Loading...

Oznamy

VETERINKA - čím bude Materská škola UVLF výnimočná

VETERINKA - čím bude Materská škola UVLF výnimočná

Materská škola Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začne písať svoju históriu 1. septembra 2024. Univerzita vznikla už pred 75 rokmi, na začiatku tohtoročného septembra sa v nej však budú prvýkrát hrať deti! Naším zámerom je využiť všetky prednosti a osobitosti univerzity, ktoré vyplývajú jednak z jej zamerania, jednak z jej umiestnenia v historickom areáli s parkom, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa zvykne skrátene nazývať aj Veterina. Pomenovanie jej materskej školy pre našich najmenších „študentov“ VETERINKA bolo už len logické...

V čom sme výnimoční? V stanovení vlastných cieľov!

A to znamená:

  • Využiť osobitosti našej univerzity pri realizácii všetkých edukačných aktivít. V duchu koncepcie Jeden svet – jedno zdravie deťom viac priblížiť prírodu, svet zvierat, liečivých rastlín, zdravých potravín, a to všetko v priamej súvislosti so zdravím ľudí.
  • Nadobúdať poznatky prostredníctvom zážitkového učenia, prostredníctvom skúmania, pozorovania a experimentov s využitím viacerých dostupných materiálnych a priestorových zdrojov, ktoré ponúka výskumne orientovaná univerzita.
  • Využiť podnetné prostredie univerzity tak, aby sa deti dôsledne zaoberali témou prírody a životného prostredia, rozvíjali environmentálne cítenie, nadobúdali vedomosti a schopnosti ekologicky myslieť a konať.
  • Formovať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, budovať u nich podvedomie o potrebe ochrany vlastného zdravia i zdravia ostatných. Významne pri tom využiť zameranie školy v oblasti hygieny potravín pri formovaní poznania o zdravých potravinách a zdravých jedlách. 
  • Realizovať vzdelávacie aktivity čo najviac v externom prostredí, v univerzitnom parku a v okolí MŠ.
  • Vytvárať vhodné podmienky pre zvýšený pohyb detí najmä na čerstvom vzduchu, viesť ich k pozitívnemu postoju k pohybovým aktivitám, k športu a turistike, a to aj organizovaním športových aktivít a výletov do prírody v úzkej spolupráci s rodičmi.
  • Rozvíjať spoluprácu s rodičmi realizovaním spoločných spoločenských, vzdelávacích a športových akcií a aktívnym zapájaním rodičov do spoločných aktivít prehlbovať  vzťah rodičov a detí s materskou školou.
  • Vo výchove a vzdelávaní využívať digitálne technológie  vo všetkých oblastiach učenia sa.

A ak chcete ešte podrobnejšie...

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako vysoká škola zabezpečuje najmä štúdium všeobecného veterinárskeho lekárstva, hygieny potravín a farmácie. Svojou unikátnou orientáciou študijných programov napĺňa novodobý koncept JEDEN SVET – JEDNO ZDRAVIE, ktorý zdôrazňuje vzájomný vzťah medzi zdravím zvierat, zdravím ľudí a kvalitou životného prostredia. A práve táto jedinečnosť stojí v centre vlastných zámerov pri výchove a vzdelávaní detí predškolského veku.

Vzťah k flóre i faune majú deti možnosť pestovať každodenne, nenásilnou a nevtieravou formou, keďže materská škola je v centre areálu, v ktorom je výskyt zvierat všetkých druhov  úplne bežný.  Mimoriadny priestor na napĺňanie vlastných cieľov materskej školy ponúka  centrum klinických zručností, v ktorom sa nachádzajú makety rôznych zvierat, na ktorých sa dá bezpečne demonštrovať starostlivosť o zvieratá. V areáli je záhrada liečivých rastlín, o ktorú sa starajú študenti farmácie,  ktorá deťom nielen približuje svet liečivých rastlín, ale slúži ako spojivo pri chápaní prepojenia zdravia zvierat a zdravia ľudí.

Veľkou devízou univerzity sú jej účelové zariadenia. Predovšetkým je to školská farma v Zemplínskej Teplici, Účelové zariadenie pre chov a choroby zveri,  rýb a včiel v Rozhanovciach či jazdecký areál v širšom centre Košíc. Tieto účelové zariadenia ponúkajú široké možnosti využitia nielen na výchovu a vzdelávanie, ale aj ako cieľ výletov a rôznych aktivít, a to aj so zapojením rodičov detí.

Študenti univerzity majú možnosť pomôcť zvieratám a zároveň šancu uplatniť poznatky zo štúdia v mnohých záujmových kluboch. Viaceré kynologické kluby spájajú nadšených milovníkov psov, svoj klub majú aj pre milovníci mačiek. Milovníci exotických zvierat, plazov  a akváriových rýb sa združujú v Aqua Terra klube. Unikátnym je aj klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov. Svoje kluby s bohatou činnosťou majú študenti farmácie, včelári, chovatelia kožušinových zvierat a hydiny, malých cicavcov a exotických vtákov.  Všetky tieto kluby rozširujú osobitú ponuku našej materskej školy pri  výchove a vzdelávaní detí, keďže sa pravidelne podieľajú na organizácii podujatí pre deti našich zamestnancov a študentov, ale aj materské školy z celého mesta i obyvateľov Košíc.

Zámer zvýrazniť environmentálny rozmer výchovy a vzdelávania detí podporuje aj celý oplotený areál s rozsiahlym parkom a vzácnymi drevinami, bohatým kvetenstvom, skleníkom, fontánami a pod.  Areál s pamiatkovo chránenými budovami ponúka podnetné prostredie na rozvíjanie úcty ku kultúrnym a národným hodnotám.

A na záver...

Samozrejme, ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, vnútorných a vonkajších podmienok materskej školy. Materská škola podporuje osobný rozvoj detí v oblasti socio-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie detí. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s vekovými a individuálnymi osobitosťami detí.

Materská škola Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Výdajná školská jedáleň, Komenského 73, boli rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, vývoja a mládeže Slovenskej republiky zaradené do siete škôl a školských zariadení.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy "Veterinka"

Podmienky zápisu do materskej školy "Veterinka"