Loading...

Oznamy

Čas ukáže plusy i mínusy dištančného štúdia farmácie

04.01.2021   Aktuality

V decembrovom čísle časopisu Lekárnik bol uverejnený článok o skúsenostiach s dištančnou formou vzdelávania na UVLF v Košiciach. 

     

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach patrí medzi dve univerzity na Slovensku, ktoré vyučujú odbor farmácia. „Tak ako všetci ostatní, aj my sme sa museli prispôsobiť novým podmienkam, ktoré nastali s príchodom pandémie ochorenia COVID-19. Prvá vlna nás zasiahla rýchlo a nečakane, rovnako ako aj všetky opatrenia s tým súvisiace,“ hovorí vedúca Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF PharmDr. Monika Fedorová, PhD. Nevyhnutný a rýchly prechod z prezenčnej na dištančnú formu výučby priniesol pedagógom i študentom mnohé problémy a nejasnosti. Nebola zjednotená online platforma pre dištančné vzdelávanie, pri práci z domu mnohí nemali vytvorené vhodné podmienky ani dostatočné technické vybavenie pre tento typ vzdelávania, chýbali zručnosti.

„Nevedeli sme čo nás čaká a ako dlho to bude trvať. Snažili sme sa v jednotlivých predmetoch vytvoriť predstavu o priebehu dištančnej výučby, ktorá by v maximálnej možnej miere nahradila prezenčnú formu s využitím vzdelávacích materiálov a spätnou kontrolou štúdia. Napriek náročným podmienkam a potrebe rýchleho adaptovania, ju pedagógovia aj študenti zvládli veľmi dobre,“ konštatuje Monika Fedorová. Učitelia okrem zmeny plánovania organizácie výučby, veľmi rýchleho zžitia sa s novými platformami, prípravy nových materiálov či inštrukcií pre vzdelávanie, poskytovali vo zvýšenej miere konzultácie študentom a snažili sa reagovať na ich podnety či otázky.

Vedenie univerzity reagovalo na situáciu a pohotovo manažovalo spôsob prednášok a cvičení, či prípravu a priebeh štátnych skúšok, vrátane koordinácie praxí. Pred nástupom druhej vlny pandémie bolo viac času na prípravu dištančnej výučby. „Vedeli sme čo nás čaká a čo je nevyhnutné zabezpečiť, aby bola výučba realizovateľná. Kvalitná príprava takejto výučby si však vyžaduje čas, organizáciu a skúsenosti, postupne vychytávame a odstraňujeme nedostatky a s maximálnym úsilím sa všetci snažíme zabezpečiť čo najvyššiu kvalitu vzdelávania. Musíme sa však častejšie flexibilne prispôsobovať zmenám opatrení,“ hovorí o skúsenostiach svojich kolegov vedúca katedry.

Výhodou dištančného vzdelávania je možnosť pripojenia celého ročníka na výučbu naraz, najmä pri teoretických predmetoch. Študenti majú na platforme k dispozícii študijné materiály, nemusia cestovať, minimalizuje sa tak absencia študentov na výučbe. Oveľa náročnejšia je však kontrola pozornosti a spätnej väzby od študentov. Chýba aj osobný kontakt, ktorý je pri práci v lekárni dôležitý. Väčšina absolventov je zamestnaná v lekárňach. Nepretržite prichádzajú do priameho kontaktu s pacientmi. Znázornenie osobného kontaktu s využitím neverbálnej komunikácie sa dá pri dištančnom vzdelávaní len veľmi ťažko nahradiť. „Praktické cvičenia realizované dištančnou formou nie sú plnohodnotnou náhradou prezenčnej formy výučby v tomto študijnom odbore, chýba pri nich rozvoj potrebných a nevyhnutných zručností,“ vysvetľuje Monika Fedorová. Práve preto univerzita hneď na začiatku zimného semestra upravila rozvrh tak, aby boli prioritne odučené praktické cvičenia prezenčnou formou. „Aktuálnym hlavným problémom je overovanie vedomostí študentov v reálnom čase - opisovanie, spoločná práca, využívanie internetu či iných technológií pri vypracovaní testov a podobne.“

Veľmi dôležité je, že počas celej pandémie umožnila univerzita študentom absolvovanie povinnej odbornej lekárenskej praxe v lekárňach, rešpektujúc opatrenia určené vládou ako aj opatrenia príslušnej lekárne, v ktorej študenti prax vykonávajú. „Študenti mali okrem toho možnosť zapojiť sa aj do dobrovoľníckej činnosti, ktorú spoluorganizoval Spolok košických študentov farmácie v lekárňach v prvej línii. Využili ju aj naši študenti, čo si veľmi ceníme. Aj celoplošné testovanie ukázalo dôležitosť farmaceutov a študentov farmácie pri realizácii tejto výzvy,“ dodala Monika Fedorová a zdôraznila, že až čas ukáže, do akej miery a v ktorej oblasti študijného odboru farmácia je dištančná forma výučby v porovnaní s prezenčnou výhodnejšia či nepostačujúca.

     

PharmDr. Monika Fedorová, PhD., s kolegom PharmDr. Radoslavom Suchovičom pri príprave na online hodinu.