Loading...

Oznamy

Univerzita má 20 nových nositeľov akademického titulu PhD.

Univerzita má 20 nových nositeľov akademického titulu PhD.

13.10.2020   Aktuality

Utorok 13. októbra 2020 bol slávnostný pre doktorandov, ktorí absolvovali tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. odovzdala diplomy 15 absolventom, spolu v uplynulom akademickom roku titul philosophiae doctor“ (PhD.) získalo 20 doktorandov.  

Novými nositeľmi akademického titulu philosophiae doctor“ (PhD.) sú:

Mgr. Martin Bartkovský v programe hygiena potravín
MVDr. Ivana Cingeľová Maruščáková v programe imunológia
MVDr. Gabriela Čonková-Skybová v programe infekčné choroby zvierat
MVDr. Miroslava Fecková v programe parazitárne choroby zvierat
MVDr. Monika Holodová v programe veterinárna morfológia a fyziológia
MVDr. Kristína Huňáková v programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
RNDr. Júlia Jarošová v programe parazitárne choroby zvierat
MUDr. Jozef Kafka v programe neurovedy
MVDr. Róbert Klein v programe vnútorné choroby zvierat
MVDr. Branislav Lukáč v programe vnútorné choroby zvierat
Mgr. Alžbeta Radačovská v programe parazitárne choroby zvierat
MVDr. Anna Reitznerová v programe hygiena potravin
MVDr. Petra Timkovičová Lacková v programe výživa zvierat a dietetika
MVDr. Radka Staroňová rod.Titková v programe vnútorné choroby zvierat
MVDr. Petra Vidricková v programe vnútorné choroby zvierat
MVDr. František Csicsay v programe mikrobiológia
MVDr. Iveta Jaďuttová v programe hygiena potravín
MVDr. Miroslava Anna Šefcová v programe veterinárna morfológia a fyziológia
MVDr. Tatiana Vataščinová v programe hygiena potravin
MVDr. Zuzana Vilhanová v programe veterinárne pôrodníctvo a gynekológia (diplom prevzala už vo februári 2020)

Doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a v anglickom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach realizujú v 14-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je štyri roky a v externej forme päť rokov. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, „PhD“). Akreditované študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa poskytujú v rámci schválenej Sústavy študijných odborov.

V študijnom odbore veterinárske lekárstvo sú to programy hygiena potravín; veterinárna morfológia a fyziológia; vnútorné choroby zvierat; veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia; veterinárne pôrodníctvo a gynekológia; infekčné choroby zvierat a parazitárne choroby zvierat; súdne a verejné veterinárske lekárstvo; výživa zvierat a dietetika; hygiena chovu zvierat a životné prostredie. V študijnom odbore biológia sú to študijné programy mikrobiológia; virológia; imunológia; neurovedy.