Loading...

Oznamy

Stanovisko UVLF v Košiciach ku kauze plagiátorstva

18.01.2019   Aktuality

Odmietame akýkoľvek nečestný spôsob získavania vysokoškolských titulov, ktorý je v rozpore so zásadami písania záverečných prác všeobecne uplatňovanými na vysokých školách. Nech už použijeme na nečestné konanie akokoľvek formulované slovo, podstata takého konania stále ostáva rovnaká. Zvlášť nás mrzí to, že kauza  plagiátorstva vrhá tieň aj na tie záverečné práce, ktoré vznikli ako výsledok poctivého vedeckého snaženia, ktoré ako jediné je na akademickej pôde akceptovateľné. 

            Plne sa stotožňujeme so stanoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave i UPJŠ v Košiciach v tom, že klamstvo a podvod na vysoké školy nepatria, lebo na nás je zodpovednosť za formovanie mladej generácie. Naším každodenným snažením i osobným príkladom vštepujeme našim študentom hodnoty založené na jednoznačných a nespochybniteľných etických a morálnych princípoch. Akademické prostredie musí byť zárukou dodržiavania nemenných morálnych hodnôt, ktoré nesmú podliehať politickým vplyvom.