Loading...

ŠP pohoda a ochrana zvierat

Študijný program Pohoda a ochrana zvierat

 • Členovia komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijného programu „Pohoda a ochrana zvierat“
  • doc. MVDr. Peter Korim, CSc., Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat, vedúci katedry
  • doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., Katedra biológie a fyziológie
  • doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, vedúci katedry, UVLF
  • MVDr. Lenka Skurková, PhD., Katedra verejného veterinárskeho lekárstva a welfare zvierat,
  • MVDr. Ladislav Kottfer, regionálna veterinárna a potravinová správa Košice – mesto
  • Ondrej Popovič študent 5. ročníka ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo
  • MVDr. Martin Tomko, PhD, prorektor pre vzdelávanie
 • Zápisnice zo zasadnutí komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijného programu „Pohoda a ochrana zvierat“ (zápisnica č.1, zápisnica č.2, zápisnica č.3, zápisnica č.4, zápisnica č.5, zápisnica č.6)
 • Opisy študijných programov (DFŠ SJ, EFŠ SJ)
 • Zainteresované strany - Žiadosť o vyjadrenieVyjadrenie ŠVPS SR
 • Vnútorné hodnotiace správy (VHS ŠP pohoda a ochrana zvierat DFŠVHS ŠP pohoda a ochrana zvierat EFŠ)
 • Návrh nového študijného programu rektorke - list
 • Žiadosť o schválenie na AK UVLF