Loading...

Organizačná štruktúra

Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri, rýb a včiel v Rozhanovciach

Poľovné revíry

V rámci poľovných revírov ÚZ Rozhanovce obhospodaruje poľovný revír Samostatná bažantnica Rozhanovce (farmový chov bažantov a jarabíc), poľovný revír Obora (chov danielej a muflonej zveri) a poľovný revír Makovica (poľovný lesný revír so zameraním hlavne na chov jelenej, srnčej a diviačej zveri). Celková rozloha poľovných revírov je 6 158 ha, z toho Bažantnica má 3358 ha, Obora má 500 ha a Makovica má 2300 ha.

Poľovným revírom, kde UVLF uskutočňuje hlavne výučbové poľovačky na malú zver, je revír Samostatná bažantnica Rozhanovce. V revíri je situovaná poľovnícka chata Pincatorka.

Druhým poľovným revírom je Obora Rozhanovce. Obora Rozhanovce je oplotená poľovná plocha, v ktorej sa venujeme intenzívnemu chovu danielej a muflonej zveri. Zvernica Obora vzhľadom na skutočnosť plní aj dôležité funkcie vyplývajúce z pedagogického a vedecko-výskumného zamerania univerzity. Študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie majú tak možnosť využívať poľovný revír Obora v rámci špecializovaných disciplín zameraných na chov a choroby zveri a poľovníctvo. Zahraniční študenti našej univerzity vysoko oceňujú možnosť pracovať so živou raticovou zverou počas praktických terénnych cvičení, zameraných na odchyt a imobilizáciu spojenú s odbermi vzoriek, aplikáciou liečiv a pod. Takéto možnosti ako naša univerzita neumožňuje v rámci EÚ takmer žiadna veterinárska fakulta, čo je skutočnosť, ktorá zvyšuje atraktivitu a prestíž UVLF pre záujemcov o štúdium zo zahraničia.

Poľovný revír Makovica je voľným poľovným revírom, situovaným v masíve Slanských vrchov, kde hlavným druhom zveri je zver jelenia, srnčia a diviačia. Revír je areálom prirodzeného výskytu veľkých šeliem, ako napr. vlka dravého, rysa ostrovida, mačky divej, líšky hrdzavej, jazveca lesného a prechodne aj medveďa hnedého. Aj napriek pestrému druhovému výskytu veľkých šeliem sú v tomto revíri vysoké stavy kvalitnej jelenej a diviačej zveri. Pre potreby poľovníckeho obhospodarovania tohto revíru vlastní UVLF priamo v revíri poľovnícku chatu, tzv. Mudroveckú hájenku, a v prenájme od Lesy SR, š. p., má univerzita poľovnícku zrubovú chatu Hlavatovská. V tomto poľovnom revíri sú organizované výučbové poľovačky na diviačiu zver.

Vedecko-výskumné využitie zveri v poľovných revíroch umožňuje realizáciu celého radu bakalárskych, diplomových, dizertačných prác, ako aj riešenie výskumných úloh v rámci rôznych vedeckých programov.