Loading...

Oznamy

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 09. 03. 2023

Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 09. 03. 2023

Pozývam Vás na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční

dňa 9. marca 2023 (štvrtok) o 14:30 hod.

v posluchárni P-35 (Katedra chémie, biochémie a biofyziky)

P r o g r a m :

  1. Otvorenie
  2. Odovzdanie dekrétu nastupujúcemu členovi AS UVLF v Košiciach
  3. Voľba mandátovej, návrhovej komisie AS UVLF v Košiciach
  4. Kontrola uznesení
  5. Správa o činnosti Predsedníctva AS UVLF v Košiciach za uplynulé obdobie
  6. Návrh na zloženie Disciplinárnej komisie pre študentov UVLF v Košiciach v ak. roku 2022/2023
  7. Tajné hlasovanie o potvrdení kandidátov na členov Správnej rady UVLF v Košiciach
  8. Rôzne
  9. Záver

S pozdravom

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., v. r.
predseda AS UVLF v Košiciach