Loading...

Oznamy

Ocenenie pre sedem našich študentov

20.11.2019   Neprehliadnite

Súčasťou série podujatí troch košických univerzít pod spoločných názvom Deň košických študentov bolo v utorok 19. novembra 2019 aj prijatie a ocenenie ich najlepších študentov. V budove Rektorátu UPJŠ sa stretli s rektorkou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie Janou Mojžišovou, rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavlom Sovákom a rektorom Technickej univerzity Stanislavom Kmeťom. 

Ocenenia za vynikajúce výsledky v štúdiu a mimoriadnu aktivitu v mimoškolskej činnosti získali siedmi študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach:

Dominik Lauko,
študent 4. ročníka denného štúdia - všeobecné veterinárske lekárstvo,
Od roku 2014 je členom športového centra polície v Bratislave a reprezentantom Slovenskej republiky v streleckej disciplíne skeet. Reprezentoval na domácej pôde aj v zahraničí. Získal titul majster Slovenska v kategórii junior v rokoch 2015, 2016 a 2017 a majster Slovenska v kategórii  senior v roku 2019. Bol účastníkom niekoľkých majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta i majstrovstiev sveta vysokých škôl. Vlani sa zúčastnil na majstrovstvách sveta vysokých škôl v Malajzii. Pravidelne preteká na juniorských a seniorských svetových pohároch v športovej streľbe. Je aj vášnivým poľovníkom a kynológom, je vlastníkom chovateľskej stanice, ktorá sa venuje chovu nemeckého krátkosrstého stavača. Popri štúdiu je  aktívnym členom a tajomníkom klubu poľovníckej kynológie pri UVLF a zároveň je členom Správnej rady univerzity.

Filip Korim
študent 4. ročníka denného štúdia - všeobecné veterinárske lekárstvo
Venuje sa najmä na hipológii a veterinárnej morfológii. Jeho špecializáciou je veterinárna anatómia a histológia. Aktívne sa zapája do klinickej a vedecko – výskumnej činnosti na Klinike koní. Každý rok sa zúčastňuje na  ŠVOČ. Zapája sa do klinickej činnosti Kliniky koní, venuje sa príprave anatomických preparátov, ktoré sa používajú v pedagogickom procese Zdokonalil prípravu kostných (osteologických) preparátov a vyvinul vlastnú metodiku prípravy unikátnych preparátov kĺbov, o ktorú prejavil záujem aj Ústav anatómie
2.  LF UK v Prahe. Vo vedecko-výskumnej činnosti zdokonaľuje preparačné techniky – prípravu kostí, korozívnych preparátov, plastinátov a kĺbov, venuje sa topografickým vzťahom daných štruktúr u koní, cievnemu zásobeniu orgánov psov a mačiek a kazuistikám z klinickej činnosti kliniky koní. Výsledky svojej práce prezentuje na odborných konferenciách doma a v zahraničí. Medzi najväčší úspech patrí prijatie jeho abstraktu na konferencii AAVA v Calgary, Kanada (2019)  a jeho uverejnenie v časopise Anatomia histologia embryologia. Bol riešiteľom dvoch študentských grantov, aktuálne pracuje na ďalšom. Výsledkom sú realistické anatomické preparáty používané v pedagogickom procese.

Šimon Halás
študent 5. ročníka denného štúdia - všeobecné veterinárske lekárstvo
Popri štúdiu sa zapája do mimoškolských aktivít zameraných na kynológiu, poľovníctvo či rybárstvo. Je členom Kynologického klubu UVLF, Klubu poľovníckej kynológie a Kynologického záchranného zboru Slovenskej republiky. Jeho veľkou vášňou je fotografovanie. Zapojil sa do celosvetovej fotografickej súťaže, ktorú vyhlasuje Svetová organizáciou pre zdravie zvierat (OIE) v Paríži a do ktorej sa môžu zapojiť iba študenti veterinárskeho lekárstva a veterinárni lekári zo 182 štátov sveta. Táto organizácia sa snaží zabrániť šíreniu ochorení zvierat, zabrániť dovozu patogénov nebezpečných pre ľudí, zvieratá, posilniť veterinárske služby a zodpovednosť systému veterinárnej ochrany. V roku 2017 sa s fotografiou POHLADENIE stal európskym víťazom vo svojej kategórii a v tomto roku s fotografiou NOVÁ PODKOVA, ktorá vznikla na pôde UVLF počas Podkúvačského seminára, sa stal celosvetovým víťazom. Jeho krédom je :„Veterinárny lekár lieči aj ľudí, pretože pokiaľ budú choré zvieratá, bude choré aj ľudstvo. Práve preto treba klásť dôraz na zdravie zvierat.“

Maroš Dostál
študent 5. ročníka denného štúdia - všeobecné veterinárske lekárstvo
Jeho špecializáciou je športová kynológia. Je aktívnym členom a predsedom kynologického klubu, ktorý združuje študentov UVLF. Patrí medzi hlavných organizátorov pretekov o Pohár rektorky UVLF, ako aj skúšok a akcií pre širšiu kynologickú verejnosť. So svojim  nemeckým ovčiakom sa aktívne zapája do národných a medzinárodných športových podujatí, organizovaných Medzinárodnou kynologickou organizáciou (FCI) a Zväzom športovej kynológie Slovenskej republiky. Jeho špecializáciou je práca so psom v disciplínach ako sú pachové práce, poslušnosť a obrana. Jeho kráľovskou disciplínou sú pachové práce – stopa, kde treba nájsť a sledovať ľudskú stopu a následne vyhľadať a označiť predmety, ktoré sa na stope nachádzajú. Náročnosť určuje medzinárodný skúšobný poriadok a stupeň skúšky. V roku 2017 sa stal vicemajstrom Slovenska a v roku 2018 sa zúčastnil kvalifikačných pretekov na Majstrovstvá sveta 2018 v tejto kategórii, kde sa umiestnil na druhom mieste, čo mu zabezpečilo priamy postup. Na Majstrovstvách sveta 2018 obsadil ako pretekár 19. miesto zo 46 pretekárov a v družstvách 12. miesto z 26. krajín.

Štefan Matyi
študent 3. ročníka denného štúdia v študijnom programe farmácia
Je aktívnym študentom, ktorý reprezentuje UVLF a venuje sa aj mnohým mimoškolským aktivitám. Je členom prezídia Spolku košických študentov farmácie.  V súčasnosti je predsedom pre kultúrno-spoločenské aktivity. Má veľký podiel na organizácii akcií ako Svetový deň farmaceutov, Kvapka krvi, Reprezentačný ples farmaceutov a iných študentských podujatí. Reprezentuje materskú univerzitu i košickú farmáciu v projekte Twinnet – výmena študentov medzi dvoma krajinami, ktorá sa konala v šk. rokoch 2017/18 a 2018/2019 s partnerskou univerzitou v Bulharsku. Komunikuje s ostatnými študentskými spolkami a organizáciami nielen v Košiciach, ale aj za hranicami Slovenska a šíri dobré meno univerzity. Svojim pozitívnym prístupom k štúdiu i životu už namotivoval nejedného študenta k aktivite. Je členom Akademického senátu UVLF, členom Študentskej rady vysokých škôl a členom komisie pre hodnotenie kvality vzdelávanie UVLF a členom ďalších univerzitných komisií. 

MVDr. Anna Reitznerová
doktorandka denného štúdia v 4. ročníku študijného programu hygiena potravín
Jej školiacim pracoviskom je Ústav hygieny a technológie mäsa UVLF. Zaoberá sa problematikou vplyvu živočíšnych tukov na zdravotný stav človeka. Okrem možného priameho negatívneho vplyvu niektorých živočíšnych tukov na zdravotný stav človeka sleduje výskyt malóndialdehydu ako sekundárneho oxidačného produktu v rôznych druhoch mäsa metódou vysokotlakovej kvapalinovej chromatografie. Aj vďaka nadštandardnej spolupráci s Ústavom farmaceutickej chémie UVLF sa jej darí plniť študijný plán a dosahovať nadpriemerné výsledky v publikačnej činnosti. Reprezentuje univerzitu na domácich a zahraničných konferenciách a výsledky experimentov publikuje v renomovaných časopisoch. Je autorkou a spoluautorkou štyroch článkov v impaktovaných časopisoch s vysokým impakt faktorom.

MVDr., Bc. Zuzana Vikartovská
doktorandka 2. ročníka denného štúdia v študijnom programe neurovedy
Jej školiacim pracoviskom je Ústav anatómie UVLF. Venuje sa sledovaniu účinku kmeňových buniek pri ovplyvnení kognitívnej dysfunkcie psov, ktorá sa vyskytuje u starších psov a má veľa podobností s Alzheimerovou chorobou. Počas prvého roku sa jej podarilo kultivovať adultné  kmeňové bunky z rôznych tkanív a vyselektovať tie s najvyšším neurotrofickým a angiogénnym potenciálom. V súčasnosti  sa podieľa na selekcii populácie psov s kognitívnou dysfunkciou a zadefinovaní neurologického obrazu mierneho a stredného poklesu neurologických funkcií. Okrem toho analyzuje špecifické biomarkery neurodegenerácie v krvnej plazme. V tomto roku získala interný grant UVLF s názvom: Stratifikácia pacientov s kanínnou kognitívnou  dysfunkciou a využitie inovatívnej bunkovej terapie. Hoci je doktorandkou 2. ročníka, výsledky práce prezentovala na medzinárodných a domácich konferenciách , napr. na medzinárodnom podujatí v Belehrade, na medzinárodnej študentskej konferencii vo Varšave získala 2. miesto, na súťaži Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) deň tuberkulózy zvíťazila. Je spoluautorkou publikácií v impaktovaných časopisoch s impakt faktorom 4,8.