Loading...

Oznamy

Medzinárodný prieskum o spotrebe medu a vnímaní včelárstva z pohľadu spotrebiteľov

Medzinárodný prieskum o spotrebe medu a vnímaní včelárstva z pohľadu spotrebiteľov

Projekt B-THENET, ktorý skúma včelárstvo v rámci EÚ, oznamuje spustenie komplexného dotazníkového prieskumu zameraného na získanie cenných informácií o spotrebiteľských návykoch Európanov týkajúcich sa spotreby medu a ich názoroch na moderné a udržateľné včelárske postupy. Tento prieskum je dôležitým krokom pri dosahovaní hlavného cieľa projektu, ktorým je zhromažďovanie osvedčených včelárskych postupov a inovácií a podpora diskusie medzi včelármi, poradcami a ďalšími zainteresovanými stranami.

Dotazníkový prieskum sa vykonáva v 15 európskych krajinách, v ktorých sa nachádzajú partneri projektu B-THENET. Zahŕňa širokú škálu tém vrátane vzorcov správania spotrebiteľov medu, ich preferencií, nákupných zvyklostí, ako aj záujmu spotrebiteľov o včelárstvo a ich názorov na udržateľné včelárske postupy. Za zber údajov v SR zodpovedá Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Aktívnou účasťou na tomto dotazníku môžu domáci spotrebitelia medu prispieť k budovaniu stratégií podporujúcich európsky včelársky ekosystém.

Dotazník je k dispozícii online na tomto odkaze: https://forms.office.com/e/u0mnSV6P32. Vyplnenie dotazníka trvá približne 8 minút, čo predstavuje rýchly a pohodlný spôsob, ako prispieť k tomuto dôležitému výskumu.

Po ukončení prieskumu a jeho analýze projektové konzorcium zverejní zistenia a sprístupní údaje všetkým zainteresovaným stranám. Táto transparentnosť zaručuje, že výsledky výskumu môžu viesť k pozitívnym zmenám a podporiť udržateľné postupy v celom európskom včelárstve.

Vyzývame všetkých európskych spotrebiteľov, aby sa zapojili do tohto prieskumu a pomohli tak formovať budúcnosť včelárstva a spotreby medu v tomto regióne. Vaša účasť môže mať významný vplyv na rozvoj prosperujúceho a ekologického včelárskeho ekosystému.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autorov
a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre výskum.
Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nezodpovedajú.