Loading...

Oznamy

Univerzita má 20 nových nositeľov akademického titulu PhD.

13.10.2020   Aktuality

Utorok 13. októbra 2020 bol slávnostný pre doktorandov, ktorí absolvovali tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Rektorka UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. odovzdala diplomy 15 absolventom, spolu v uplynulom akademickom roku titul philosophiae doctor“ (PhD.) získalo 20 doktorandov.  

Novými nositeľmi akademického titulu philosophiae doctor“ (PhD.) sú:

Mgr. Martin Bartkovský v programe hygiena potravín
MVDr. Ivana Cingeľová Maruščáková v programe imunológia
MVDr. Gabriela Čonková-Skybová v programe infekčné choroby zvierat
MVDr. Miroslava Fecková v programe parazitárne choroby zvierat
MVDr. Monika Holodová v programe veterinárna morfológia a fyziológia
MVDr. Kristína Huňáková v programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
RNDr. Júlia Jarošová v programe parazitárne choroby zvierat
MUDr. Jozef Kafka v programe neurovedy
MVDr. Róbert Klein v programe vnútorné choroby zvierat
MVDr. Branislav Lukáč v programe vnútorné choroby zvierat
Mgr. Alžbeta Radačovská v programe parazitárne choroby zvierat
MVDr. Anna Reitznerová v programe hygiena potravin
MVDr. Petra Timkovičová Lacková v programe výživa zvierat a dietetika
MVDr. Radka Staroňová rod.Titková v programe vnútorné choroby zvierat
MVDr. Petra Vidricková v programe vnútorné choroby zvierat
MVDr. František Csicsay v programe mikrobiológia
MVDr. Iveta Jaďuttová v programe hygiena potravín
MVDr. Miroslava Anna Šefcová v programe veterinárna morfológia a fyziológia
MVDr. Tatiana Vataščinová v programe hygiena potravin
MVDr. Zuzana Vilhanová v programe veterinárne pôrodníctvo a gynekológia (diplom prevzala už vo februári 2020)

Doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a v anglickom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach realizujú v 14-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je štyri roky a v externej forme päť rokov. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, „PhD“). Akreditované študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa poskytujú v rámci schválenej Sústavy študijných odborov.

V študijnom odbore veterinárske lekárstvo sú to programy hygiena potravín; veterinárna morfológia a fyziológia; vnútorné choroby zvierat; veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia; veterinárne pôrodníctvo a gynekológia; infekčné choroby zvierat a parazitárne choroby zvierat; súdne a verejné veterinárske lekárstvo; výživa zvierat a dietetika; hygiena chovu zvierat a životné prostredie. V študijnom odbore biológia sú to študijné programy mikrobiológia; virológia; imunológia; neurovedy.