Loading...

Oznamy

Výzva na obsadenie pracovných miest vedecko-výskumných pracovníkov - postdoktorandov

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vyhlasuje výzvu:

 1. na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely riešenia výskumných úloh Laboratória biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (LBMI) v rámci grantu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom „Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED)“, ITMS2014+ kód projektu: NFP313010V455, v pozícii „vedecko-výskumný pracovník“ s týmito požiadavkami:
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie medicínskeho, farmaceutického alebo prírodovedného zamerania
  • vedecká hodnosť PhD. v študijných programoch študijného odboru biológia (vyhl. MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z.)
  • zoznam publikačnej činnosti (CC a impaktované publikácie)
  • zoznam riešených vedecko-výskumných projektov (nepovinná príloha)
  • aktívna znalosť používania programov balíka Word Office, Excel a PowerPoint
  • pracovný životopis

Od uchádzača sa okrem tvorivého prístupu očakávajú praktické skúsenosti s molekulovo-genetickými metódami (napr. práca s DNA a RNA alebo proteínmi) na výskumnú tému: Vývoj terapeutických biomolekúl (peptidov) proti patogénom: borelia, vírus horúčky dengue a SARS-CoV-2.

Bližšie informácie: doc. MVDr. Mangesh Bhide, PhD., vedúci LBMI

 1. na obsadenie pracovného miesta vedecko-výskumného pracovníka – postdoktoranda pre účely riešenia výskumných úloh Centra experimentálnej a klinickej regeneračnej medicíny (CEKRM) a to aktuálne  na projektoch:   APVV-19-0193 a VEGA 1/0376/20, ale aj podaných  projektov VEGA/2022,  KEGA/2022 APVV a  HORIZONT EIC/2022 s týmito požiadavkami:
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie prírodovedného, medicínskeho alebo farmaceutického zamerania
  • vedecká hodnosť PhD. v študijných programoch študijného odboru biológia (vyhl. MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z.)
  • zoznam publikačnej činnosti (CC a impaktované publikácie) spracovaný podľa prílohy č. 1 vyhl. MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. 
  • zoznam riešených vedecko-výskumných projektov
  • aktívna znalosť používania programov balíka Word Office, Excel a PowerPoint
  • pracovný životopis

Od uchádzača sa okrem tvorivého prístupu očakávajú praktické skúsenosti s molekulárno-genetickými metódami:

 1. WB, ELISA, MTT,  izolácia  DNA a RNA a práca s proteínmi
 2. odborné znalosti z oblasti kultivácie buniek (primárne kultúry, bunkové línie), pasážovania, kryoprezervácie,  imunohistochémie a  prietokovej cytometrie.

Bližšie informácie: Doc. MVDr. Daša Čížková, DrSc., vedúca CEKRM

Žiadosti s požadovanými podkladmi žiadame zaslať na Referát vedecko-výskumnej činnosti UVLF v Košiciach najneskôr do 22.11.2021. Začiatok pracovného pomeru je 1.12.2021.

V Košiciach, 3.11.2021