Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

Doktorandské študijné programy

Stupeň vysokoškolského štúdia:
3. (doktorandské - PhD.)
Forma štúdia:
denná a externá

Doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania v slovenskom a v anglickom jazyku sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach realizujú v 14-tich akreditovaných doktorandských študijných programoch v dennej a externej forme štúdia. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je štyri roky a v externej forme päť rokov. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, „PhD“).

Akreditované študijné programy pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa poskytujú v rámci schválenej Sústavy študijných odborov.

Študijný odbor zo Sústavy študijných odborov
Študijný program akreditovaný na UVLF v Košiciach
Veterinárske lekárstvo
hygiena potravín
 
veterinárna morfológia a fyziológia
 
vnútorné choroby zvierat
 
veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
 
veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
 
infekčné choroby zvierat
parazitárne choroby zvierat
 
súdne a verejné veterinárske lekárstvo
 
výživa zvierat a dietetika
 
hygiena chovu zvierat a životné prostredie
Biológia
mikrobiológia
 
virológia
 
imunológia

Súvisiace dokumenty: