Loading...

Oznamy

Pred 110 rokmi sa narodil prvý rektor UVLF Ján Hovorka

Pred 110 rokmi sa narodil prvý rektor UVLF Ján Hovorka

09.02.2024   Aktuality

Pred 110 rokmi, 9. februára 1914, sa vo Zvolene narodil parazitológ a prvý rektor dnešnej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ján Hovorka. V roku 1949 stál na čele prípravného výboru Vysokej školy veterinárskej len ako 35-ročný mladý ale zanietený a odhodlaný veterinárny lekár. Za mimoriadne krátky čas s úzkou skupinou spolupracovníkov vybudoval základy fungujúcej inštitúcie, jedinej svojho druhu na Slovensku. Na jej čele stál v rokoch 1949 – 1952. Hovorka bol profesor a vedúci katedry parazitológie, zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Helmintologického ústavu SAV v Košiciach, nositeľ Národnej ceny SR a Štátnej ceny ČSSR, jeden z popredných česko-slovenských vedcov v oblasti biologických vied, akademik SAV a ČSAV, DrSc. a Dr. h. c. Zomrel 18. novembra 2001.

Hovorka110          Hovorka110
Portrét Jána Hovorku od akademického maliara Stanislava Bubána otvára galériu rektorov UVLF, ktorá vznikla v roku 2019. 
Bronzová busta pripomína zakladateľské dielo akademika Hovorku na Rektoráte UVLF od roku 2008.
Dielo vytvoril akademický sochár Arpád Račko.

Ján Hovorka sa narodil dňa 9. februára 1914 vo Zvolene v rodine malého živnostníka. Základnú školu, ako aj gymnázium navštevoval v rodnom meste, kde v júni 1932 maturoval. Po maturite sa zapísal na Vysokú školu zverolekársku v Brne, ktorú ukončil v roku 1939. Po rozdelení prvej Československej republiky (ČSR) pracoval na Ministerstve národnej obrany v Bratislave, kde sa podieľal na činnosti veterinárskej správy a zabezpečoval doškoľovanie pracovníkov veterinárskej služby a hygieny potravín. V roku 1942 sa zapojil do pedagogického procesu. Začal prednášať veterinárne disciplíny na Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT) v Bratislave v odbore lesníckeho a poľnohospodárskeho inžinierstva, kde v októbri 1943 založil Ústav anatómie, fyziológie a patológie domácich zvierat. Po skončení druhej svetovej vojny sa v roku 1946 presťahoval s rodinou do Košíc. Rozhodujúcou mierou sa tu podieľal na zriadení Vysokej školy poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva (VŠPLI) a stal sa prvým dekanom jej Fakulty poľnohospodárskeho inžinierstva (1946 - 1948).  V júli 1949 vznikol prípravný výbor na založenie Vysokej školy zverolekárskej v Košiciach. Za jeho predsedu bol menovaný profesor Hovorka a práve jeho prednáškou z biológie sa začalo už o necelé tri mesiace - 5. októbra - na novozaloženej škole s výučbou. Zo 149 uchádzačov o štúdium prešlo prijímacími pohovormi 105 študentov (medzi nimi jediná žena), z nich 23. októbra 1954 promovalo 62. Vysoká škola veterinárska v Košiciach bola Zákonom Slovenskej národnej rady (SNR) oficiálne zriadená 16. decembra 1949. Jej prvým rektorom bol do roku 1952 profesor Hovorka. V súčasnosti nesie škola názov Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie.

Hovorka110     Hovorka110

Na začiatku roka 1953 prešiel profesor Hovorka ako interný pracovník do formujúcej sa Slovenskej akadémie vied (SAV) za riaditeľa helmintologického laboratória. Vznik tohto špecializovaného pracoviska podnietila naliehavosť riešenia problémov v zdravotníctve aj v poľnohospodárstve. Po dvoch rokoch sa pracovisko premenovalo na Helmintologický ústav SAV v Košiciach a na jeho čelo sa postavil Ján Hovorka. Od apríla 1993 nesie pracovisko názov Parazitologický ústav SAV.

Veľmi plodná a rozsiahla bola aj publikačná činnosť akademika Hovorku, dlhoročného predsedu Parazitologickej spoločnosti pri Československej akadémii vied (ČSAV). Predstavuje celý rad monografií, učebných textov a vyše 300 vedeckých prác, ktoré publikoval v domácich i zahraničných časopisoch. Bol členom mnohých medzinárodných vedeckých spoločností. Za svoju vedecko-výskumnú, pedagogickú a organizátorskú prácu získal viacero štátnych a rezortných vyznamenaní, cien, čestných titulov i čestných členstiev vo vedeckých spoločnostiach doma aj v zahraničí. Akademik Ján Hovorka zomrel 15. novembra 2001 v Košiciach vo veku 87 rokov.

Hovorka110     Hovorka110     Hovorka110
V roku 2011 si akademika Hovorku uctili v  jeho rodnom meste Zvolen. Pamätnú tabuľu (vľavo) odhalili v  priestoroch bývalého gymnázia, kde študoval. Dnes patrí Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene. Uprostred je portrét vyrytý v skle. V roku 2014 pribudla pamätná tabuľa vo vtedajšom Ústave parazitológie UVLF, ktorá vzdáva úctu zakladateľovi katedry a parazitologickej školy na Slovensku. Autorom rytiny je Arpád Račko.

Hovorka110     Hovorka110
Akademický sochár Arpád Račko pri buste akademika Hovorku (vľavo). Vpravo jeden z prvých absolventov VŠV, 
ktorí promovali v  roku 1954 prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc., pred portrémi rektora Hovorku a dekana Gdovina.