Loading...

Oznamy

Sme #zamodruoblohu

Sme #zamodruoblohu

07.09.2020   Aktuality

Dnes je Svetový deň čistého ovzdušia. Čisté ovzdušie však nie je všade samozrejmosťou. Výberom dopravného prostriedku a dodržiavaním zásad správneho vykurovania môže každý z nás prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia vo svojom okolí. Čo urobíte vy #zamodruoblohu?

Organizácia spojených národov vyhlásila 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia. Členské štáty v tento deň upriamujú pozornosť na prijaté opatrenia v záujme zlepšenia kvality ovzdušia. Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia je jedným z nich. Prinášame vám informácie o kvalite ovzdušia na Slovensku v číslach.

Čo dýchame, zisťujeme prostredníctvom monitoringu kvality ovzdušia. Ide o meranie vybraných znečisťujúcich látok na monitorovacích staniciach. Na Slovensku vykonáva monitoring Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Národná monitorovacia sieť kvality ovzdušia aktuálne pozostáva z 38 monitorovacích staníc. V rámci projektu SHMÚ Skvalitnenie národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia sa do roku 2022 rozšíri sieť o ďalších 14 staníc. Dohromady tak bude národnú sieť tvoriť 52 monitorovacích staníc.

Zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší negatívne vplývajú na zdravie ľudí, vedú k ochoreniam obehovej a dýchacej sústavy až po predčasnú smrť. Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry zomiera dôsledkom znečistenia ovzdušia predčasne približne 5 000 obyvateľov Slovenska ročne. Obzvlášť citlivé skupiny sú deti, tehotné ženy a dôchodcovia, či alergici a astmatici. 

Napriek výraznému zlepšeniu kvality ovzdušia za posledné roky, ktoré možno pripísať prísnym legislatívnym úpravám zameraným na veľké zdroje znečisťovania, je kvalita ovzdušia na Slovensku stále neuspokojivá. Problematické sú v súčasnosti oblasti energetiky, vykurovania a dopravy. Územia, kde nameraná koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší prekračuje limitnú alebo cieľovú hodnotu na ochranu zdravia, sa vymedzujú ako tzv. oblasti riadenia kvality ovzdušia. V súčasnosti je na Slovensku 11 oblastí riadenia kvality ovzdušia.

Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku bude spočívať v implementácii strategických dokumentov - Programov na zlepšenie kvality ovzdušia, posilnení kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov, uplatňovaní konceptu udržateľnej mobility a v podpore výmeny zastaraných zdrojov tepla. V rámci opatrení na zníženie emisií prachových častíc do ovzdušia vyčlenilo Ministerstvo životného prostredia SR finančnú podporu vo výške 35 mil. EUR na podporu výmeny starých kotlov na tuhé palivo za nové plynové kotly v domácnostiach. Primárnym účelom tzv. kotlovej dotácie bude zníženie emisií prachových častíc, ako znečisťujúcich látok, ktoré domácnosti produkujú pri spaľovaní tuhého paliva.

Významným opatrením Ministerstva životného prostredia SR, ktoré podporila Európska únia v rámci programu LIFE, je vytvorenie národnej siete manažérov kvality ovzdušia. 14 manažérov kvality ovzdušia (MKO) obsadených na úrovni štátnych a samosprávnych orgánov v rámci Ministerstva životného prostredia SR, Slovenskej agentúry životného prostredia a zapojených samosprávnych krajov (Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Žilina, Košice, Prešov) posilní kapacity regionálnych a miestnych orgánov. Úlohou MKO bude poskytovať odborné poradenstvo a zlepšiť tak aplikáciu riešení na zlepšenie kvality ovzdušia priamo v regiónoch. 

Informácie čisto o ovzduší nájdete na www.populair.sk

#WorldCleanAirDay #CleanAirEU

Projekt LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (“populair”) podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE má za cieľ prispieť k efektívnemu riadeniu kvality ovzdušia na Slovensku pomocou vytvorenia národnej siete manažérov kvality ovzdušia. Na základe práce manažérov v regiónoch budeme prinášať aktuálne informácie z oblasti kvality ovzdušia na Slovensku i zo sveta. Prostredníctvom vzdelávacích programov a osvetových kampaní je našou snahou zvyšovať environmentálne povedomie širokej verejnosti v oblasti ochrany ovzdušia. Sme pripravení podať pomocnú ruku. V prípade podnetov z oblasti kvality ovzdušia nás neváhajte kontaktovať na info@populair.sk