Loading...

Oznamy

Tri budovy majú po rekonštrukcii nižšiu energetickú náročnosť a lepšie podmienky na štúdium a prácu

Tri budovy majú po rekonštrukcii nižšiu energetickú náročnosť a lepšie podmienky na štúdium a prácu

25.11.2020   Aktuality

Akademický rok 2020/2021 sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začal aj vo vynovených priestoroch. Vďaka finančným prostriedkom z Operačného programu Kvalita životného prostredia nasmerovaným do prioritnej osi venovanej energeticky efektívnemu nízkouhlíkovému hospodárstvu, sa podarilo zrealizovať a ukončiť tri projekty, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti. Výrazné zásahy sa dotkli pavilónu č. 25 s priľahlými skleníkmi, pavilónu chemických disciplín (č. 35) a pavilónu farmácie (č. 36). Vo všetkých troch budovách bola cieľom opatrení obnova verejnej infraštruktúry, zabezpečenie energetickej účinnosti a zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Univerzite sa zo štrukturálnych fondov podarilo na tieto tri projekty získať nenávratné finančné príspevky spolu vo výške viac ako 2 milióny 522 tisíc eur. Na všetky tri budovy už bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a riadne sa využívajú.

Areál dnešnej univerzity začali budovať v roku 1903, keď tu uhorské ministerstvo spravodlivosti zriadilo Kráľovskú polepšovňu na prevýchovu odsúdených, zanedbaných i mravne narušených mladistvých. Po vzniku Československej republiky sa polepšovňa vo februári 1919 zmenila na Komenského ústav pre výchovu opustenej mládeže, ktorý sa okrem sociálnej starostlivosti o siroty venoval aj súdom určenej prevýchove mládeže. V roku 1949 tu začala pôsobiť novozriadená Vysoká škola veterinárska. Niektoré pavilóny pribudli, niektoré zmenili svoju tvár, bohatá zeleň a vzácne dreviny však dodnes krášlia univerzitný areál. Pred vyše sto rokmi postavili areál na severnom okraji mesta, dnes je súčasťou širšieho centra. Nezachovala sa však pôvodná výmera areálu kráľovskej polepšovne, predovšetkým z južnej i východnej strany ukrojila výstavba sídliska Mier (1954 – 1958), neskôr výstavba vtedajšieho Helmintologického ústavu SAV (1963), výstavba Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (1965 – 1966) i Ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny (1970).

Z trojice rekonštruovaných budov je najstarší pavilón č. 25. Je sídlom praktickej výučby v rámci študijného programu farmácia. Súčasťou budovy je šesť skleníkov, v ktorých absolvujú odborný výcvik študenti katedry farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky. V skleníkoch sa pestujú aj priesady, ktoré sa vysádzajú v celom areáli univerzity. Tento objekt patrí medzi najstaršie, budované ešte pre kráľovskú polepšovňu. Podľa archívnych údajov k južnej strane oplotenia areálu pristavali záhradníctvo s bytom záhradníka a skleníkmi po roku 1920. Okrem základného vzdelania totiž dostali chovanci možnosť vyučiť sa až 29 remeslám. Od roku 1925 boli k dispozícii vykurované skleníky a záhradníci, ktorí tu založili prevádzku s vlastnou produkciou okrasných rastlín.

Novšiu budovu farmaceutického pavilónu získala univerzita do svojho majetku v roku 2010. Dovtedy v ňom sídlil Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach. Zrekonštruovaných bolo vtedy päť poschodí, na ktorých boli vytvorené cvičebne, laboratóriá, posluchárne aj kancelárske priestory cielene pre potreby farmaceutického vzdelávania. „Táto prvá rekonštrukcia však neriešila energetickú náročnosť a prevádzka budovy bola veľmi drahá. Keďže náš aktuálny projekt spĺňal prísne kritériá Operačného programu Kvalita životného prostredia, z ktorého je možné financovať projekty na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, boli sme úspešní a nenávratný finančný príspevok získali. Treba si uvedomiť, že nie každá budova, ktorú v našom areáli máme, takéto kritériá spĺňa, aj keď by rekonštrukciu potrebovala. Výber tých objektov, pre ktoré pripravujeme projektové zámery z konkrétneho operačného programu, je preto veľmi zložitý a ovplyvňuje ho mnoho faktorov, o ktorých verejnosť nevie. My ich však musíme brať do úvahy, ak chceme uspieť,“ hovorí kvestor UVLF Róbert Schréter.

Pavilón chemických disciplín bol donedávna sídlom Výskumného ústavu experimentálnej veterinárnej medicíny. Svedčí o tom doteraz aj plastika pri vstupe z Hlinkovej ulice. V budove sídli katedra chémie, biochémie a biofyziky.

Vo všetkých troch prípadoch išlo hlavne o zateplenie obvodových stien i striech, odstránenie tepelných mostov, vymieňali sa výplne otvorov. Obnovou prešlo vykurovanie, zdravotechnika či osvetlenie. Súčasťou je nový systém merania, riadenia a regulácie spotreby energie na vykurovanie a ohrev teplej vody. Všetky tri budovy z hľadiska celkovej potreby energie budú po obnove patriť do energetickej triedy A. 

Univerzita bola úspešná aj s ďalšími dvoma projektmi v Operačnom programe Kvalita životného prostredia. V areáli univerzity sa aktuálne ukončila realizácia projektu na zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 17, v ktorom sídlia štyri kliniky - klinika malých zvierat, prežúvavcov, ošípaných a koní. Na tento projekt získala UVLF zo štrukturálnych fondov nenávratný finančný príspevok 1 milión 966 tisíc eur. Začiatkom jesene sa začali prvé práce na obnove budovy a modernizácii technického zariadenia pavilónu č. 12, ktorá významne zlepší podmienky pre katedru výživy a chovu zvierat. Schválená výška NFP je 1 milión 290 tisíc eur a práce by mali trvať do leta roku 2022.

Pavilón č. 25 – záhradníctvo a skleníky

     

Od júna 2018 do mája 2020 sa realizoval projekt zníženia energetickej náročnosti Pavilónu č. 25, na ktorý bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 477 603,49 eur.
V hlavnej budove sa rekonštruovala podlaha, zatepľoval strop do nevykurovaného priestoru aj fasáda. Rekonštruovala sa strecha a skleníky, vymieňali výplne otvorov, zdravotechnika a vzduchotechnika. Stará strešná krytina bola vymenená za keramickú skladanú drážkovanú krytinu, staré okná nahradili nové drevené do veľkosti pôvodných okenných otvorov. Omietka a režné murivo na fasáde bolo reštaurované a obnovené. V niektorých učebniach boli pôvodné podlahy vybúrané a nahradené novými, vrátane hydroizolácie a tepelnej izolácie. Pôvodný drevený krov zostal a proti stratám tepla bol strešný plášť zaizolovaný proti stratám tepla, proti vode a vlhkosti. Pôvodné okná na južnej fasáde doplnili okná s požadovanými tepelnoizolačnými vlastnosťami na vnútornej strane ostenia. Okná tvarovo, rozmerovo a výtvarne nadväzujú na pôvodné. Nové okná s oceľovými rámami s prerušeným tepelným mostom majú trojsklá. Na severozápadnej prístavbe bolo pôvodné zateplenie odstránené a nahradené novým. Nový plechový strešný plášť doplnila poistná hydroizolačná fólia. Strop nad touto časťou bol zateplený fúkanou izoláciou. Obvodové múry skleníkov zateplili kontaktným zatepľovacím systémom a omietli fasádnou omietkou. Kovová konštrukcia a zasklenie bolo nahradené novými dvojsklami. Budova po obnove z hľadiska celkovej potreby energie bude patriť do energetickej triedy A.  

Pavilón č. 36 – farmácia

     

Na zníženie energetickej náročnosti pavilónu farmácie bol schválený príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 1 094 537,99 eur. Projekt sa realizoval od marca 2019 do novembra 2020.
V samostatnej budove číslo 36 sú umiestnené katedry farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky, lekárenstva a sociálnej farmácie, katedra farmakológie a toxikológie, Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie a Národné referenčné laboratórium pre pesticídy. Pri obnova sa vymieňali okná, dvere, zatepľoval sa strop do nevykurovaného priestoru, celý obvodový plášť, ale aj základy obvodových stien. Obnovou prešlo vykurovanie, zdravotechnika, osvetlenie i bleskozvody. Celková efektívnosť stavebných úprav bola závislá od komplexnosti riešenia jednotlivých stavebných konštrukcií budovy a zateplenia budovy ako celku. Aby sa znížila spotreba energie na vykurovanie, museli sa súčasne urobiť úpravy na vykurovacom zariadení, odstrániť tepelné mosty, dobudovať regulačnú techniku a hydraulicky vyregulovať vykurovací systém. Samotné zateplenie budovy má zásadné priaznivé účinky na zníženie potreby energie na vykurovanie, ale aj odstránenie povrchovej kondenzácie vodnej pary s následnou tvorbou plesní. Odstráni sa zatekanie cez obvodový a strešný plášť, či okná. Nosné konštrukcie už nebudú namáhané vplyvom teplotných rozdielov. Architektonické riešenie zateplenia navrhol projektant formou zatepľovacieho systému - minerálnou vlnou medzi oceľovou konštrukciou a fasádnym samonosným systémom z galvanizovaných lakovaných oceľových plechov. Budova po obnove z hľadiska celkovej potreby energie bude patriť do energetickej triedy A.

Pavilón č. 35 - chemické disciplíny

     

Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť v pavilóne chemických disciplín č. 35 sa realizovala od januára 2019 do novembra 2020. Schválená výška nenávratného finančného príspevku bola 949 914,76 eur.
V pavilóne chemických disciplín sa využívajú štyri nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. Hlavným cieľom stavebných aktivít bolo znížiť energetickú náročnosť objektu tak, aby úspora energií na vykurovanie bola minimálne 60 % a zároveň spĺňala kritérium energetickej hospodárnosti budovy využívanej na vysokoškolské vzdelávanie. Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy sa dosiahlo opatreniami stavebného charakteru, zníženie spotreby energie núteným vetraním so spätným získavaním tepla. Súčasťou obnovy je nový systém merania, riadenia a regulácie spotreby energie na vykurovanie, ohrev teplej vody a rekonštrukcia interiérového osvetlenia. Postupne boli zateplené základy obvodových stien pod terénom a obvodový plášť, odstránené pôvodné izolácie a zateplené steny vo vykurovanom suteréne. Zateplenie sa týkalo aj strešnej konštrukcie do exteriéru a strechy do nevykurovanej strojovne. Na nové opláštenie objektu bol navrhnutý systém Qbiss One, ktorý vyvinula a vyrobila slovinská firma TRIMO. Objektu dodal moderný vzhľad. Vykurovacia sústava sa modernizovala hydraulickým vyregulovaním a reguláciou systémov, modernizáciou systému prípravy teplej vody, osadením termostatických regulačných ventilov. Doterajšie osvetlenie nahradilo prevažne LED osvetlenie. Napojená bola vzduchotechnika a rekuperačné jednotky. Budova bude vďaka tomu dosahovať energetickú triedu A1.