Loading...

Akcie

65. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

65. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

sa uskutoční – 26. apríla 2023

Konferencia v akademickom roku 2022/2023 je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v piatich sekciách:

 1. Predklinická sekcia
  Anatómia, histológia, biológia, genetika, etológia, etika chovu zvierat, biochémia, mikrobiológia, fyziológia a patologická fyziológia, história veterinárnej medicíny a pod.
 2. Klinická sekcia
  Chirurgia, ortopédia, interná medicína, gynekológia a pôrodníctvo, parazitológia, toxikológia, a pod.
 3. Sekcia hygieny potravín a životného prostredia
  Hygiena potravín, hygiena prostredia, hygiena chovu zvierat, ekológia, sanitácia, welfare, a pod.
 4. Farmaceutická sekcia
  Liečivá, klinická farmakológia, rezíduá liečiv, lekárenstvo, sociálna farmácia, a pod.
 5. Sekcia bakalárskeho štúdia
  Prezentácia čiastkových výsledkov bakalárskych prác.

I. cirkulár