Loading...

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu UVLF v Košiciach - 17. 12. 2020

10.12.2020   Oznamy zamestnancom

Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční

dňa 17. decembra 2020 (štvrtok) o 11.00 hod.

prezenčne v aule univerzity (členovia komory zamestnancov)
konferenčne prostredníctvom MS Teams (členovia komory študentov)

P r o g r a m :

 1. Otvorenie
 2. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
 3. Kontrola uznesení
 4. Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
 5. Výročná správa o kvalite UVLF v Košiciach za akademický rok 2019/2020
 6. Návrh VP – Zásady postupu získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UVLF v Košiciach
 7. Návrh VP – Školné a poplatky spojené so štúdiom na UVLF v Košiciach platné na akademický rok 2021/2022
 8. Návrh VP – Minimálne kritériá tvorivej činnosti pri obsadzovaní pracovných miest vysokoškolský učiteľ a výskumný pracovník na UVLF v Košiciach
 9. Správa o činnosti Rady vysokých škôl Slovenskej republiky
 10. Rôzne
 11. Záver

S pozdravom

doc. MVDr. Peter Lazár, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach