Loading...

MediPark Košice

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach (MediPark, Košice - Fáza II.)

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Hlavný partner projektu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova č. 2, 041 80 Košice
Partner projektu: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského č. 73, 041 81 Košice
Partner projektu: Neurobiologický ústav SAV, Šoltésovej 4 - 6, 040 01 Košice
Partner projektu: Technická univerzita v Košiciach, Letná č. 9, 042 00 Košice
ITMS kód projektu: 313011D103

Operačný program: Výskum a inovácie
Prioritná os: 1. Podpora výskumu, vývoja a inovácií
Opatrenie: 1.1. Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií a podpora konpetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2016/1.1.3 - 02
Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SORO: Výskumná agentúra
Zmluva o poskytnutí NFP: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. zml. 001/2017/1.1.3/OPVaI/DP
Zmluva o partnerstve: Zmluva o partnerstve č. 001/2017/1.1.3/OPVaI/DP/PZ, uzatvorená medzi UPJŠ Košice a partnermi : UVLF Košice, NbÚ SAV Košice a TUKE
Miesto realizácie projektu na UVLF v Košiciach: Komenského 73, 041 81 Košice
Obdobie realizácie projektu: júl 2013 – jún 2015

Aktuálny stav v implementácii projektu:

Aktivity projektu boli ukončené. Udržateľnosť projektu trvá po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu vrátane povinnosti predkladania následných monitorovacích správ 1x ročne po dobu 5 rokov od ukončenia implementácie projektu a povinnosti archivácie projektovej dokumentácie po dobu 10 rokov od ukončenia implementácie projektu.

Špecifický cieľ projektu:

1.1.3. Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Aktivity projektu a podiel UVLF v Košiciach na realizácii aktivity:

 • Aktivita 1.1 – Zavedenie zásad kvalitného vedeckého manažmentu MediPark s využitím skúseností zo zahraničia. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 1.2 – Vybudovanie systému ochrany IPR, transfer technológií, zníženie bariér medzi vedou a spoločnosťou. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 2.1 – Obstaranie a pilotná prevádzka fyzickej infraštruktúry MediPark ako sofistikovaného celku - II. fáza. Funkčné riešenie pre potreby vedeckého manažmentu Mediparku, prístrojového vybavenia, informačno-komunikačného vybavenia a ďalšieho vnútorného vybavenie priestorov Komplexný systém pre podporu vedeckého výskumu. Základnou úlohou systému pre podporu vedeckého výskumu bude poskytnúť jednotné, homogénne prostredie a nástroje pre výkon vedeckej činnosti pracovníkov. Informácie, resp. objekty do systému vstupujú v elektronickej podobe a následne sú vedeckými pracovníkmi skúmané a obohacované. Pre tento účel systém poskytne prostredníctvom unifikovaného, používateľsky jednoduchého rozhrania sadu nástrojov, postupov, metód, či už pre riadenie životného cyklu, publikovanie alebo archiváciu:
  - správa obsahu a podpora životného cyklu vedeckých infomácií,
  - riadenie procesov,
  - podpora štandardov pre obsah (popisné údaje pre sématiku, terminológie, ontológie, pre syntax - dátový model, výmena údajov),
  - dostupnosť z rôznych zariadení (PC, telefón, ...).
  Základné procesy, ktoré musí systém pokryť sú:
  - správu vedeckých informácií,
  - publikovanie vedeckých výstupov s možnosťou prepojenia na systémy riadenia a sledovania publikačnej činnosti a na systém nanažmentu patenetov a autorských práv,
  - plánovanie, riadenie a dynamické využívanie technologických výskumných prostriedkov s možnosťou monitorovania nákladov,
  - zabezpečenie služieb dátového úložiska a to vrátane riadenia pridelenej kapacity, životného cyklu dát, sprístupnenia dát,
  - zabezpečenie služieb dlhodobej archivácie,
  - zabespečenie ochrany obsahu.
  Súčasťou dodávky systému sú IKT prostriedky a súvisiace technológie pre potreby zabezpečenia prevádzky samotného systému a komunikačná infraštruktúra pre potreby sprístupnenia služieb systému vedeckým pracovníkom.
  Výstup: Realizáciou aktivity vznikne technická infraštruktúra, ktorá bude slúžiť pre potreby MediParku.
  Súčasné požiadavky na technickú infraštruktúru pre výskum v oblasti medicíny, požadujú, aby táto infraštruktúra zodpovedala parametrami požiadavkám prístrojovej techniky a laboratórnych zariadení, ktoré sa daný účel použijú. Efektivita využitia prístrojov a ostatných zariadení sa zabezpečuje ich koncentráciou do špecifických prístrojových a výskumných laboratórií. Laboratóriá, ktoré realizáciou aktivity vzniknú budú mať kvalitatívne i kapacitne zabezpečené predovšetkým všetky rozvody médií, akými sú elektrická energia (silnoprúd i slaboprúd a osvetlenie), technické plyny, voda čiastočne energetický plyn.
  Prepojenosť na iné aktivity: Činnosti realizované v rámci tejto aktivity majú zásadný význam pre úspešný priebeh projektu a sú priamo viazané na výskumno-vývojové aktivity (aktivity 3.1 až 3.5).
 • Aktivita 3.1 – Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti farmakogenetiky a individualizácie liečby - II. fáza. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.2 – Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti metabolizmu/aterosklerózy/starnutia - II. fáza. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.3 – Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti neurovied- II. fáza. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.4 – Realizácia aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti regeneračnej a reprodukčnej medicíny - II. fáza. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.
 • Aktivita 3.5 – Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti zoonózy a významných infekčných chorôb - II. fáza. Irelevantné pre UVLF v Košiciach.