Loading...

Oznamy

V Krakove o projekte programu Erasmus+ FOODINOVO

V Krakove o projekte programu Erasmus+ FOODINOVO

30.06.2022   Aktuality

Projekt programu Erasmus+, kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá riešený aj na našej univerzite

V dňoch 9. až 11. mája 2022 sa v Krakove na pôde Fakulty technológie potravín, Poľnohospodárskej univerzity v Krakove, uskutočnilo v poradí druhé pracovné stretnutie pracovných tímov ERASMUS+ projektu s názvom „Inovácia štruktúry a obsahového zamerania študijných programov profilujúcich potravinárske študijné odbory s ohľadom na digitalizáciu výučby (FOODINOVO)". K partnerom projektu patria Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Veterinárna univerzita v Brne a Poľnohospodárska univerzita v Krakove.

Medzi hlavné ciele projektu FOODINOVO patrí zvyšovanie kvality pregraduálneho a postgraduálneho vzdelávania prostredníctvom komplexných aktivít zvyšovania kvality vzdelávania, prepájania študentov, učiteľov, univerzít, praxe a krajín tak, aby výsledky projektu boli u každého partnera projektu prínosom. Súčasťou programu pracovného stretnutia bolo aj rokovanie o ďalšom postupe pri príprave výstupov, medzi ktoré patria inovované spoločné elektronické učebné materiály pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie, inovované spoločné prednášky a workshopy učiteľov, inovované kurikula postgraduálneho vzdelávania, spoločné semináre, odborné a vedecké podujatia pre pregraduálnych a postgraduálnych študentov, učiteľov a odborníkov z potravinárskej praxe. Študentom a zamestnancom vysokých škôl tak program dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti.

Predmetom záujmu pracovného stretnutia bola tiež organizácia Intenzívneho kurzu študentov z partnerských univerzít, ktorý bude zameraný na produkciu a bezpečnosť živočíšnych produktov. Kurz bude organizačne zabezpečovať Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach a bude prebehať v dňoch 22. – 26. augusta 2022 v Košiciach.

Program kurzu bude zahŕňať odborné a vedecké prednášky zamerané na hygienu a technológiu potravinárskych komodít živočíšneho pôvodu s praktickými ukážkami metód pre stanovenie kvality a zdravotnej bezpečnosti potravín. Účastníci kurzu sa taktiež budú môcť zúčastniť exkurzií do moderných potravinárskych podnikov partnerov našej univerzity, kde uvidia technologické zariadenia používané pre spracovanie a výrobu mliečnych a mäsových produktov. V neposlednom rade bude kurz zahŕňať aj prehliadku areálu našej univerzity, jej vybraných seminárnych a laboratórnych miestností, a taktiež aj prehliadku centra mesta Košice pre účastníkov kurzu zo zahraničia. Pripravovaný kurz poskytne študentom partnerských univerzít nielen nové poznatky z oblasti hygieny potravín, ale taktiež aj informácie o možnostiach rozšírenej medzinárodnej spolupráce a organizácie výmeny študentov, doktorandov a zamestnancov zahraničných vysokých škôl.

Projekt programu Erasmus+, kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá riešený aj na našej univerzite