Loading...

Oznamy

Seminár doktorandov ako videokonferencia

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa vo štvrtok 12. novembra začal 15. ročník seminára doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu. Dvojdňová súťaž o najlepšiu prácu doktorandov je v tomto roku presunutá do online priestoru, všetky príspevky sú prezentované videokonferenčne prostredníctvom MS Teams©. Cieľom podujatia je poskytnúť košickým doktorandom z biologických vedných odborov priestor na získanie praktických skúseností v dvoch najdôležitejších oblastiach prezentácie vlastných výsledkov vedeckého výskumu, v prezentácii výsledkov v ústnej a písomnej forme.

Na príprave seminára, ktorý je súčasťou slovenského Týždňa vedy a techniky, sa spolupodieľajú Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat a Centrum biovied Slovenskej akadémie vied .

Tu nájdete program seminára doktorandov.

Tu nájdete zborník vedeckých prác 15. ročníka seminára doktorandov.