj Pišti, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Ing. Jozef Hanes, DrSc., Neuroimunologický ústav SAV v Bratislave
RNDr. Juraj Koči, PhD., Biomedicínske centrum SAV v Bratislave
Termín obhajoby:
19. augusta 2021 o 8.00 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe neurovedy

MVDr. Filipa Humeníka

Dizertačná práca:
Alternatívne zdroje dospelých kmeňových buniek a ich produktov: multilíniový a parakrínny potenciál
Oponenti:
Prof. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
RNDr. Lucia Slovinská, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MVDr. Vladimír Baran, CSc., Centrum biovied SAV v Košiciach
Termín obhajoby:
19. augusta 2021 o 9.15 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe neurovedy

Mgr. Dominiky Olešovej

Dizertačná práca:
Stanovenie metabolomických markerov Alzheimerovej choroby pomocou kvapalinovej chromatografie kombinovanej s hmotnostnou spektrometriou
Oponenti:
Doc. RNDr. Peter Solár, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. PharmDr. Ivan Malík, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Maksym Danchenko, PhD., Biomedicínske centrum v Bratislave
Termín obhajoby:
19. augusta 2021 o 10.30 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe neurovedy

MVDr. Bc. Zuzany Vikartovskej

Dizertačná práca:
Dospelé kmeňové bunky v liečbe kognitívnych dysfunkcií psov
Oponenti:
Prof. MVDr. Silvia Rybárová, PhD., Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MVDr. Dušan Fabián, DrSc., Centrum biovied SAV v Košiciach
MVDr. Ivo Vanický, CSc., Neurobiologický ústav SAV v Bratislave
Termín obhajoby:
19. augusta 2021 o 11.45 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe morfológia a fyziológia

PharmDr. Magdalény Pollákovej

Dizertačná práca:
Sledovanie vývinovej toxicity po aplikácii jedu vybraných druhov jedovatých hadov
Oponenti:
Prof. Ing. Mária Mareková, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Prof. MVDr. Š tefan Faix, DrSc., Centrum biovied SAV v Košiciach
Doc. MVDr. Marcel Falis, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
23. augusta 2021 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach
Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe morfológia a fyziológia

RNDr. Dominiky Mravčákovej

Dizertačná práca:
Modulácia trávenia oviec ovplyvnených endoparazitózou
Oponenti:
Doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
RNDr. Ivica Hromadová, DrSc., Parazitologický ústav SAV v Košiciach
RNDr. Vlasta Demečková, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
23. augusta 2021 o 10.15 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach
Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe súdne a verejné veterinárske lekárstvo

MVDr. Anny Packovej

Dizertačná práca:
Právne a zdravotné aspekty kupirácie uší
Oponenti:
Prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, PhD., Veterinárni univerzita v Brne
Doc. MVDr. Slavomír Horňák, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
19. augusta 2021 o 12.45 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe súdne a verejné veterinárske lekárstvo

MVDr. Alexandra Pavľaka

Dizertačná práca:
Právna úprava chovu koni v SR, EU a tret ích krajinách
Oponenti:
Prof. Ing. Marko Halo, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
JUDr. Lukáš Michaľov PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
23. augusta 2021 o 14.00 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach
Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárně choroby zvierat

MVDr. Kristíny Mravcovej

Dizertačná práca:
Epidemiologické aspekty vybraných črevných parazitov zvierat a ľudí: viacárovňová analýza
Oponenti:
Prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc., DipEVPC, Veterinárni univerzita Brno
Doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
MVDr. Daniela Antolová, PhD., Parazitologicky ústav SAV v Košiciach
Termín obhajoby:
25. augusta 2021 o 8.00 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach
Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárně choroby zvierat

MVDr. Júlie Šmigovej

Dizertačná práca:
Vplyv antropogénnych faktorov na šírenie endoparazitóz v rôznych ekosystémoch
Oponenti:
Prof. RNDr. František Ondriska, PhD., Trnavská univerzita v Trnave
Doc. RNDr. Michal Stanko, DrSc., Parazitologický ústav SAV v Košiciach
Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
25. augusta 2021 o 9.15 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach
Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe parazitárně choroby zvierat

MVDr. Karola Račku

Dizertačná práca:
Toxoplasma gondii u voľne žijúcich a ZOO zvierat
Oponenti:
Prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc., DipEVPC, Veterinárni univerzita Brno
Prof. RNDr. František Ondriska, PhD., Trnavská univerzita v Trnave
Doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
25. augusta 2021 o 10.30 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach
Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe mikrobiológia

MDDr. Andrey Staškovej

Dizertačná práca:
Mikrobiologická analýza orálnej mikroflóry z pohľadu zubného lekárstva vo veterinárnej a humánnej medicíne
Oponenti:
Prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
Prof. MUDr. Wlodzimierz Wieckiewicz, prof, nadzw., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MVDr. Andrea Lauková, CSc., Centrum biovied SAV v Košiciach
Termín obhajoby:
27. augusta 2021 o 8.00 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach
Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe mikrobiológia

MVDr. Lívie Karahutovej

Dizertačná práca:
Rezistencia na antibiotiká v klinickej praxi
Oponenti:
Prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prof. MUDr. Erik Dorko, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave
Termín obhajoby:
27. augusta 2021 o 9.15 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach
Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe mikrobiológia

PharmDr. Dominiky Faixovej

Dizertačná práca:
Štúdium účinku látok naturálneho pôvodu s imunomodulačným účinkom na modelový organizmus
Oponenti:
Prof. MVDr. Róbert Herich, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MVDr. Viola Strompfová, PhD., Centrum biovied SAV v Košiciach
Termín obhajoby:
27. augusta 2021 o 10.30 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach
Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe mikrobiológia

Mgr. Kataríny Peňazziovej

Dizertačná práca:
Druhová diverzita a charakteristika arbovírusov a ich vektorov
Oponenti:
Prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Doc. RNDr. Peter Kabát, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave
RNDr. Viktória Majláthová, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
27. augusta 2021 o 11.45 hodine
Miesto obhajoby:
Pavilón morfologických disciplín (poslucháreň) UVLF v Košiciach
Prijmite zároveň pozvanie na uvedenú obhajobu. MS Teams Live Stream