Loading...

Oznamy

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby - bloková výučba február 2021

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby - bloková výučba február 2021

POKYNY k ďalšiemu priebehu blokovej výučby pre študentov 6. roč. ŠP VVL a GVM v ak. r. 2020/2021

Vzhľadom na súčasné prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 by sme Vás chceli touto cestou informovať o podmienkach, za ktorých bude prebiehať ďalšia bloková výučba.

 1. Od 22. 02. 2021 pokračuje bloková výučba prezenčnou formou pre študentov 6. ročníka ŠP VVL a následne študentov 6. ročníka ŠP GVM od 08. 03. 2021.
 2. Prezenčná bloková výučba sa uskutoční v malých skupinách maximálne do 6 osôb vrátane učiteľa, podľa rozpisu príslušnej kliniky. Rozdelenie na výučbu zašle príslušné pracovisko študentom na ich pridelené študentské emaily.
 3. Nosenie respirátorov, rukavíc a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov je realizované v súlade s aktuálne platnými vyhláškami a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) pri ohrození verejného zdravia. Dôraz je kladený na zvýšenú hygienu rúk (časté umývanie a dezinfekcia rúk).
 4. Pri kontakte s osobami je akceptovaný výlučne respirátor typu FFP 2 alebo respirátor typu FFP 3.
 5. Nástup na ubytovanie v študentských domovoch je podmienené preukázaním sa negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie staršieho ako 48 hodín.
 6. Negatívny test nemusí predložiť študent v prípade: a) ak prekonal COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 3 mesiace, b) ak je zaočkovaný proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.
 7. Testovanie na COVID-19 počas blokovej výučby je možné realizovať priamo na MoM v areáli UVLF v Košiciach, Kostolianska cesta (https://www.uvlf.sk/oznamy?item=1635) v čase Pondelok- Nedeľa od 11:30-19:30 s tým, že posledný odber sa realizuje o 19:05hod.
 8. Nástup na prezenčnú blokovú výučbu bude umožnený študentom spĺňajúcim bod 6 a tým študentom, ktorí sa preukážu negatívnym výsledkom vyšetrenia na COVID-19 v súlade s bodom 7 nie starším ako 24 hodín.
 9. Študenti môžu absolvovať testovanie na MOM UVLF v Košiciach aj deň pred nástupom na blokovú výučbu po objednaní sa cez web stránku Koronavírus | Požiadať o vyšetrenie (gov.sk)
 10. Počas praktickej výučby je potrebné, aby sa študent (ktorý nespĺňa bod 6) preukazoval negatívnym výsledkom AT alebo PCR testu každé 4 dni v súlade s bodom 7.
 11. Ubytovanie v študentských domovoch je pre študentov, ktorí nastupujú na prezenčnú výučbu povolené. Ubytovať sa môžu maximálne jeden deň pred nástupom na výučbu, s výnimkou zahraničných študentov. Počas blokovej výučby nie je povolené cestovať domov.
 12. Počas pobytu v študentských domovoch je potrebné striktne dodržiavať zákaz stretávania sa. V prípade nedodržania pokynov, študent musí okamžite opustiť študentský domov, ubytovanie mu bude zrušené a bude riešený disciplinárnou komisiou pre študentov. 
 13. Študenti pred nástupom na blokovú výučbu opätovne vyplnia dotazník o zdravotnom stave na https://covid-19.uvlf.sk/health-questionnaire-for-students
 14. Študenti prichádzajúci zo zahraničia majú povolený nástup na blokovú výučbu až po splnení karanténnych povinností po vstupe na územie Slovenskej republiky v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Študenti túto skutočnosť potvrdia vyplnením dotazníka o zdravotnom stave na https://covid-19.uvlf.sk/health-questionnaire-for-students
 15. Ak sa u študenta prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia alebo sa dostane do kontaktu s osobou pozitívne testovanou na COVID-19, študent postupuje v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR a je povinný zaregistrovať sa na stránke UVLF COVID-19, nahlásiť túto informáciu študijnému oddeleniu (renata.bozikova@uvf.sk), OBKR (eva.raczova@uvlf.sk) a odísť do karantény.

Univerzita si vyhradzuje právo vykonať zmeny v zverejnených pokynoch podľa aktuálneho vývoja nákazovej situácie COVID-19 a usmernení hlavného hygienika SR a vlády SR.

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
                       rektorka