Loading...

Oznamy

Budúci veterinárni lekári začnú od pondelka s prezenčnou blokovou výučbou

Budúci veterinárni lekári začnú od pondelka s prezenčnou blokovou výučbou

19.02.2021   Aktuality

Študenti posledného šiesteho ročníka študijného programu všeobecné veterinárske lekárstvo (VVL) na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) začnú od pondelka 22. februára 2021 s blokovou praktickou výučbou prezenčnou formou. Od 8. marca bude pokračovať aj výučba pre zahraničných študentov v programe General Veterinary Medicine (GVM). Dvojtýždňový posun v prípade zahraničných študentov je určený na absolvovanie karantény po ich príchode na Slovensko. Na prezenčnú blokovú výučbu na klinikách by malo nastúpiť 118 slovenských študentov VVL a 47 zahraničných študentov GVM.

Rozhodnutie prijala univerzita na základe odporúčania hlavného hygienika, v ktorom akceptoval žiadosť univerzít umožniť realizáciu nevyhnutnej praktickej výučby študentov príslušných študijných odborov a programov vysokých škôl, aby mohli absolvovať štátnu záverečnú skúšku.

„Odporúčanie hlavného hygienika prišlo v hodine dvanástej, pretože študenti končiacich ročníkov musia absolvovať presne stanovený rozsah klinickej praxe, aby mohli pristúpiť k štátnej záverečnej skúške. Tieto pravidlá pre regulované povolania určuje smernica Európskeho parlamentu a Rady EÚ, vďaka čomu je náš diplom akceptovaný vo všetkých členských krajinách,“ vysvetľuje rektorka UVLF Jana Mojžišová. „Praktickú výučbu sme pripravení zabezpečiť za dodržania prísnych hygienických a protiepidemických opatrení, v malých skupinách, v ktorých budú vopred negatívne testovaní študenti i vysokoškolskí učitelia. Podobne je to v prípade práce na experimentálnych častiach záverečných prác a klinických stáží.“

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vydala pokyny k ďalšiemu priebehu blokovej výučby a stanovila prísne podmienky, za ktorých bude prebiehať. Prezenčná bloková výučba sa uskutoční v malých skupinách maximálne do šesť osôb vrátane učiteľa podľa rozpisu príslušnej kliniky. Všetci študenti i pedagógovia sú povinní nosiť respirátory, rukavice a ďalšie osobné ochranné pracovné prostriedky, dôraz je kladený na zvýšenú hygienu rúk. Pri kontakte s osobami je akceptovaný výlučne respirátor typu FFP 2 alebo respirátor typu FFP 3.

Študenti sa musia pri nástupe preukázať negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie starším ako 48 hodín. Výnimku tvoria tí, ktorí už ochorenie prekonali a majú o tom doklad, alebo sú zaočkovaní aj druhou dávkou. Počas praktickej výučby sa študenti budú preukazoval negatívnym výsledkom testu každé štyri dni. Testovanie môžu absolvovať v mobilnom odberovom mieste v areáli UVLF, ktoré funguje sedem dní v týždni.

Ubytovanie v študentských domovoch je pre študentov, ktorí nastupujú na prezenčnú výučbu, povolené. Ubytovať sa môžu maximálne jeden deň pred nástupom na výučbu. Na internátoch je zakázané stretávať sa v izbách, klubovniach, študovniach či na chodbách. Zakázané sú aj návštevy. Študentské domovy sa budú zatvárať o 21. hodine a otvárať o 6. hodine ráno. Pri každom vstupe sa bude merať telesná teplota. V prípade nedodržania pokynov musí študent okamžite opustiť internát, ubytovanie mu bude zrušené a bude riešený disciplinárnou komisiou pre študentov. Počas blokovej výučby nie je povolené cestovať domov.

Zahraniční študenti pred nástupom na blokovú výučbu majú povolený nástup až po splnení karanténnych povinností v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Karanténne priestory si musí každý zahraničný študent zabezpečiť sám.