Loading...

Oznamy

Experimentálny zverinec UVLF získal akreditáciu a je pripravený slúžiť vedcom

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začal fungovať experimentálny zverinec. Toto zariadenie je určené na držanie laboratórnych zvierat a univerzitné pracoviská ho budú využívať na vedecké alebo vzdelávacie účely v súlade so schválenými projektmi. Experimentálny zverinec UVLF (EZ) je zriadený na umiestnenie laboratórnych myší, laboratórnych potkanov a králikov domácich. Prešiel akreditáciou a spĺňa všetky prísne legislatívne podmienky a etické princípy, ktoré sú nevyhnutné pri zaobchádzaní so zvieratami. Organizačne je zaradený pod Centrum aplikovaného výskumu Univerzitnej veterinárnej nemocnice. Vedením EZ UVLF je poverená MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.

Zariadenie slúži výlučne na držanie experimentálnych zvierat, ktoré sa využívajú na biomedicínsky výskum pre potreby pracovísk Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Experimentálny zverinec je funkčne rozdelený na oddelenie pre králiky, oddelenie pre myši alebo potkany, karanténnu / izolačnú miestnosť, miestnosť na manipuláciu so zvieratami a technickú časť s umyvárňou, skladmi materiálu, hygienickou slučkou a miestnosťami pre personál. Maximálny jednorazový stav zvierat podľa druhu, plochy chovných vaníc/klietok, objemu miestnosti a ventilácie je 384 laboratórnych myší, 96 laboratórnych potkanov a 24 králikov domácich do 5 kg hmotnosti.

Prevádzkové pravidlá sú nastavené tak, aby zvieratám bolo poskytnuté prostredie, v ktorom sú zohľadnené fyziologické a etologické potreby držaných druhov. Umiestnenie, mikroklíma, priestor, napájanie, kŕmenie a starostlivosť sú vhodné pre každé zviera. Denne sú kontrolované klimatické podmienky, v ktorých sa zvieratá držia. Sledovaním pohody a zdravotného stavu zvierat sa bude predchádzať poraneniu, vylúči sa utrpenie, strach alebo trvalé poškodenie.    

„Biomedicínsky výskum sa v súčasnosti bez zvierat nezaobíde. Aj preto bolo nevyhnutné, aby sme v rámci projektu Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach (Medipark), ktorého sme partnermi, akreditovali experimentálny zverinec. Využívať ho budú môcť všetci zamestnanci univerzity, ktorí budú potrebovať overiť výsledky svojho výskumu v projekte zahŕňajúcom laboratórne myši, potkany alebo králiky,“ vysvetľuje Zuzana Hurníková poverená vedením EZ. Každý takýto projekt, v rámci ktorého sa vykonávajú experimenty na zvieratách za účelom vedeckého výskumu alebo vzdelávania, musí podľa platnej legislatívy prejsť posúdením Etickej komisie UVLF a schvaľovacím procesom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Podmienky, ktoré musí spĺňať, sú veľmi prísne.

Každé odvetvie medicíny, či už je to ortopédia, endokrinológia, parazitológia, imunológia a ďalšie, má sféry výskumu, ktoré nie je možné posúdiť inak, ako na zvieratách, pretože procesy prebiehajúce v živom organizme sú komplexné a navzájom sa ovplyvňujú. Napriek tomu, že máme širokú škálu alternatívnych metód a modelov, celý komplex nie je možné overiť inak, ako na živom zvierati. „Proces prípravy a schvaľovania projektov je náročný. Európska aj slovenská legislatíva na ochranu zvierat určených na vedecké alebo vzdelávacie účely, je veľmi prísna. Dbá, na minimalizáciu utrpenia a nepohody zvierat vo výskume. Počet projektov, pri ktorých sa počíta s experimentálnym overovaním na živých zvieratách preto klesá. V súčasnom stave poznania však zatiaľ nie je možné úplne nahradiť zviera vo výskume,“ hovorí Zuzana Hurníková.

„Odporúčame, aby vedúci vedeckých a výskumných kolektívov už pri plánovaní termínov a počtov zvierat konzultovali svoje zámery s nami. Keďže zverinec má obmedzenú kapacitu, budeme robiť všetko pre to, aby sa termíny neprekrývali a logisticky sme dobre zvládli všetky požiadavky,“ dodáva Zuzana Hurníková. Zverinec je schválený ako používateľské zariadenie bez rozmnožovacieho chovu, pre každý konkrétny schválený projekt bude nakupovať zvieratá v súlade so schválením.

S akými projektmi sa v budúcnosti v Experimentálnom zverinci UVLF stretnú, môže zatiaľ poverená vedúca Zuzana Hurníková len predpokladať. „Škála bude určite široká, ťažko je to teraz odhadnúť. Dôležité je, aby členovia vedeckých a výskumných kolektívov vedeli, že zariadenie je funkčné a môžu nás kontaktovať, aby sa dozvedeli viac podrobností,“ vyzýva kolegov.

Tu sú k dispozícii Zásady prevádzky Experimentálneho zverinca UVLF v Košiciach.