Loading...

Oznamy

Na večnosť odišiel profesor Imrich Maraček

01.11.2021   Aktuality

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa lúči s ďalšou osobnosťou, ktorá významným spôsobom ovplyvnila jej históriu. S hlbokým žiaľom sme prijali smutnú správu, že 28. októbra 2021 vo veku 80 rokov tento svet navždy opustil prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. Posledná rozlúčka bude v utorok 2. novembra 2021 o 12.00 hod. na Verejnom cintoríne v Košiciach. Za všetkých kolegov, priateľov, študentov vyjadrujeme rodine hlbokú a úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke!

prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc.
Profesor Imrich Maraček pri preberaní Ceny mesta Košice v máji 2016.

Prof. MVDr. Imrich Maraček, DrSc. sa narodil 4. februára 1941 v Leviciach, kde v roku 1958 aj zmaturoval. V rokoch 1958 – 1964 študoval na Veterinárskej fakulte VŠP v Košiciach, kde už ako študent na katedre porovnávacej fyziológie prezentoval svoje výsledky na študentských vedeckých konferenciách. V roku 1963 bol spoluautorom práce publikovanej v Čsl. fyziológii. Vysokoškolské štúdium ukončil s vyznamenaním.

Do práce nastúpil na Okresnom veterinárnom zariadení (OVZ) v Leviciach. Po vojenskej prezenčnej službe bol od roku 1965 interným ašpirantom na Katedre porovnávacej fyziológie VF VŠP v Košiciach. Hodnosť kandidáta veterinárnych vied získal v roku 1969 po obhájení kandidátskej dizertačnej práce. Od 1. februára 1969 bol tajomníkom katedry a od 30. júna 1974 po preradení na výskumnú činnosť pracoval ako samostatný vedecko-technický pracovník špecialista. Po prechode na Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny v Košiciach v roku 1979 pôsobil ako zástupca vedúceho oddelenia reprodukcie hospodárskych zvierat a od roku 1981 ako vedecký sekretár ústavu. Prednášal vybrané kapitoly študentom v odbore veterinárne pôrodníctvo a gynekológia a bol menovaný za člena štátnej rigoróznej komisie pre skúšky z tohto odboru. Pôsobil v Inštitúte výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov.

Po obhájení habilitačnej práce bol v auguste 1990 vymenovaný za docenta v odbore veterinárne pôrodníctvo a gynekológia. V apríli 1992 mu bola udelená hodnosť doktora veterinárnych vied po predchádzajúcej úspešnej obhajobe doktorskej dizertačnej práce. Po inaugurácii pred Vedeckou radou UVL v Košiciach bol 14. októbra 1998 menovaný univerzitným profesorom pre vedný odbor veterinárne pôrodníctvo a gynekológia.

Profesor Maraček mal prax vo vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti v oblasti fyziológie a patológie reprodukcie hospodárskych zvierat a v odbore veterinárneho pôrodníctva a gynekológie. Svojou vedecko-výskumnou činnosťou sa zapísal do budovania vedného odboru fyziológia a patológia reprodukcie nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle. Jeho práce riešili aktuálne teoretické i praktické problémy rozmnožovania zvierat, najmä zavádzanie a využívanie biotechnických a biotechnologických metód riadenej reprodukcie zvierat. Za výsledky vo výskume v rokoch 1981 až 1984 ako člen riešiteľského kolektívu obdržal v roku 1986 Cenu predsedu Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj v Prahe za riadenú reprodukciu v špecializovaných chovoch oviec.

Mimoriadne rozsiahla a intenzívna vedecko-výskumná aktivita sa prejavila aj na jeho bohatej publikačnej a prednáškovej činnosti. Publikoval sám alebo v spoluautorstve 477 (z nich 91 ISI databáze)  vedeckých, odborných a pedagogických publikácií doma i v zahraničí, v ktorých 237-krát bol prvým autorom. O jednoznačnom uznaní jeho organizačných schopností svedčilo vymenovanie za riaditeľa VÚVM v Košiciach, členstvo v SAPV a jej predsedníctve, členstvo vo vedeckých radách UVLF v Košiciach a Výskumného ústavu veterinárnej medicíny v Brne Medlánkach, členstvo v Rade vlády SR pre vedu a techniku i vo vedeckom kolégiu SAV pre biologicko-ekologické vedy i členstvo v redakčných radách časopisov. Vo februári 1999 ho zvolili za zahraničného člena Ruskej akadémie poľnohospodárskych vied v Moskve.

Po delimitácii VÚVM (2002) do štruktúry UVL v Košiciach bol poverený vedením Ústavu fyziológie v rámci Katedry anatómie, histológie a fyziológie UVL. Po nástupe vypracoval inovované osnovy prednášok z veterinárskej fyziológie a oživil vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku získaním grantu z agentúry VEGA. Od 1. septembra 2006 pôsobil ako emeritný profesor na Ústave fyziológie UVLF v Košiciach, bol pravidelne poverovaný oponovaním dizertačných a habilitačných prác aj na SPU v Nitre, Lekárskej fakulte a Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Za svoju dlhoročnú vedecko-výskumnú, odbornú a pedagogickú prácu obdržal viaceré čestné a pochvalné uznania a medaily vedecko-pedagogických inštitúcií v Slovenskej repulibke, Českej republike a Maďarsku.

V roku 2016 profesorovi Maračekovi udelilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Cenu mesta Košice za jeho viac ako štyridsaťročnú propagáciu filatelie. To bola záľuba, ktorej venoval popri veterinárnej medicíne najviac času a síl. Aktivity spojené s jeho dlhoročným členstvom v Klube filatelistov 54-01 v Košiciach ďaleko presiahli hranice školy. Bol jeho podpredsedom, Krúžok mladých filatelistov V-337 pod jeho vedením úspešne reprezentoval košickú mládežnícku filateliu doma aj v zahraničí. Bol jedným z pravidelných organizátorov košických filatelistických podujatí, ako sú výstavy poštových známok a filatelistických materiálov, či semináre pri príležitosti Dní mesta Košice. Každoročne bol spoluorganizátorom regionálnych osláv Dňa slovenskej poštovej známky v Košiciach. Pri týchto podujatiach spolupracoval s ďalšími kultúrnospoločenskými a vedecko-výchovnými inštitúciami nielen v Košiciach, ale aj z východoslovenského regiónu. Medzi jeho zberateľské záujmy patrili poštové známky, celiny a celistvosti Slovenska, Čiech a Maďarska. Venoval sa hlavne námetovej filatelii so zameraním na biotechnológie, medicínu a farmáciu.

S použitím podkladov prof. MVDr. Jána Elečka, CSc.,  prof. MVDr. Juraja Kačmárika, PhD., a doc. MVDr. Františka Schwarcza, CSc.