Loading...

Oznamy

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby

Pokyny k ďalšiemu priebehu výučby v ak. r. 2020/2021

Vzhľadom na súčasné prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia súvisiace so šírením infekcie COVID-19 by sme Vás chceli touto cestou informovať o podmienkach, za ktorých bude prebiehať ďalšia výučba.

 1. Od 30.11. do 18.12.2020 pokračuje výučba v zimnom semestri dištančnou formou, s výnimkou blokovej výučby 6. ročníka ŠP VVL a následne 6. ročníka ŠP GVM od 4.1.2021.
 2. Umožňuje sa  všetkým študentom 5. ročníka ŠP VVL, HP, GVM a BSc.  absolvovať klinické praxe na klinikách UVLF po dohode s garantom príslušnej praxe v malých skupinách (max. 5 študentov naraz).
 3. Umožňuje sa študentom, preferenčne končiacich ročníkov, realizovať praktickú časť záverečných prác na jednotlivých pracoviskách podľa uváženia a inštrukcií školiteľa.
 4. Garanti predmetov sú povinní zverejniť termíny a od 21.12.2020 realizovať skúšky podľa platného študijného poriadku.
 5. Skúšky realizovať výhradne dištančnou formou, prostredníctvom systému MOODLE (inštrukcie budú zaslané osobitne).
 6. Z dôvodu chýbajúcej praktickej výučby predmetov Klinická diagnostika (4. HP), Propedeutika (4. GVM) sa nariaďuje realizácia chýbajúcich praktických cvičení v malých skupinách (max. 5 študentov naraz) v týchto predmetoch v čase od 4. 1. do 15. 1. 2021. Výučba bude prebiehať podľa harmonogramu výučby, ktorú pripraví garant predmetu a v dostatočnom predstihu zašle študentom.
 7. Študentom, ktorí budú navštevovať výučbu predmetov Klinická diagnostika (4. HP), Propedeutika (4. GVM) sa umožňuje:  
  • predĺženie termínu na vykonanie zápočtov zo všetkých predmetov ZS do 28. 2. 2021,
  • nastúpenie na výučbu v LS bez obmedzenia podľa platného harmonogramu ak. roka,
  • vykonanie skúšok aj v priebehu výučby letného semestra s tým, že garant predmetu je povinný vypísať min. 1 termín počas mesiacov  február – apríl 2021.
 8. Termíny štátnych skúšok naplánované na mesiac január a február 2021 ostávajú bezo zmien. Forma priebehu štátnych skúšok bude zverejnená dodatočne.
 9. Ubytovanie v študentských domovoch je pre študentov, ktorí nastupujú na prezenčnú výučbu alebo klinickú prax, povolené. Ubytovať sa môžu maximálne jeden deň pred nástupom na výučbu alebo prax, s výnimkou zahraničných študentov.
 10. Nástup na prezenčnú výučby, klinickú prax alebo ubytovanie v študentských domovoch je podmienené preukázaním sa negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu nie staršieho ako 5 dní od začiatku danej výučby a praxe.
 11. Garanti predmetov (resp. garantom poverené osoby) a zamestnanci vlastnej ochrany v študentských domovoch sú oprávnení pri nástupe na výučbu alebo na ubytovanie požadovať k nahliadnutiu potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 5 dní.         
 12. Výučba v letnom semestri začne podľa platného harmonogramu ak. roka.
 13. Externá forma výučby bude realizovaná podľa platného harmonogramu ak. roka. Formu výučby oznámime dodatočne.

Univerzita si vyhradzuje právo vykonať zmeny v zverejnených pokynoch podľa aktuálneho vývoja nákazovej situácie COVID-19 a usmernení hlavného hygienika SR a vlády SR.

                                                                      

Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
rektorka