Loading...

Organizačná štruktúra

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie ako spoločné pracovisko UVLF v Košiciach a Neuroimunologického inštitútu SAV je zamerané na štúdium interakcie medzi hostiteľom a patogénom. Výskumné aktivity zahŕňajú mutácie v génoch vrodenej imunity a vnímavosť hostiteľov k patogénom; objavovanie hostiteľskej špecificity patogénov; objavovanie mechanizmov, pomocou ktorých patogény unikajú pred imuntnými mechanizmami hostiteľa. Toto vedecko-výskumné zameranie umožnilo obhájiť 5 doktorandských prác a prinieslo viac než 70 originálnych karentových publikácií.

Projekty:
 1. Názov projektu - Strategický vývoj terapeutických látok voči neuroinfekciám spôsobených výbranými vektorom prenášanými patogénmi, Agentúra - APVV, Číslo projektu - APVV-18-0259, Trvanie - 2019 – 2023, Akronym - PathoBlock, Financovanie - 248662 €, Zodpovedný riešiteľ - Mangesh Bhide.
 2. Názov projektu - Štúdium vplyvu povrchových ligandov borélií na hostiteľské bunky prostredníctvom analýzy transkriptómu a produkcia nanoprotilátok, voči vybraným ligandom s potenciálnym terapeutickým účinkom, Agentúra - VEGA, Číslo projektu - VEGA 1/0105/19, Trvanie - 2019 - 2022, Akronym - Transcriptome Borrelia, Financovanie - 45 000 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Bhide Mangesh.
 3. Názov projektu - Vývoj nových prístupov na terapiu tuopatií využívajúcich transportné peptidy pre liečivá a protilátky do mozgu, Agentúra - APVV, Číslo projektu - APVV -18-0302, Trvanie - 2019 - 2022, Akronym - KYNPED, Financovanie - 38 000 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Andrej Kovac, Co-PI: Bhide Mangesh.
 4. Názov projektu - Nanosystems conjugated with antibody fragments for treating brain infections Agentúra - ERA-NET H2020, Číslo projektu - EURONANOMED2018-049 Trvanie - 2019 - 2021, Akronym - TARBRAINFEC, Financovanie - 120 000 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - (SLOVAKIA) Bhide Mangesh.
 5. Názov projektu - Knowledge platform for assessing the risk of bisphenols on gut microbiota and its role in obesogenic phenotype: looking for biomarkers, Agentúra - European Food Safety Authority, Číslo projektu - GP/EFSA/ENCO/2018/03-GA04, Trvanie - 2019 - 2021, Akronym - OBEMIRISK, Financovanie - 16 660 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - (SLOVAKIA) Bhide Mangesh.
 6. Názov projektu - Innovative training network in Molecular Animal Nutrition, Agentúra - H2020- MSCA-ITN-2017, Číslo projektu - 765423, Trvanie - 2018 – 2021, Akronym - MANNA, Financovanie - 3 mil. Euro.; UVLF - Kosice 205000 €, Zodpovedný riešiteľ - (SLOVAKIA) Bhide Mangesh.
 7. Názov projektu - Analýza efektu povrchového antigénu (doména III proteínu E) vybraných flavivírusov na bunky neurovaskulárnej jednotky a syntéza inhibičného peptidu voči doméne III ako potencionálnej terapeutickej látky, Agentúra - DIII protein E, Číslo projektu - VEGA 1/0439/18, Trvanie - 2018 - 2021, Akronym - VEGA -, Financovanie - 56 000 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Katarína Bhide, Co-PI: Jimenez Munguía Irene.
 8. Názov projektu - Exopolysacharidy Lactobacillus Reuteri: štúdium ich imunomodulačného účinku na intestinálne epitelové bunky prasiat (IPEC-1) po čelenži s enterotoxigénnymi E.coli, Agentúra - VEGA, Číslo projektu - VEGA 1/0633/17, Trvanie - 2017 - 2019, Akronym - EPS, Financovanie - 34 979 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Tkacikova L, Co-PI: Mangesh Bhide.
 9. Názov projektu - Odhalenie ligand-receptor interakcií zúčastňujúcich sa invázie patogénov do centrálneho nervového systémua vývoj cielenej terapeutickej stratégie voči neuroinfekciám, Agentúra - APVV, Číslo projektu - 14-0218, Trvanie - 2015 - 2019, Akronym - INEURAb, Financovanie - 218 986 eur €, Zodpovedný riešiteľ - Mangesh Bhide.
 10. Názov projektu - Mapovanie epitopov povrchových proteínov borélií pre účely vývoja Multiple antigenic peptide vakcíny proti Lymskej borelióze, Agentúra - VEGA, Číslo projektu - VEGA 1/0261/15, Trvanie - 2015 - 2018, Akronym - Epitope mapping, Financovanie - 36 739 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Pulzová Lucia / Mikula Ivan.
 11. Názov projektu - Odhalenie potenciálnych faktorov neuroinvazívnych borélií spôsobujúcich neurozápal v CNS, Agentúra - VEGA, Číslo projektu - VEGA 1/0258/15, Trvanie - 2015 - 2018, Akronym - Neuroinflammation, Financovanie - 35 620 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Mangesh Bhide.
 12. Názov projektu - Pokročilé bioinformatické metódy pre študentov veterinárskych a medicínskych odborov, Agentúra - KEGA, Číslo projektu - KEGA016UVLF-4/2015, Trvanie - 2015 - 2017, Akronym - In silico veritas II., Financovanie - 43 925 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Mangesh Bhide.
 13. Názov projektu - Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites, Agentúra - European science foundation COST, Číslo projektu - CM1307, Trvanie - 2014 - 2017, Akronym - Endoparasites, Financovanie - — €, Zodpovedný riešiteľ - MC member: Bhide Mangesh.
 14. Názov projektu - Univerzitný medicínsky park, Agentúra - EU Structural Funds Číslo projektu - ITMS26220220185, Trvanie - 2013 - 2018, Akronym - MEDIPARK, Financovanie - 8.2 mil. EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Pistl Juraj, Bhide Mangesh (Head of Proteomics).
 15. Názov projektu - European Network for neclegted vectors and vector-borne infections Agentúra - European science foundation COST, Číslo projektu - TD1303, Trvanie - 2013 - 2016, Akronym - EurNegVec, Financovanie - — EUR €, Zodpovedný riešiteľ - MC member: Bhide Mangesh.
 16. Názov projektu - Identification of biomarkers associated with chemotherapy resistence in testicular tumors from germ cells in Slovak, Agentúra - APVV, Číslo projektu - APVV-0016-11, Trvanie - 2012 - 2015, Akronym - Retetestis, Financovanie - 38 000 eur €, Zodpovedný riešiteľ - Mego Michal, CO-PI: Bhide Mangesh.
 17. Názov projektu - Produkcia a identifikácia receptora pre vonkajší membránový proteín OMPatt (E. ruminantium), ktorý je silne exprimovaný v oslabenom kmeni, Agentúra - APVV, Číslo projektu - SK-FR-2013-0031, Trvanie - 2012 - 2015, Akronym - RecProtER, Financovanie - 5 300 eur €, Zodpovedný riešiteľ - Mangesh Bhide.
 18. Názov projektu - Štúdiumzákladných proteínových interakcií, ktoré sa zúčastňujú pri translokácii Borrelia a Francisella cez hematoencefalickú bariéru, Agentúra - VEGA, Číslo projektu - 1/0054/12, Trvanie - 2012 - 2014, Akronym - BorFranTran, Financovanie - 32 631 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Mangesh Bhide.
 19. Názov projektu - Nové trendy vo využívaní bioinformatických analýz v genomike a proteomike pre študentov veterinárskych a biomedicínskych odborov, Agentúra - KEGA, Číslo projektu - KEGA 005UVLF-4/2011, Trvanie - 2011 - 2015, Akronym - In silico veritas I., Financovanie - 26 995 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Mangesh Bhide.
 20. Názov projektu - Farm animal proteomics: proetomics in domestic animals, Agentúra - European science foundation COST, Číslo projektu - FA1002, Trvanie - 2011 - 2014, Akronym - FAP, Financovanie - — EUR €, Zodpovedný riešiteľ - MC member: Bhide Mangesh.
 21. Názov projektu - Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF v Košiciach, Agentúra - EU Structural funds, Číslo projektu - ITMS26110230036, Trvanie - 2011 - 2014, Akronym - Neurovedy, Financovanie - 1 049 997 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Mangesh Bhide (Head of Proteomics).
 22. Názov projektu - Štúdium interakcie medzi hostiteľom a patogénom na objasnenie neuroinvazívnych mechanizmov na proteomickej úrovni, Agentúra - APVV, Číslo projektu - APVV 0036-10, Trvanie - 2011 - 2014, Akronym - Hostiteľ - patogén interakcia, Financovanie - 243 925 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Mangesh Bhide.
 23. Názov projektu - Štúdium únikových stratégií Francisella a Borrelia pred komplementovým systémom, Agentúra - APVV, Číslo projektu - APVV SK-PT-0014-10, Trvanie - 2011 - 2012, Akronym - BORCOMP, Financovanie - 5 395 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Mangesh Bhide.
 24. Názov projektu - Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy, Agentúra - EU Structural funds, Číslo projektu - ITMS26220120002, Trvanie - 2009 - 2011, Akronym - INFEKTZOON, Financovanie - 1 293 089 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Vilček Štefan, Mangesh Bhide (Head of Proteomics).
 25. Názov projektu - Array technologies for BSL3 and BSL4 pathogens, Agentúra - European science foundation COST B28, Číslo projektu - B28, Trvanie - 2009 - 2011, Akronym - Array, Financovanie - — EUR €, Zodpovedný riešiteľ - MC member: Bhide Mangesh.
 26. Názov projektu - Štúdium interakcie medzi hotiteľom a boréliami na proteínovej úrovni vo vzťahu k novým biomarkerom, Agentúra - VEGA, Číslo projektu - 1/0621/09, Trvanie - 2009 - 2011, Akronym - HostBorProt, Financovanie - 31 450 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Mangesh Bhide.
 27. Názov projektu - Molekulárne prístupy detekcie Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis a mutácií v génoch nešpecifickej imunity vo vzťahu k infekcii, Agentúra - VEGA, Číslo projektu - VEGA 1/0608/09, Trvanie - 2009 - 2011, Akronym - MycoBakter, Financovanie - 24 726 EUR €, Zodpovedný riešiteľ - Ivan Mikula, Co-PI: Bhide Mangesh.
 28. Názov projektu - Transfer poznatkov z výskumu pre študentov veterinárskych a medicínskych odborov, Agentúra - Ministry of education Číslo projektu - 037-002UVL8-2008, Trvanie - 2008 - 2009, Akronym - Transfer poznatkov, Financovanie - 60 000 eur €, Zodpovedný riešiteľ - Juraj Pistl, Mangesh Co-PI: Bhide.
 29. Názov projektu - Regulácia transkripcie dvojzložkového sytému Sak188/189 u Streptococcus agalactiae, Agentúra - APVV, Číslo projektu - SK-RU-0013-07, Trvanie - 2008 - 2009, Akronym - SakSys, Financovanie - 6 500 eur €, Zodpovedný riešiteľ - Emil Pilipčinec, Co-PI: Bhide Mangesh.
Spoluúčasť na riešení projektov:
 • VEGA 1/0633/17: Exopolysacharidy Lactobacillus reuteri: štúdium ich imunomodulačného účinku na intestinálne epitelové bunky prasiat (IPEC-1) po čelenži s enterotoxigénnymi E. coli. Realizácia 2017 – 2019.