Loading...

Oznamy

Vyhlásenie šiestich rektorov Združenia V7 a predsedu SAV k odvolaniu rektora STU Miroslava Fikara

27.10.2020   Aktuality

My, šiesti rektori združenia V7 a predseda SAV, sme s veľkým znepokojením sledovali eskaláciu napätia medzi Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity (AS STU) a rektorom STU Miroslavom Fikarom v posledných mesiacoch. Verili sme, že obe strany napokon k sebe nájdu cestu v záujme rozvoja STU. Združenie výskumných a technicky orientovaných univerzít V7 berie na vedomie rozhodnutie Akademického senátu STU navrhnúť odvolanie rektora STU, profesora Miroslava Fikara. Rešpektujúc autonómnosť a samosprávnosť vysokých škôl považujeme toto rozhodnutie za vnútornú záležitosť STU.

Dodávame však nasledovné:

  1. Autonómia vysokých škôl je nedotknuteľná a má byť naďalej zákonom garantovaná kompetenciami samosprávnych orgánov vysokej školy  tak, aby sa rektor  vo svojich rozhodnutiach mohol opierať o akademické senáty, ktorých kompetencie je potrebné modernizovať a zosúladiť s požiadavkami na zabezpečenie efektívneho riadenia univerzít.
  2. Rektor Miroslav Fikar bol počas svojho pôsobenia v našom združení významnou osobnosťou s veľkým prínosom, okamžite si získal náš rešpekt a obdiv za schopnosť hľadať riešenia pre rozvoj slovenského vysokého školstva. Obdivovali sme a naďalej obdivujeme jeho nekonfliktný spôsob pri riešení náročných tém.
  3. Sme toho názoru, že Miroslav Fikar nepoškodzoval dobré meno STU. Naopak, bol aktívnym propagátorom našich vyhlásení. Osobne zorganizoval viacero diskusných fór k osudu vysokého školstva a vždy hájil dobré meno svojej alma mater.
  4. Profesora Miroslava Fikara považujeme za schopného manažéra s konkrétnou zmysluplnou víziou reformy slovenského vysokoškolského a výskumného prostredia.
  5. Dovoľujeme si aj týmto vyhlásením  vyjadriť nášmu kolegovi a priateľovi poďakovanie za jeho úprimnú ambíciu a snahu pomôcť nášmu vysokému školstvu.

Ďakujeme.

Jozef Jandačka (ŽU), Klaudia Halászová (SPU), Stanislav Kmeť (TUKE), Jana Mojžišová (UVLF), Pavol Sovák (UPJŠ), Marek Števček (UK) a Pavol Šajgalík (SAV).

        

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít SR (Združenie V7) tvoria Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Členovia Združenia V7 sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore.