Loading...

Oznamy

Konfrontácia vedomosti a klinických zručností študentov farmácie a medicíny

Konfrontácia vedomosti a klinických zručností študentov farmácie a medicíny

V piatok 10. marca 2023 sa uskutoční súťaž Clinical Skills Event 2023 (CSE) - celoštátna súťaž študentov farmácie a medicíny v Bratislave, Martine a Košiciach, ktorá vznikla v duchu interdisciplinárnej spolupráce a medziodborového vzdelávania medzi farmaceutmi a lekármil Je zameraná na podporu rozvíjania vedomostí a klinických zručností. Súťaž s lekárskymi a farmaceutickými vysokými školami spoluorganizujú Spolok košických študentov farmácie (SKŠF), Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF) a Slovenská asociácia študentov medicíny (SloMSA). Súťaž sa uskutoční na pôde Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach a Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom projektu Clinical Skills Event (CSE) je podpora rozvíjania vedomostí študentov v oblasti riešenia farmakoterapeutických problémov a ich využitia v klinickej praxi. Ideou projektu je konfrontovať vedomosti a klinické zručnosti študentov farmácie a medicíny v Bratislave, Martine a Košiciach. Na prípadoch z praxe preukazujú svoju schopnosť riešiť farmakoterapeutické problémy a komplexne zhodnotiť terapiu pacienta. Zároveň, je reakciou na zvyšujúcu sa potrebu intenzívnej spolupráce medzi zdravotníckymi profesionálmi, konkrétne farmaceutmi a lekármi, ktorá je predpokladom úspešnejšej a kvalitnejšej liečby. Spolupráca medzi klinickými farmaceutmi a lekármi môže zefektívniť terapiu, znížiť riziko liekových pochybení a vznik nežiaducich účinkov a pozitívne ovplyvniť náklady na liečbu pacienta. Clinical Skills Event je projekt prevzatý z konceptu Medzinárodnej federácie študentov farmácie (International Pharmaceutical Student Federation– IPSF).

Odbornými garantmi sú za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach: PharmDr. Peter Takáč, PhD. a PharmDr. Monika Holécyová, PhD.; za Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave UK: PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD., a Mgr. Gabriel Dóka, PhD.; za Jesseniovu lekárska fakultu v Martine Univerzity Komenského: prof. MUDr. Jana Plevková , PhD., za Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová, PhD.; za Lekársku fakultu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave: MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová – Rihová; za Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave: doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD. a doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH.

Harmonogram súťaže: 
  8:30 - registrácia
  9:00 - otvorenie súťaže, príhovory, prvé kolo
  9:30 - 10:00 prestávka na občerstvenie
10:00 - 12:00 druhé kolo
12:00 - 13:00 obed
13:00 - 15:00 tretie kolo
15:00 - záverečné slová

V piatok po súťaži o 18.00 hod. sa v rámci CSE uskutočnia aj dve odborné prednášky na tému "Interakcie Paxlovidu - kazuistika a Čo sa skrýva za opuchom? Prednášky sa uskutočnia prezenčne v Ladzianského posluchárni na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň bude streamované ONLINE prostredníctvom MS Teams. Ak máte záujem zúčastniť sa online, vyplňte fomulár: https://bit.ly/CSE2023_prednaska a link dostanete pred prednáškou emailom. 

PharmDr. Kristína Lajtmanová, ktorá pôsobí na Oddelení klinickej farmácie, Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave bude prednášať na tému Interakcie Paxlovidu – kazuistika. Z pohľadu liekových interakciií sú obzvlášť problematické silné inhibítory inzoenzýmov cytochrómu P. Jedným z týchto inhbítorov je farmakokinetický booster ritonavir, s ktorým sme sa doteraz stretávali najmä v súvislosti s liečbou HIV. Pandémia COVID-19 priniesla ritonavir do používania u širšieho spektra pacientov vo forme antivirotika PAXLOVID. Liekové interakcie nirmatrelvir/ritonaviru si predstavíme na kazuistike pacienta s akútnym koronárnym syndrómom.

MUDr. Ivana Hulinková, pôsobiaca na Oddelení Detskej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave bude prednášať na tému: Čo sa skrýva za opuchom? Angioedém je pomerne častý a každý z nás sa s ním vo svojej praxi stretne. Najčastejšie vzniká ako dôsledok alergickej reakcie organizmu a vieme ho promptne zvládnuť podaním antialergickej liečby (adrenalín, antihistaminiká, kortikosteroidy).V prezentácii popíše tri rodiny s výskytom opakovaných opuchov, kde však táto liečba efektívna nebola a príčina edému bola raritnejšia.