Loading...

Oznamy

Slovensku chýba komplexný manažment populácie mačiek

Slovensku chýba komplexný manažment populácie mačiek

13.02.2023   Aktuality

Výsledky výskumu spoločenského správania mačiek, ktoré publikovala MVDr. Noema Gajdoš Kmecová,PhD., v prestížnom časopise Scientific Reports sú podnetom na širšiu diskusiu o manažmente populácie mačiek, ktorý na Slovensku zatiaľ chýba. K problematike sa v pondelok 13. februára 2023 uskutočnila tlačová beseda, na ktorej o problematike hovorili výskumná pracovníčka Centra aplikovaného výskumu UVLF, garantka Klubu starostlivosti o mačky a autorka podcastov o mačkách MVDr. Noema Gajdoš Kmecová, PhD., Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., z Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia UVLF a riaditeľ Centra aplikovaného výskumu UVLF doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc.

          
Noema Gajdoš Kmecová                                             Jana Mojžišová                                                           Branislav Peťko

Podobne ako inde na svete, mačky sú aj na Slovensku obľúbeným domácim zvieraťom. Na rozdiel od psov sa im však dostáva oveľa menej pozornosti. Tento rozdielny prístup spoločnosti súvisí s rozdielmi v biológii. Spoločenskosť domácich psov je geneticky podmienená a väčšina z nich doslova potrebuje k životu spoločnosť človeka. U mačiek je situácia celkom iná. Mačky sú ešte stále vo väčšine vlastností podobné až totožné s nedomestifikovanými predkami, napr. mačkou divou. Pri mačkách domácich opisujeme spektrum rôznych spôsobov života od ferálnych mačiek, ktoré žijú absolútne nezávisle od človeka mimo obývaných oblastí miest a dedín, cez pouličné mačky až po domácich miláčikov, ktoré majiteľovi s radosťou prídu priasť do lona niekoľkokrát denne.

„Mačky patria k spoločenským zvieratám, žijú vo veľmi úzkom kontakte s človekom, preto sa veľa ľudí obáva mačiek ako prameňa nákaz. Nákazy prenosné zo zvierat na človeka sa nazývajú zoonózy. Až 60 percent infekcií ľudí pochádza od zvierat. Je preto pochopiteľné, že ľudia sa obávajú, či na nich mačky neprenesú chorobu, ktorá by bola ťažko zvládnuteľná,“ hovorí prof. Jana Mojžišová z Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia UVLF. Najzávažnejšia je besnota, tú však máme na našom území pod kontrolou. Pokiaľ je mačka pravidelne očkovaná, nebezpečenstvo nehrozí. Ďalej sú to rôzne mykotické infekcie kože, ktoré sa prenášajú na človeka, ak je s ňou v úzkom kontakte, hladká ju, drží v náručí, alebo choroba z mačacieho poškrabania. Do úvahy prichádzajú aj ďalšie parazitózy. „Ak mačka žije v domácnosti, je pravidelne veterinárne ošetrovaná, očkovaná, odčervovaná, nepredstavuje závažnejšie riziko. Väčším problémom je populácia voľne žijúcich mačiek, ktorá má styk s voľne žijúcimi zvieratami. Riziko je väčšie. Práve táto veľká skupina voľne žijúcich mačiek by sa mala stať predmetom záujmu politikov, legislatívy. Musíme ju nejakým spôsobom kontrolovať. Aj tieto mačky žijú v blízkosti ľudských obydlí, môže dôjsť k interakcii s ľuďmi, môžu kontaminovať pieskoviská, spôsobovať problémy pre ľudské zdravie. Preto aj mačacím výskumom chceme obrátiť záujem verejnosti týmto smerom a vyzvať kompetentných, aby začali túto problematiku riešiť, redukovať ale najmä kontrolovať populáciu voľne žijúcich mačiek,“ dodáva profesorka Mojžišová.


Zdroj 1 International Cat Care

Na formulovanie akýkoľvek tvrdení k počtom mačiek v rámci jednotlivých oblastí tohto spektra nemáme v našej krajine žiadne údaje. Efektívny manažment populácie mačiek by mal rešpektoval potreby jednotlivých mačiek, ale aj potreby ľudí a záujmy spoločnosti. Aplikovať ho na Slovensku však nie je možné kvôli množstvu prekážok, ktorých spoločným menovateľom je nedostatočná až chýbajúca legislatíva a chýbajúce prostriedky na jej vymožiteľnosť. Dobrou správou však je, že množstvu ľudí u nás mačky nie sú ľahostajné. Pracujú s nimi dobrovoľníci, ktorí sa snažia aspoň o nejakú kontrolu ich populácie, tiež odborníci z neziskovej organizácie Zvierací ombudsman a z UVLF. Len spojením síl sa dajú presadiť zmeny aj v tejto oblasti.

„Chýbajúce údaje sú najväčší výkričník. Psom sa venujeme intenzívne, no mačky sú vo veľkom úzadí. Tieto dva zvieracie druhy sú vo svojej biológii veľmi odlišné. Nie je reálne, aby sme všetky mačky mali vo svojich príbytkoch. Aj keď sú jedným druhom, žijú rôznymi  spôsobmi života a ich sčítavanie by bolo veľmi náročné. Mohli by sme zistiť, aký je približný počet mačiek podľa centrálneho registra spoločenských zvierat, ale v ňom sú len čipované mačky. O veľkej časti populácie máme mizivé údaje, mnohé nemajú ani základnú vakcináciu,“ reaguje Noema Gajdoš Kmecová. „Prioritou nášho pripravovaného projektu týkajúceho sa manažmentu populácie mačiek je získať údaje o počtoch mačiek, kto s nimi pracuje, akým spôsobom, aby sme mali reálnejšiu predstavu o tom, ako to na Slovensku vyzerá. Chýba nám systematický komplexný prístup k problematike. Spoliehame sa na aktivity dobrovoľníkov a tam to končí. Pritom je to extrémne náročná práca, pri ktorej sa treba spojiť. Na Slovensku potrebujeme vstup z pozície zákonodarcov, ktorí by uznali, že je to aktuálna téma,“ hovorí Noema Gajdoš Kmecová a dodáva, že sa začína formovať pracovná skupina na riešenie komplexného manažmentu populácie mačiek.

Slovensko nemá efektívny manažment populácie mačiek. Existujúci neefektívny manažment populácie skrýva viacero problémov. Premnoženie voľne žijúcich mačiek, ktoré nemajú majiteľa. S tým sú spojené obavy zo šírenia chorôb, či znečistenia prostredia, ale aj obavy o kvalitu života mačiek, pociťované empatickejšími obyvateľmi. Tiež by sme mohli hovoriť o probléme zbavovania sa mačiek z rôznych dôvodov, čo priamo súvisí s problémom preplnenia útulkov. Tie vo väčšine miest suplujú siete dočasnej starostlivosti, ktoré sú však tiež kapacitne prekročené. Dobrovoľníci, ktorí poskytujúci starostlivosť mačkám bez majiteľa, sa za nezištnú službu spoločnosti paradoxne často stretávajú s nepochopením a rôznymi formami napádania (slovným, či dokonca fyzickým).

Odpoveď na otázku ako problémy riešiť, môžeme hľadať v koncepte ONE HEALTH (Jedno zdravie), ktorý hovorí o prepojení zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia. Nekontrolovaná populácia mačiek zvyšuje riziko prenosu a šírenia chorôb na iné zvieratá a ľudí. Takýto stav vplýva na psychickú pohodu resp. nepohodu dobrovoľníkov a milovníkov zvierat, o samotných mačkách nehovoriac. V neposlednom rade, mačky, o ktoré nie je dostatočne postarané, predstavujú zvýšené riziko pre životné prostredie, kvôli ich predátorskému správaniu.


Zdroj 2 International Cat Care

V súvislosti s týmto scenárom, ktorý pravdepodobne odráža aj súčasnú situáciu na Slovensku, sa však často spájajú len pouličné mačky bez majiteľa. Pozerá sa na ne ako na iný druh zvieraťa, ako sú mačky žijúce v domácnostiach. Stretávame sa s ich démonizáciou, hoci ide stále o tú istú mačku domácu. Z mačky miláčika sa stáva pouličná mačka aj zo dňa na deň. Na pouličné mačky by sme sa preto nemali pozerať ako na škodcov. Rovnako však nie je správne obhajovať nezodpovedné konanie voči nim slovami, že mačky sa o seba postarajú, nachytajú si myši a potkany a ešte nám tým aj pomôžu. Hoci oba pohľady môžu byť z časti pravdivé, ide o extrémne názory. Úlohou efektívneho manažmentu mačiek je hľadať realistické riešenia, ktoré nebudú nerozdeľovať spoločnosť na dva tábory, ale budú plniť cieľ - bezpečné spolunažívanie zvierat a ľudí.

Riešenia spočívajú v spolupráci všetkých zainteresovaných strán – od zákonodarcov až po jednotlivých občanov. Len vďaka nej možno uplatniť postupy vedúce k efektívnemu manažmentu populácie na všetkých úrovniach. Takýto prístup zohľadňuje individuálne potreby mačiek. Mačky prispôsobené životu vonku, bez kontaktu s človekom, zostávajú žiť vonku. Ich populácia je kontrolovaná kastráciou resp. sterilizáciou a ich zdravotný stav je monitorovaný vyškolenými osobami. Mačky, ktorým vyhovuje spoločnosť človeka, žijú vo vhodnom prostredí s vhodným majiteľom.

Dosiahnutie ideálneho stavu nevyhnutne počíta s kastráciou resp. sterilizáciou väčšiny mačiek, vrátane tých, ktoré majú majiteľa. Zároveň je nevyhnutné dosiahnuť vysokú úroveň informovanosti o  individuálnych potrebách mačiek u každého, kto prichádza s nimi do kontaktu, aby boli očakávania na spolunažívanie s nimi realistické. Iba systematickým a komplexným prístupom k problematike bude možné dosiahnuť stav harmonického spolunažívania mačiek a ľudí.


Zdroj 3 International Cat Care

Problematike manažmentu populácie mačiek sa začalo venovať Centrum aplikovaného výskumu (CAV) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vo fáze hodnotenia Agentúry na podporu výskumu a vývoja  je projekt A čo mačky? Nový prístup k manažmentu populácií mačiek domácich v slovenských mestách (APVV, 2023-2027, MVDr. Noema Gajdoš Kmecová, PhD.). 

Centrum aplikovaného výskumu (CAV) Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach predstavuje vedecko-výskumné pracovisko zriadené s cieľom inštitucionalizovať spoluprácu univerzity a partnerov z oblasti vedy a výskumu, štátnej, hospodárskej a podnikateľskej sféry v SR a zahraničí so snahou o komplexnú realizáciu aplikovaného výskumu a prenos nových poznatkov do hospodárskej a spoločenskej praxe, ako aj pre širokú verejnosť. CAV sa zameriava na využitie najmä grantových schém a finančných zdrojov EÚ (najmä štrukturálnych fondov EU, Horizont 2020 a ďalších), finančných zdrojov národných agentúr, súkromného kapitálu a ďalších mimorozpočtových finančných zdrojov.

CAV je organizačnou súčasťou Medicínskeho univerzitného vedeckého parku v Košiciach (Medipark). Jeho aktivity sú orientované predovšetkým na aplikovaný výskum pre riešenie aktuálnych problémov veterinárskej, pôdohospodárskej, zdravotníckej, environmentálnej a príbuznej spoločenskej praxe, na vzdelávanie v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania a sprostredkovanie rýchleho transferu získaných poznatkov do hospodárskej, podnikateľskej a spoločenskej praxe. CAV využíva na svoju vedecko-výskumnú činnosť infraštruktúru UVN a UVLF v súčinnosti s vedúcimi kliník a katedier, ako aj partnerov UVLF na základe partnerskej dohody o spolupráci. Organizačnú štruktúru CAV tvorí vedúci CAV, vedeckí a technickí pracovníci, doktorandi a postdoktorandi.

Aktuálne projekty CAV

Vynárajúce sa zoonotické patogény prenášané opomínanými druhmi článkonožcov na Slovensku (APVV, 2020-2024, doc. B. Peťko):
Na Slovensku cirkuluje široké spektrum vektormi prenášaných zoonóznych patogénov, o ktorých sa v súčasnosti vie málo a do ich udržiavania v prírodnom ohnisku sú zapojené plazy, vtáky aj cicavce (včítanie mačiek), pričom ovplyvňujú ich genetickú variabilitu, početnosť a spoločný výskyt viacerých patogénov.

Štruktúra a dynamika ohnísk kliešťami prenášaných nákaz v mestských aglomeráciách Slovenska (VEGA, 2022-2025, Ing. Blažena Vargová, PhD.):
Projekt je zameraný na výskum štruktúry a dynamiky ohniska kliešťami prenášaných nákaz v mestských aglomeráciách Slovenska s rozsiahlejšou súvislou mestskou zeleňou izolovanou od okolitých lesov, vhodnou pre prežívanie kliešťov a ich hostiteľov (včítanie mačiek).

Kliešť Dermacentor reticulatus a Stredná Európa - časopriestorové zmeny na začiatku milénia a epidemiologické riziká (APVV SK-PL, 2022-2023, doc. B. Peťko, DrSc.):
Projekt je zameraný na výskum príčin a možných epidemiologických rizík súčasného šírenia jedného z najvýznamnejších kliešťov Európy, Dermacentor reticulatus, na území Poľska a Slovenska, s najrýchlejším rozpínaním jeho areálu v strednej Európe.

V hodnotení:

A čo mačky? Nový prístup k manažmentu populácií mačiek domácich v slovenských mestách (APVV, 2023-2027, MVDr. Noema Gajdoš Kmecová, PhD.):
Mačky sa pomaly, ale isto dostávajú na prvú priečku v obľúbenosti medzi majiteľmi domácich zvierat. Na druhej strane populácie voľne žijúcich mačiek, ktoré môžu a nemusia mať majiteľa, predstavujú problém z epidemiologického hľadiska, nakoľko môžu byť pôvodcami nie len nákaz prenosných na iné mačky a ostatné druhy zvierat, ale aj rôznych zoónoz. Vynára sa teda otázka ako zodpovedne pristúpiť k tomuto problému, za ktorý je naša spoločnosť zodpovedná. Cieľom je vypracovať plány efektívneho manažmentu populácie mačiek v mestách na Slovensku.

Tu sa môžete dozvedieť viac o problematike mačiek
https://anchor.fm/mackast     
https://www.facebook.com/mackastpodcast
https://www.instagram.com/mackast_podcast/
https://icatcare.org/expert-panel/noema-gajdos-kmecova/