Loading...

Projekty

Projekty KEGA

009UVLF-4/2020

Stratigrafia cievneho systému v inovovanej forme výuky anatómie

Riešiteľ: MVDr. Lenka Krešáková, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

008UVLF-4/2020

Zvyšovanie podnikateľských zručností študentov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín

Riešiteľ: doc. MVDr. Peter Korim, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

007UVLF-4/2020

Inovácia vo výučbe hygieny a technológie mlieka a mliečnych výrobkov na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Riešiteľ: Jana Maľová, MVDr., PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

006UVLF-4/2020

Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby a skvalitnenie praktického vzdelávania študentov v technológiách chovu hospodárskych zvierat predmetu Zootechnika

Riešiteľ: MVDr. František Zigo, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

004UVLF-4/2020

Praktické cvičenie pre farmaceutov ako nástroj zvyšovania kvality vysokoškolskej výučby z predmetu "Hygiena zdravotníckych a farmaceutických zariadení"

Riešiteľ: MVDr. Mária Vargová, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

001UVLF-4/2020

Applied Ecology for University Students

Riešiteľ: Ing. Igor Miňo, PhD.
Obdobie: 2020 – 2022

014UVLF-4/2019

Tropická veterinárna medicína

Riešiteľ: MVDr. Marián Prokeš, PhD.
Obdobie: 2019 – 2021

013UVLF-4/2019

Inovácia výučby matematiky a štatistiky pomocou moderných foriem pre študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva a farmácie

Riešiteľ: Ing. Ladislav Takáč, PhD.
Obdobie: 2019 – 2020

009UVLF-4/2019

Implikácia progresívnych edukačných metód do výučby fyziológie

Riešiteľ: doc. MVDr. Drahomíra Sopková, PhD.
Obdobie: 2019 – 2021

007UVLF-4/2019

Implementácia inovatívnych metodických postupov vo výučbe biologických predmetov

Riešiteľ: doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD
Obdobie: 2019 – 2021

005PU-4/2019

Vedecká výučba v ekologickom vzdelávaní: kolaboratívny prístup "Terén - Laboratórium - Aplikácia"

Riešiteľ: MVDr. Lenka Koščová, PhD.
Obdobie: 2019 – 2021

004UVLF-4/2019

Integrácia najnovších zobrazovacích technológií pri štúdiu tvrdých tkanív vo veterinárskej medicíne

Riešiteľ: MVDr. Katarína Vdoviaková, PhD.
Obdobie: 2019 – 2021

002UVLF-4/2019

Modernizácia edukácie profesijnej etiky a zlepšovanie jemných zručností študentov vo veterinárnej profesii

Riešiteľ: prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Obdobie: 2019 – 2021

001UVLF-4/2019

Sofistikované laboratórium klinických zručností pre študentov veterinárnej medicíny

Riešiteľ: MVDr. Mária Kuricová, PhD.
Obdobie: 2019 – 2021

012UVLF-4/2018

"Biofyzikálne metódy v medicíne" – dobudovanie experimentálnej časti predmetu

Riešiteľ: doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
Obdobie: 2018 – 2020

009UVLF-4/2018

Modernizácia technického vybavenia parazitologického laboratória a tvorba študijných trvalých preparátov a materiálov pre e-learning

Riešiteľ: MVDr. Miloš Halán, PhD.
Obdobie: 2018 – 2020

004UVLF-4/2018

Príprava učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe histológie a embryológie v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo

Riešiteľ: doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
Obdobie: 2018 – 2020

013UVLF-4/2017

Aplikácia progresívnych zobrazovacích technológií do edukačného procesu anatómie pre zvýšenie efektivity výuky a podporu integrácie s praxou

Riešiteľ: Lenka Krešáková, MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

008UVLF-4/2017

Modernizácia a zatraktívnenie procesu výučby analytických disciplín v študijnom programe farmácia

Riešiteľ: Monika Šuleková, RNDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019

003UVLF-4/2017

Ochrana zvierat pred týraním - pokus o unifikáciu postupov orgánov veterinárnej starostlivosti, orgánov činných v trestnom konaní a súdov

Riešiteľ: Daniela Takáčová, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2019