Loading...

Oznamy

Profesor Ján Pleva s cenou Medicus Veterinarius 2023

Profesor Ján Pleva s cenou Medicus Veterinarius 2023

Verejné ocenenie Medicus Veterinarius 2023 je už v rukách 94-ročného profesora Jána Plevu. Keďže sa nemohol osobne zúčastniť na odovzávaní verejných ocenení určených popredným osobnostiam veterinárnej medicíny pôsobiacim v rôznych odvetviach vedy, výskumu, teórie i praxe, do jeho rúk putovalo sprostredkovane. Na celoslovenskom stretnutí 20. januára 2023 ho prevzal vedúci Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín UVLF a predseda Akademického senátu UVLF prof. Slavomír Marcinčák. Spolu s kolegyňou z katedry doc. Ivonou Kožárovou navštívili pána profesora a priniesli mu nielen kovovú plastiku od umeleckého kováča Cyrila Horáka, ale predovšetkým pozdravy bývalých kolegov, študentov i veterinárov z praxe, ktorí na profesora Plevu spomínajú s úctou i radosťou. 

Profesor Ján Pleva sa oceneniu veľmi potešil. Potešilo ho, že i takýmto spôsobom sa zdôrazňuje úloha a poslanie veterinárnej medicíny v rôznych oblastiach verejného života a verejného zdravia. V debate so svojimi nasledovníkmi sa živo zaujímal o aktuálne dianie na univerzite, starosti i radosti kolegov, ako aj o záujem mladých ľudí o oblasť potravinovej bezpečnosti a hygieny potravín. Radi odovzdávame jeho pozdrav všetkých zamestnacom i študentom UVLF, bývalým kolegom i priateľom. Profesorovi Plevovi želáme pevné zdravie a radosť zo života v požehnanom seniorskom veku. 

V piatok 20. januára 2023 sa v Košiciach stretli veterinárni lekári, vedci, pedagógovia a odborníci na potravinovú bezpečnosť z celého Slovenska. Na slávnostnom stretnutí po prvýkrát udelili výročné ceny Medicus Veterinarius 2023 určené popredným osobnostiam veterinárnej medicíny pôsobiacim v rôznych odvetviach vedy, výskumu, teórie i praxe. Celoslovenské stretnutie zorganizovali spoločne Komora veterinárnych lekárov SR, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Ceny Medicus Veterinarius 2023 získalo šesť osobností: prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc., Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc., MVDr. Juraj Fajnor in memoriam, MVDr. Ján Orčík, MVDr. Pavel Kanka a MVDr. Ján Števko


zľava doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD., prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc. a prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. 

Prof. MVDr. Ján Pleva, DrSc. patril k prvým študentov Vysokej školy veterinárskej v Košiciach, ktorí začali študovať v roku jej založenia - 1949 a bol medzi jej prvými absolventmi, ako jediný s červeným diplomom. Už počas štúdia začal pôsobiť ako asistent v ústave fyziológie, patrí preto aj k prvej generácii pedagógov. Prvenstvo mu patrí aj pri zakladaní nového študijného programu hygiena potravín a pri budovaní katedry hygieny potravín. Jeho zásluhou vznikla konferencia Hygiena Alimentorum, ktorá dodnes patrí medzi najstaršie medzinárodné vedecké konferencie na Slovensku. Vďaka jeho erudovanosti vymenovali Jána Plevu v roku 1965 do funkcie šéfa veterinárnej služby na Slovensku. V Bratislave pôsobil štyri roky a pod jeho vedením došlo k eradikácii tuberkulózy a brucelózy na Slovensku. Bohaté praktické a organizačné skúsenosti začal po návrate na svoju alma mater aplikovať pri prestavbe štúdia a študijných plánov na požiadavky doby. V roku 1974 bol menovaný za profesora. Potom sa začala jeho práca na prebudovali katedry hygieny potravín a formovaní študijného odboru hygiena potravín, ktorý bol oficiálne otvorený od akademického roku 1975/76. Zintenzívnila sa aj vedecko-výskumná činnosť. Prof. Pleva bol spoluautorom viacerých učebníc. Publikoval takmer 550 vedeckých a odborných prác vo vedeckých a odborných domácich a zahraničných časopisoch. Bol dlhoročným členom vedeckej rady vysokej školy, predsedom pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác. Úzko spolupracoval s VŠV v Brne. Svoje legislatívne znalosti a skúsenosti z oblasti potravinového dozoru úspešne aplikoval pri tvorbe prvého zákona o potravinách.