Loading...

Organizačná štruktúra

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie

CHARAKTERISTIKA PRACOVISKA

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (LBMI) bolo založené 15. marca 1996, ako pracovisko dvoch organizácií - Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied, ktoré participovali na zriadení sofistikovanej výskumnej jednotky v oblasti imunogenomiky a imunoproteomiky.

Od svojho založenia zaisťuje LBMI vysoký štandard v oblasti výskumu a vzdelávania. Hlavnou doménou výskumu LBMI je skúmanie interakcií hostiteľa a neuroinvazívnych patogénov, akými sú Borrelia burgdorferi, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Franciscella, západonílsky virus a vírus kliešťovej encefalitídy, ako aj na blokovanie prvých štádií neuroinfekcie. Hlavné výskumné aktivity sú zamerané na: a) štúdium odpovede hostiteľských buniek (tvoriacich neurovaskulárnu jednotku) počas iniciálnej adhézie a penetrácie patogéna do CNS na úrovni transkriptómu, b) identifikácia špecifických receptorov liganda  a mapovanie domén podieľajúcich sa na väzbe patogéna s receptormi hostiteľských buniek, c) príprava monodoménových protilátok (sdAbs), ktoré môžu prechádzať priamo cez hematoencefalickú bariéru a rozpoznávať ligandy patogénov, d) vývoj blokujúcich antimikrobiálnych peptidov. LBMI sa taktiež podieľa na riešení projektu APVV zameraného na COVID-19 s cieľom odhaliť väzbové miesta SARS-COV2 a blokovať adhéziu vírusu na hostiteľské bunky pomocou sdAbs a antivirálnych peptidov.

LBMI využíva najinovatívnejšie techniky, ako napríklad RNA sekvenovanie (sekvenovanie novej generácie); „high-throughput“ proteomiké metódy využívajúce hmotnostnú spektrometriu s tzv. „bottom-up“ a „top-down“ prístupom; techniky detegujúce mutácie, ako SSCP, DGGE, testy s vysokým rozlíšením (HRM); priame sekvenovanie DNA; kvantitatívna real-time PCR; transfekčné techniky; in vitro produkciu rekombinantných proteínov; testy protein-proteínových interakcií; fágový displej; afinitnú chromatografiu; „pull-down“ testy; kultiváciu buniek tvoriacich hematoencefalickú bariéru ľudí; a iné.

Doposiaľ bolo v  LBMI vyškolených 12 doktorandov, ktorí zastávajú popredné miesta vo výskumných ústavoch ako na Slovensku, tak aj v zahraničí a ponúklo stáž  viac ako 30  hosťujúcim vedcom z rôznych zahraničných štátov, a to v oblasti fágového displeja a proteomiky.