Loading...

MediPark Košice

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach

Významné prínosy UVP Medipark pre UVLF a medziuniverzitnú spoluprácu

 • Postavenie budovy Mediparku – Univerzitnej nemocnice
 • Priestorové a prístrojové špičkové vybavenie tejto budovy vytvára predpoklady pre priamu nadväznosť na oblasti Mediparku ako sú neurovedy a regeneračná a reprodukčná medicína
 • Vybavenie umožňuje širokú paletu vyšetrení a invazívnych experimentov na infikovaných a chorých zvieratách, vývoj zvieracích modelov a kuratívnu činnosť
 • Signifikantný nárast významu UVLF v regióne a na Slovensku vzhľadom na vysoký štandard diagnostických a liečebných zákrokov u zvierat na vedeckom podklade

Medipark na UVLF je priamo prepojený spoluprácou s nasledovnými organizáciami:

 • Lekárska Fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
 • Neuroimunologický ústav SAV Bratislava
 • Neurobiologický ústav SAV Košice
 • Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Košice
 • Parazitologický ústav SAV Košice
 • Technická Univerzita v Košiciach
 • Nemocnica Košice-Šaca
 • Univerzita veterinárskej medicíny, Budapešť
 • Maďarská akadémia vied

Výsledky projektu Medipark vyústili do nasledujúcich patentov, publikácií a iných výstupov, ktorých prehľad nájdete tu.