Loading...

Oznamy

Osobnosti pozdravili univerzitu

Na slávnostnom zasadnutí akademickej obce Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach k 70. výročiu jej založenia, ktoré sa konalo v pondelok 16. septembra, pozdravili jej zamestnancov, absolventov, študentov i priaznivcov viaceré osobnosti. Rektor Veterinárnej a farmaceutickej univerzity Brno Alois Nečas, vedúci Kancelárie prezidenta Štefan Rozkopál, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho a Švajčiarskeho finančného mechanizmu František Kašický, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Pavol Sovák, primátor mesta Košice Jaroslav Polaček, ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš, prezidentka Komory veterinárnych lekárov SR Silvia Štefáková, vedúci Fakulty biologických vied a akvakultúry Nord University Bodø Jarle Jorgensen a rektor Národnej poľnohospodárskej univerzity Bila Cerkva Anatolij Danylenko.   

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v čase slávnostného zasadnutia akademickej obce absolvovala oficiálnu návštevu Ukrajiny. V liste, ktorý prečítal vedúci Kancelárie prezidenta Štefana Rozkopál, pozdravila jubilujúcu Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie. Zdôraznila, že je to príležitosť nielen bilancovať, ale aj pritiahnuť k univerzite a k hodnote vzdelania väčšiu pozornosť a spoločne sa pozrieť dopredu. Ocenila, že UVLF ako prvá zo slovenských vysokých škôl prešla komplexnou akreditáciou a bola zaradení medzi univerzitné vysoké školy, hoci rovnako ako celá jedna generácia Slovákov a Sloveniek prešla lepšími aj horšími časmi, zažila nádej ale aj dobu, keď akademické ambície museli ustúpiť totalite.

„Príbeh UVLF je úspešným príbehom. Dnes spájate medicínu, veterinárnu medicínu aj farmáciu v rámci koncepcie „jedno zdravie, jeden svet“. Pripravujete kvalifikovaných odborníkov – veterinárov, farmaceutov, kynológov. A práve od vás, vážení učitelia, absolventi a študenti dnes očakávam najviac. Očakávam, že našim mladým ľuďom budete aj naďalej poskytovať kvalitné vzdelávanie a perspektívu vedeckého výskumu, či inej sebarealizácie tu na Slovensku, aby nemuseli natrvalo nikam odchádzať.  Očakávam, že naše univerzity a vysoké školy budú predstavovať absolútne centrum excelencie v oblasti vzdelávacej, výskumnej i spoločenskej. Očakávam, že hodnota vzdelania, zdravia, ochrany životného prostredia bude mať v našej spoločnosti aj vďaka absolventom univerzít a vysokých škôl ešte väčšiu vážnosť a že budú aktívni, keď prichádza k spochybňovaniu vedy, poznania, humanizmu, dobra a ľudskosti. Očakávam, že UVLF bude v tomto ohľade aj naďalej príkladom. Dnes naliehavo potrebujeme, aby sa naše vysoké školy stali miestom, kde sa bude dotvárať a zhodnocovať intelektuálny a kultúrny potenciál krajiny,“ zazneli slová z listu prezidentky Zuzany Čaputovej.   

K 70. výročiu zablahoželala Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie aj podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. „Univerzitu vnímam ako významného partnera ministerstva. Mimoriadne si ju vážim nielen pre jej vysoký štatút, ale aj preto, že som pri svojej práci obklopení veľkým počtom jej absolventov,“ uviedla v pozdravnom liste Gabriela Matečná. „Univerzita pripravuje kvalitných absolventov, o čom svedčí aj jej citeľný progres a požiadavky, ktoré sú na študentov počas ich štúdia kladené. Vysokú úroveň dosahujú možnosti, ktoré sú počas štúdia ponúkane. Som rada, že majú viacero príležitostí pre svoj rozvoj. Tento prístup vnímam ako správny kľúč na dosiahnutie úspechu a výchovu ďalšej generácie.“  

Slávnostnú zdravicu akademickej obci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie od Slovenskej rektorskej konferencie predniesol jej viceprezident a rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Pavol Sovák. Prízvukoval, že UVLF spolu s Lekárskou fakultou UPJŠ už sedem desaťročí prispieva k budovaniu dnes uznávaného konceptu politiky jedného zdravia pre život. Je neopomenuteľnou súčasťou vysokoškolského vzdelávacieho i výskumného priestoru nielen tu, v našom regióne.

„Svojimi vedeckými a vzdelávacími výsledkami dosiahla ako špecializovaná vysoká škola pozíciu medzinárodne rešpektovanej inštitúcie, ktorej absolventi významne ovplyvňujú stratégiu potravinovej bezpečnosti a zdravia úžitkových a domácich zvierat. Že ide o naozaj závažnú misiu si uvedomujeme aj v týchto dňoch, keď práve absolventi tejto univerzity už v pozíciách špičkových odborníkov hľadajú a navrhujú účinné opatrenia v boji s vysoko infekčným ochorením prasacieho moru. Z môjho pohľadu ide o exaktný príklad aplikácie poznatkov vedy do praxe s okamžitými ekonomickými dopadmi pre národné hospodárstvo. Spoločný študijný program farmácie s Univerzitou P. J. Šafárika je málo vídaným príkladom v slovenskom vysokoškolskom vzdelávacom priestore intenzívnej spolupráce v oblasti vzdelávania medzi dvoma domácimi univerzitami,“ konštatoval Pavol Sovák a vyzdvihol ambíciu UVLF byť výskumnou univerzitou. V tejto súvislosti zdôraznil, že Slovenská rektorská konferencia by mala urobiť maximum pre to, aby slovenská legislatíva určila stále kritériá pre výskumné univerzity tak, že nebudú závislé od náhodne zvoleného retroaktívneho čísla, ale že budú obsahovať komplexné zhodnotenie úrovne výskumno-vzdelávacej činnosti včítane evaluácie kvality výstupov, odpovedajúcu úroveň vedeckej infraštruktúry, úroveň doktorandského vzdelávania, medzinárodnú reputáciu atď.

„V mene Slovenskej rektorskej konferencie sa chcem poďakovať za váš príspevok k súdržnosti a vzájomnej komplementarite vysokoškolského vzdelávania v Košiciach. Spolu s potenciálom prameniacim z vynikajúcej spolupráce košických univerzít s ústavmi SAV, máme šancu rozvinúť myšlienky a idey košického vedeckého klastra, ktorého ciele sme vyjadrili podpisom spoločného memoranda o spolupráci pred pár dňami. Opäť sme bližšie k zámeru deklarovať Košice ako Science City,“ dodal Pavol Sovák.    

Ústredný riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Jozef Bíreš poďakoval za prípravu profesie veterinárnych lekárov pre Slovensko a zahraničie, rozvoj veterinárnych vied a príbuzných odborov a aplikáciu vedeckých a odborných poznatkov vo veterinárnej a agropotravinárskej praxi.

„Univerzita v celej sedemdesiatročnej histórii ako jediná svojho druhu na Slovensku reagovala na odborné a spoločenské požiadavky na postavenie veterinárneho lekára v poľnohospodárskej a potravinárskej praxi, v ochrane životného prostredia a medzinárodnom obchode. Veda a výskum veterinárnych vied a príbuzných vedných odborov, inovačné procesy a zavádzanie progresívnych prvkov vo vzdelávaní, diagnostike, prevencii a terapii chorôb, technologických postupov pri výrobe a spracovaní potravín, zdravotnej bezpečnosti potravín a farmácii sa stali v celej histórii univerzity prirodzeným nástrojom napredovania doma aj v zahraničí. UVLF odborne stála od začiatku pri kontrole a eradikácii nebezpečných nákaz, na Slovensku často so zoonotickým charakterom ako bucelóza, tuberkulóza, besnota, bovinné špongiformné encefalopathie, atď., a zavádzaní princípov úradnej kontroly zdravotnej bezpečnosti potravín z farmy na stôl. Dosiahnuté výsledky v oblasti vzdelávania, výskumu, inovácií a aplikácií vedeckých výsledkov v poľnohospodárskej a potravinárskej praxi od založenia zaradili UVLF medzi moderné univerzity tohto druhu doma a v zahraničí,“ povedal vo svojom vystúpení Jozef Bíreš.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR vysoko oceňuje 70.vorčnú spoluprácu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, najmä v oblasti pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania veterinárnych lekárov a príbuzných odborov, výskumu vo veterinárnych a farmaceutických vedách a realizácii výsledkov v praxi. Do ďalších rokov rozvoja zaželal univerzite veľa úspechov a tvorivých síl na národnej úrovni a v zahraničí.