Loading...

Oznamy

Skvelá správa – UVLF na čele rebríčka zodpovedných verejných obstarávateľov

Skvelá správa – UVLF na čele rebríčka zodpovedných verejných obstarávateľov

V rebríčku Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021 sa v segmente univerzít a vysokých škôl dostala na čelo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktorá získala hodnotenie A+ s konečným počtom 82,61 bodov. V celkovom hodnotení to znamená 27. miesto z 3904 hodnotených subjektov!!! Univerzita získala certifikát s hodnotením VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ. Portál TRANSPAREX udelil ocenenie za transparentné obstarávanie iba 229 verejným obstarávateľom s úrovňou A+ z 3904 hodnotených subjektov.

Analytici portálu TRANSPAREX zostavili rebríček Zodpovedných verejných obstarávateľov za rok 2021. Venovali sa v ňom 3 904 subjektom. Boli medzi nimi samosprávy krajov, miest a obcí, materské, základné, stredné i vysoké školy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia, štátne inštitúcie, ministerstvá, štátne podniky. V jednotlivých kategóriách porovnávali, ktorá obec, mesto, škola či nemocnica si vedú v oblasti transparentnosti najlepšie. Zároveň porovnali, ako jednotlivé subjekty obstarávali v rovnakom segmente, aby bolo hodnotenie čo najtransparentnejšie. Analytici získali dáta spracovaním 180-tisíc zákaziek zrealizovaných 5 300 verejnými obstarávateľmi.

„Z umiestnenia máme veľkú radosť. Je to výsledok dôslednej práce nášho oddelenia verejného obstarávania pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní. Veľkú úlohu pri tom určite zohralo zavedenie elektronického systému v procesoch zadávania zákaziek s cieľom transparentnej, efektívnej a hospodárnej tvorby zmluvných vzťahov pre potreby univerzity,“ hovorí kvestor UVLF Róbert Schréter.

Kvalitu obstarávania ovplyvňuje celý súbor faktorov, ktoré sa týkajú administratívnej náročnosti procesov, odbornej úrovne zamestnancov, efektívnosti manažmentu univerzity a užívateľskej prístupnosti nástrojov verejného obstarávania. Zamestnanci oddelenia zvyšujú úroveň komunikácie so žiadateľom a nastavujú tak proces verejného obstarávania do vyhovujúceho časového a materiálneho rámca. „Máme vysoké požiadavky na odbornosť a profesionalitu zamestnancov pri komunikácii so žiadateľmi, dodávateľmi, poskytovateľmi prostriedkov z fondov EÚ, štátnymi a verejnými inštitúciami. Pochopili sme, že pri takom množstve zmien legislatívneho i procesného charakteru je jednou z hlavných úloh oddelenia stabilizácia personálnej základne a zabezpečenie kontinuálneho odborného rastu zamestnancov. Odborný a kariérny rozvoj zamestnancov je kľúčový faktor. Pracovníci oddelenia musia poznať nielen procesy a postupy verejného obstarávania, ale musia byť aj odborníkmi na veterinárnu a ekonomickú problematiku, stavby, technickú problematiku, hmotné a procesné právo a zároveň je ich úlohou prehlbovanie komunikačných a manažérskych schopností,“ dodáva vedúci Oddelenia verejného obstarávania UVLF Vladimír Katona.

Na ďalších priečkach rebríčka v kategórii vysokých škôl a univerzít sú 2. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 3. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 4. Technická univerzita vo Zvolene, 5. Ekonomická univerzita v Bratislave, 6. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 7. Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 8. Univerzita J. Selyeho Komárno, 9. Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne, 10. Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 11. Prešovská univerzita v Prešove, 12. Univerzita Komenského v Bratislave, 13. Žilinská univerzita v Žiline, 14. Trnavská univerzita v Trnave, 15. Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 16. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 17. Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 18. Katolícka univerzita v Ružomberku, 19. Slovenská technická univerzita v Bratislave, 20. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 21. Technická univerzita v Košiciach, 22. Slovenská zdravotnícka univerzita, 23. Akadémia umení v Banskej Bystrici.    

V rámci hodnotenia boli vybrané a vypočítané tieto ukazovatele: Hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk); Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní; Priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania; Spoľahlivosť verejného obstarávateľa; Pochybenia v procese verejného obstarávania; Koncentrácia dodávateľov; Reputačné riziko dodávateľov a Reputačné riziko verejných obstarávateľov. Pre potreby analýzy výkonnosti verejných obstarávateľov analytici portálu TRANSPAREX spracovali všetky verejné obstarávania, ktoré boli riadne ukončené alebo zrušené v roku 2021. Zdrojom dát bol vestník verejného obstarávania, v ktorom sú uverejňované nadlimitné a podlimitné zákazky a informácie o zmluvách uzatvorených prostredníctvom zákaziek s nízkou hodnotou.