Loading...

Akcie

ZVIERATÁ VO SVETLE PRÁVNYCH PREDPISOV

ZVIERATÁ VO SVETLE PRÁVNYCH PREDPISOV

12.06.2024 - 14.06.2024   Akcie , Konferencie a semináre , Podujatia

POZVÁNKA na 22. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
ZVIERATÁ: PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOVOM ZVIERAT VO SVETLE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV
12. – 14. júna 2024
Vysoké Tatry Tatranská Lomnica Hotel SLOVAN*** Slovensko

INVITATION for 22nd scientific conference with international participation
ANIMALS: PROBLEMS ASSOCIATED WITH ANIMALS' BREEDING IN THE LIGHT OF LEGAL RULES
12nd –14th June 2024

High Tatras Tatranská Lomnica Hotel SLOVAN*** Slovakia

Toto jedinečné podujatie svojho druhu prináša témy súvisiace s ochranou zvierat, s problémami stratených a opustených zvierat, prevádzkovaním útulkov, znečisťovaním verejných priestranstiev psími exkrementami, nedostatkami v evidencii zvierat, s priestupkami v súvislosti s chovom zvierat , problematikou zoonóz a skúsenosťami s činnosťou jednotlivých kompetentných inštitúcií. Je určené pre pracovníkov miestnej samosprávy, orgány ochrany poriadku a čistoty, štátnu a verejnú správu, architektov a všetky profesijné organizácie a neziskové nadácie, súkromným veterinárnym lekárom, kynologickým zväzom a firmám, ktoré sa profesijne zaoberajú problémami spojenými s chovom zvierat.

This singular event is introducing topics related to animals´ protection as well as to problems connected with lost and abandoned animals, animal shelters, pet excrements in public places, animal registration and identification shortcomings and offences con− joined with animal breeding, infectious diseases and experiences in activities of competent authorities, too. It is authorities of the local self−government, public policy bodies, municipal councils and state administration, private foundations, private vets, cynology unions and establishments that professionally deal with problems connected with animals´ breeding.