Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

Informácie k prijímaciemu konaniu - druhé kolo

Informácie k druhému kolu prijímacieho konania na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na akademický rok 2019/2020

Adresa:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73
041 81 Košice I.

1. Študijné programy (ďalej len "ŠP"):

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na akademický rok 2019/2020 otvára tieto akreditované študijné programy:

 • I. stupeň vysokoškolského štúdia (4-ročné štúdium):
  vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii (Canhip-ExF)
 • II. stupeň vysokoškolského štúdia (2-ročné štúdium):
  trh a kvalita potravín denná forma štúdia (TaKP-DF)

2. Forma štúdia:

 • Denná forma štúdia je bezplatná.
 • Externá forma štúdia je v zmysle nálezu Ústavného súdu SR č. 333/2010 Z. z. a zákona č. 125/2011 z 24. 3. 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 92 odsek 3 spoplatnená. Externé štúdium sa uskutočňuje formou blokovej výučby. Jeden blok trvá 8 až 10 pracovných dní a dní pracovného voľna. Počas jedného semestra sú tri bloky.

3. Termín podania prihlášky na štúdium:

 • pre všetky formy štúdia a všetky študijné programy: od 01. 07. 2019 do 31.07. 2019

4. Predmety, z ktorých sa robia prijímacie skúšky:

 • I. stupeň vysokoškolského štúdia: prijatie bez prijímacích skúšok
 • II. stupeň vysokoškolského štúdia: prijatie bez prijímacích skúšok

5. Podmienky prijatia na štúdium:

 • pre študijné programy I. stupňa:
  Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe pridelených bodov za priemer z maturitnej skúšky a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia), prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.
 • pre študijné programy II. stupňa:
  Prijatý môže byť uchádzač, ktorý ukončil prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Prijatie uchádzačov sa stanoví na základe váženého študijného priemeru za predchádzajúce štúdium.
  Tieto študijné programy sú otvorené aj pre pokračovanie v štúdiu na 2. stupni vysokoškolského štúdia príbuzných študijných programov inej vysokej školy.

6. Počet uchádzačov, ktorý UVLF v Košiciach plánuje prijať na štúdium v jednotlivých študijných programoch:

 • I. stupeň vysokoškolského štúdia:
  CANHIP-ExF 20
 • II. stupeň vysokoškolského štúdia:
  TaKP-DF 20

Minimálny počet študentov potrebných na otvorenie ročníka v dennej alebo externej forme je 8 prijatých uchádzačov zapísaných na štúdium.

7. Výška administratívneho poplatku spojená s prijímacím konaním:

 • prihláška podaná písomnou formou: 40 €
 • prihláška podaná elektronickou formou: 40 €
 • neúplná prihláška 10 €

Spôsob platby administratívneho poplatku za prihlášku na UVLF v Košiciach:

 • bankovým prevodom (priložiť buď výpis z účtu alebo príkaz na úhradu),
 • poštovou poukážkou (ústrižok alebo fotokópiu ústrižku je nutné priložiť k prihláške).

Uprednostňujeme bankový prevod.

Príjemca:
UVLF v Košiciach
Banka príjemcu:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Účet:
SK42 8180 0000 0070 0007 2225
Kód banky:
8180
Variabilný symbol:
550319
Špecifický symbol:
Rodné číslo uchádzača
SWIFT:
SPSRSKBA

8. K prihláške na I. stupeň vysokoškolského štúdia je potrebné priložiť:

 • životopis,
 • doklad o uhradení poplatku,
 • uchádzačovi priamo zo strednej školy potvrdí prihlášku stredná škola (bez vypisovania známok za strednú školu a dokladania vysvedčení),
 • absolvent strednej školy prikladá overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia,
 • diplom alebo potvrdenie o aktívnej účasti na stredoškolských z profilových predmetov (biológia, chémia),
 • potvrdenie o práci v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu,
 • vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku (ak je prihláška podaná elektronickou formou).

9. K prihláške pre II. stupeň vysokoškolského štúdia je potrebné priložiť:

 • životopis,
 • doklad o uhradení poplatku,
 • výpis známok za predchádzajú štúdium s váženým študijným priemerom,
 • overené fotokópie dokladov o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok diplomu),
 • vytlačenú a podpísanú elektronickú prihlášku (ak je prihláška podaná elektronickou formou).

Uchádzač, ktorý vypĺňa prihlášku elektronickou formou, zodpovedá za správnosť uvádzaných údajov. Elektronická prihláška nebude doplňovaná o zabudnuté údaje. V prípade zistených odlišností, údaje nebudú brané do hodnotenia v konečných zostavách.

10. Nezabudnúť:

 • prihlášku podpísať,
 • vyplniť všetky kolónky a údaje vyplniť pravdivo: (napríklad: rodné číslo, správnu adresu trvalého bydliska alebo korešpondenčnú adresu, telefón, e-mail,....).

Ak má prihláška formálne nedostatky, alebo ak nie sú niektoré údaje správne, úplné alebo riadne doložené, študijné oddelenia vyzve uchádzača, aby tieto nedostatky odstránil a údaje doplnil v požadovanom termíne. Za doplnenie chýbajúcich údajov v prihláške uchádzač platí poplatok vo výške 10 €. Ak nedostatky v požadovanom termíne neodstráni, jeho prihláška nebude zaradená do zoznamu uchádzačov.
Uchádzačom, ktorí zrušia svoju prihlášku sa poplatok nevracia.

11. Znalosť cudzích jazykov:

 • sa nesleduje

12. Odvolanie sa v prípade neprijatia adresovať:

 • rektorke UVLF v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice (viď vnútorný predpis č. 39 na webovom sídle univerzity)

13. Kapacitné možnosti ubytovania na internátoch UVLF v Košiciach:

 • Ubytovanie je možné poskytnúť na základe elektronickej prihlášky o ubytovanie a podľa schválených vnútorných predpisov Študentských domovov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

14. Adresa webového sídla:

 • www.uvlf.sk
  Všetky informácie o štúdiu nájdete pod „Štúdium“ - „Informácie pre uchádzačov“

15. Profil študijných programov:

Študijný plán vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii je zameraný na základnú znalosť evolúcie a evolučných procesov, princípy domestifikácie a kooperácie medzi človekom a domácimi zvieratami, základnú znalosť princípov biologických funkcií človeka a zvieraťa (predovšetkým fyziológia a biológia správania sa), historicko-kultúrne pozadie vzťahu človek – zviera, ochranu zvierat, etiku chovu a využívania zvierat, základné vedomosti z biológie správania, chovu zvierat a ochrany zvierat, znalosť konkrétnych právnych rámcových podmienok vzťahu človeka – zviera, ako aj znalosť základných princípov ochrany druhov a územia ich výskytu a najdôležitejších ustanovení a dohôd na ochranu druhov, ďalej na prehľad o povahe vzťahov medzi človekom a zvieraťom (ekologické vzťahy, medzidruhové interakcie až k sociálnym vzťahom medzi druhmi na základe sociálnych a kognitívnych mechanizmov u človeka a zvieraťa: mozog, fyziológia, biologická teória osobnosti a pod.), komunikáciu medzi človekom a zvieraťom a psychológiu vzťahu človek – zviera. Učebný plán sa venuje využitiu zvierat v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, fyzioterapii, medicínskej terapii a profylaxii. Podrobnejšie bude vysvetľovať kogníciu a vedomie u zvierat, teóriu učenia sa, princípy modifikácie správania, a princípy výcviku u psa a koňa. Okrem toho časť predmetov v učebnom pláne je orientovaná na posúdenie zdravotného stavu zvierat, riziku vzniku chorôb zoonotického charakteru, hygiene chovu zvierat a základom práva.

Štúdium v študijnom programe trh a kvalita potravín je zamerané na zvládnutie chemických, biologických, technologických a ekonomických poznatkov z oblasti potravín s cieľom aplikovať princípy a formy spoločnej poľnohospodárskej politiky. Študenti ovládajú normatívy kvality a tovaroznalectva potravín tuzemských producentov, ovládajú právne predpisy a sú schopní vykonávať kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov podliehajúcich spoločnej organizácii trhu v Európskej únii v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ovládajú princípy cenového monitoringu a intervenčného systému pri obchodovaní s potravinami. Absolvent má uplatnenie v inšpekčných orgánoch vykonávajúcich kontrolnú činnosť v rámci spoločnej organizácie trhu s potravinami pre potreby Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR, vykonávať povinnosti manažéra kvality v potravinárskych podnikoch, vykonávať analýzy potravín so zameraním na parametre kvality a manažérske činnosti pri predaji potravín a v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním na legislatívu, technológie, gastronomické úpravy potravín a výslednú kvalitu a zdravotnú bezpečnosť.

16. Uplatnenie absolventov:

Absolvent študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii po ukončení štúdia sa môžu uplatniť predovšetkým: v pedagogických zariadeniach (školy, materské školy), klinikách a rehabilitačných centrách, geriatrických ústavoch (domovy dôchodcov a domovy opatrovateľských služieb), zariadeniach na výkon trestu a forenzných resocializačných zariadeniach, zariadeniach pre drogovo závislých (podpora pri odvykaní a resocializácii), zariadeniach na vzdelávanie a poradenstvo pre chovateľov zvierat pri zaobchádzaní so zvieratami (zaobstaranie si domáceho zvieraťa, problémové zvieratá, právne otázky, a pod.), vo vedeckých ustanovizniach, ktoré sa zaoberajú otázkami vzťahu človek – zviera a využitím zvierat, v poradenskej praxi v súvislosti s otázkami pri výbere domáceho zvieraťa, zaobchádzaní s ním a jeho chove, v organizáciách zastrešujúcich podniky, spolky a pod., ktoré sa chovom zvierat zaoberajú v najširšom slova zmysle a podobných zariadeniach pre verejnosť.

Absolvent študijného programu trh a kvalita potravín má uplatnenie v inšpekčných orgánoch vykonávajúcich kontrolnú činnosť v rámci spoločnej organizácie trhu s potravinami pre potreby Poľnohospodárskej platobnej agentúry SR, vykonávať povinnosti manažéra kvality v potravinárskych podnikoch a vykonávať analýzy potravín so zameraním na parametre kvality, v zariadeniach spoločného stravovania a predaji potravín, poradenských inštitúciách (výroba, manipulácia potravín do obehu z pohľadu zavádzania systémov kvality), v školstve a vedecko-výskumných inštitúciách.