Loading...

MediPark Košice

Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach

Vedecké a odborné výstupy a výsledky

Vývoj molekulovo-genetických metód na detekciu a genotypizáciu  mikroorganizmov

 • Súčasná RT-PCR detekcia vírusu západného Nílu (WNV) a vírusu kliešťovej encefalitídy (TBEV) s následnou genetickou analýzou
 • Štandardizácia metódy založenej na univerzálnom páre primerov PANFLAVI pre detekciu flavivírusov v kombinácii s reverznou hybridizáíciou.
 • Štandardizácia PCR metódy na diagnostiku mikrofilárií Dirofilaria immitis a D. repens v krvi a tkanivách  mäsožravcov a v komároch.
 • Multiplex PCR na identifikáciu druhov pakomárikov z podrodu Avaritia a DNA barcoding COI génu.

Monitorovanie epidemiologicko/epizootologickej situácie u závažných chorôb ľudí a zvierat

Bola monitorovaná epidemiologicko/epizootologickej situácia u závažných chorôb ľudí a zvierat u závažných vírusových patogénov prenosných zo zvierat na ľudí ako sú vírus horúčky Západného Nílu - WNV, Usutu vírus – USUV, ktoré sú prenášané komármi a vírus kliešťovej encefalitídy – TBEV, prenášaný kliešťami.

Genetická rôznorodosť vírusov prenosných na ľudí u voľne žijúcich vtákov:

 • Zaznamenal sa vysoký podiel línie 2 WNV u vtákov, čo poukazuje na šírenie do severných krajín tejto sub-saharskej línie WNV;
 • Prvá detekcia WNV u dravcov, ktoré uhynuli za klinických príznakov infekcie centrálneho nervového systému.
 • Detekcia vírusu kliešťovej encefalitídy u kliešťov v oblasti Prešov-Dúbrava – genetická analýza naznačuje cirkuláciu príbuzného endemického kmeňa Hypr.

Prieskum flavivírusových infekcií u vtákov a koní na Slovensku:

 • Prvý záznam o autochtónnej WNV infekcii koňa na strednom Slovensku v horskej oblasti Kremnické vrchy;
 • Protilátky voči WNV u vrabca domáceho poukazujú na endemický prenosný cyklus tohto vírusu medzi vtákmi a komármi v danej lokalite na východnom Slovensku;
 • Prvý záznam o protilátkach voči Usutu vírusu u vtákov na Slovensku

Prieskum infekcií zoonotickými flavivírusmi u ľudí na Slovensku:

 • Prvý záznam o protilátkach voči vírusu Západného Nílu u ľudí s nervovými poruchami na Slovensku.

Dokázaná prítomnosť Microsporidia spp., Encephalitozoon hellem, a Enterocytozoon bieneusi v populáciách insektivorných netopierov.

 • Prvá detekcia mikrofilárií Dirofilaria spp. v komároch druhu Aedes vexans.
 • Na území východného Slovenska sme prvýkrát potvrdili výskyt dosiaľ nediagnostikovaných druhov pakomárikov a to: C. picturatus, C. gejgelensis, C. clastrieri, C. griseidorsum, C. odiatus.
 • Objavili sme nový druh pakomárika, ktorý bol pomenovaný ako: Culicoides bysta.
 • PCR metódami sme ako prví v Európe dokázali výskyt psieho genotypu C Giardia duodenalis u pacienta na Slovensku.
 • Prvá evidencia výskytu zoonotických asembláží A, B Giardia duodenalis u detí do 14 rokov veku na Slovensku.
 • Prvá evidencia asembláží C, F Giardia duodenalis u psov a mačiek na Slovensku.

Charakterizácia genómov vírusov

 • Objav unikátneho polymorfizmu dĺžky ORF7 časti genómu  u izolátu vírusu prasacieho respiračného a reprodukčného syndrómu PRRSV zo Slovenska
 • Charakterizácia genómu prvého izolátu BDV zo Slovenska
 • Prioritná identifikácia kuracieho astrovírusu a netopierieho astrovírusu u diviakov zo Slovenska)
 • Celogenómová analýza štyroch izolátov WNV z mozgov dravcov uhynutých počas klinického štádia horúčky Západného Nílu. Pri analýze sme odhalili dve unikátne aminokyselinové zámeny, ktoré boli prítomné len u kmeňa WNV línie VII izolovaného z kliešťa v Senegale.

Štúdium diferenciálnej expresie génov a syntéza proteínov v infikovaných bunkách

 • Porovnanie analýzy expresie génov v MDBK bunkách infikovaných s BVDV metódami genómiky (microarray) a proteomika(MALDI-TOF/MS spektrometria) s výsledkom korelácie najvýznamnejších génov zúčastnených pri odpovedi na vírusovú infekciu

Štúdium epitopov pre dôležite infekčné agensy

 • Identifikovali sme B-lymfocytárne epitopy povrchového proteínu OpsC Borrelia burgdorferi, ktoré môžu byť použité ako vo vývoji vakcín tak aj detekčných setov.
 • Syntetizovali sme expresnú kazetu pre jednoduchý ribozomálny displej pre výrobu mRNA-ribozóm-VHH. komplexov
 • Pomocou fágového dispeja sme produkovali peptidy voči multirezistentnej Listeria monocytogenes.

Vypracovanie účinných metód potencovania špecifickej a nešpecifickej imunitnej odpovede u ľudí a zvierat na báze probiotík

 • Metodika na prípravu optimálneho naturálneho skeletu pre solid state fermentáciu a tvorbu biofilmov prospešných baktérií pre potreby vývoja nových aplikačných foriem probiotík
 • Vyvinutý probiotický prípravok pre prevenciu moru včelieho plodu a zvýšenie obranyschopnosti včelstva
 • Vyvinutý animálny model myší s redukovanou a kontrolovanou mikroflórou pre využitie v štúdiu vzájomných interakcií prirodzenej mikroflóry a patogénnych baktérií a fyziológie tráviaceho traktu

Boli izolované a charakterizované probiotické kmene a prirodzené inokulanty produkujúce exopolysacharidy určené na harmonizáciu mikrobiocenózy čreva a kože:

 • CCM 8617 Lactobacillus reuteri L2/6 BiocenolTM
 • CCM 8616 Lactobacillus reuteri L26 BiocenolTM 
 • CCM 8628 Kocuria kristinae BiocenolTM 

Boli izolované a charakterizované probiotické autochtónne kmene pre následné použitie vo veterinárnej medicíne:

 • Včelí izolát: CCM 8618 Lactobacillus brevis B50 BiocenolTM
 • Izoláty zo pstruhov:
  •  CCM 8674 Lactobacillus plantarum R2 BiocenolTM 
  •  CCM 8675 Lactobacillus fermentum R3 BiocenolTM 

 Kmene boli uložené v renomovanej zbierke mikroorganizmov podľa Budapeštianskej konvencie pre účely patentového konania.

 • Ďalej v oblasti vývoja vakcín:
  • Vyvinutá adjuvantná vakcína proti besnote v jednom kroku.
  • Pripravená adjuvantná formulácia vhodná a účinná aj pre mukozálne použitie v kombinácii s antirabickou vakcínou.

Prepracovanie metód molekulovej epidemiológie/epizootológie v boji so zoonózami a závažnými infekčnými nákazami

 • Aplikácia metód molekulovej epizootológie pri riešení problénov s BVD/MD na farmách hovädzieho dobytka
 • Genetická typizácia vírusov: BVDV, BDV, PRRSV, prasacieho kobuvírusu, sapovírusu, astrovírusu na Slovensku a v centrálno-európskom regióne,