Loading...

Oznamy

Aj absolventi bakalárskeho štúdia prevzali diplomy na slávnosti

25.06.2021   Aktuality

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v piatok 25. júna 2021 prevzali diplomy o absolvovaní prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania bakalári v študijných programoch kynológia (29 absolventov), vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (5 absolventov), bezpečnosť krmív a potravín (8 absolventov) a magisterský titul 4 absolventi študijného programu trh a kvalita potravín.

Absolventi študijného programu kynológia sa zaviazali, že odborné činnosti spojené s kynológiou budú vykonávať profesionálne a zodpovedne, s rešpektovaním princípov ochrany prírody a zvierat. Spôsob svojho života zasvätia k úžitku všetkých živých organizmov a budú ich ochraňovať pred utrpením či iným bezprávím. Zdržia sa konania a podpory činov, ktoré nie sú v súlade s týmto sľubom. Ak ich vedomosti nebudú stačiť na udržanie dobrého zdravotného stavu zvierat v ich držbe, odovzdajú ich do rúk veterinárnym lekárom schopným to urobiť tak, aby to bolo na ich úžitok.

V študijnom programe vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii absolventi sľúbili, že svoje odborné činnosti orientované na aktivity so zvieratami za účelom zlepšenia zdravia a kvality života ľudí, budú vykonávať profesionálne a zodpovedne, s rešpektovaním princípov ochrany prírody, zvierat, aj svojich klientov.  

Študenti odborov súvisiacich s bezpečnosťou a kvalitou krmív a potravín sa v sľube zaviazali, že všetky svoje vedomosti a sily venujú rozvoju spoločnosti. V záujme ochrany zdravia ľudí a zvierat budú zabezpečovať produkciu zdravotne a hygienicky neškodných potravín a krmív živočíšneho i rastlinného pôvodu. Svoje vedomosti budú využívať na implementáciu bezpečnostných systémov pri výrobe a manipulácii s krmivami a potravinami.

Všetci sa zaviazali pristupovať k povinnostiam svedomito, s plným vedomím svojej zodpovednosti a na adekvátnej etickej úrovni. Všetkých svojich  učiteľov, ktorí im odovzdali  svoje znalosti a vedomosti, si budú vážiť a urobia všetko, čo bude v ich silách, aby ich mohli dôstojne nasledovať. Uchovajú vo vďačnej pamäti Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorej ste dosiahli vysokoškolskú kvalifikáciu. Budú žiť a pracovať v duchu humanizmu a vzájomného rešpektovania sa a tento sľub budú dodržiavať.