Loading...

Oznamy

Prvou tradičnou akademickou slávnosťou bola netradičná imatrikulácia

21.10.2021   Aktuality

Svoju prvú akademickú slávnosť, i keď v netradičnom prostredí, zažili vo štvrtok 21. októbra 2021 študenti prvých ročníkov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov sa totiž kvôli pandemickým opatreniam uskutočnila v exteriéri, pod historickými platanmi na priestranstve pred univerzitnou aulou.

imatrikulacia2021

Imatrikulačné listy za účasti všetkých členov vedenia univerzity prevzalo z rúk prorektora pre vzdelávanie Martina Tomka 358 študentov v študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom i anglickom jazyku, hygiena potravín, farmácia, kynológia, bezpečnosť krmív a potravín a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Na slávnosti sa mohli zúčastniť len plne očkované osoby a počas celej imatrikulácie mali horné dýchacie cesty prekryté respirátormi.

imatrikulacia2021

Ako v príhovore uviedla rektorka Jana Mojžišová, ani ukončenie štúdia na stredných školách nebolo tradičné, lebo už druhý rok ovplyvňuje naše životy pandémia. Aj keď sa univerzita snaží začiatok akademického roku realizovať čo najbližšie k normálu, opatrenia predsa len viditeľne zasahujú do všetkých sfér štúdia aj študentského života. Napriek tomu už viac ako mesiac mladí ľudia prichádzajú každodenne na pôdu školy, spoznávajú svojich učiteľov i spolužiakov. Slávnostná imatrikulácia ich zapisuje do zoznamu študentov v duchu historických tradícií univerzitného školstva. Tento slávnostný akt by mal prehĺbiť pocit vnútornej spriaznenosti so školou, ktorá sa stala ich alma mater.

imatrikulacia2021     imatrikulacia2021

imatrikulacia2021     imatrikulacia2021

„Zároveň tým preberáte všetky práva a povinnosti študenta vysokej školy. Právo požadovať vysoko odborné a podnetné prostredie a povinnosť urobiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste si osvojili požadované vedomosti, zručnosti a návyky. Právo i povinnosť využiť roky štúdia na to, aby ste sa stali uznávanými odborníkmi vo svojej profesii. Môžete a mali by ste chcieť využiť všetko, čo vám univerzita a jej učitelia môžu poskytnúť. Spojte vedomosti a skúsenosti svojich pedagógov s vlastnou usilovnosťou, vytrvalosťou a samostatnosťou. Spolu so šťastím, ktoré vám všetci prajeme, tak úspešne zavŕšite vysokoškolské štúdium, aj keď dnes sa vám ten čas určite zdá ešte príliš vzdialený,“ povedala v príhovore rektorka UVLF Jana Mojžišová a novým študentom zaželala, aby ich srdcia a mysle ostali otvorené novému poznaniu, mali chuť niečo dokázať a odvahu prekonať sami seba.

V akademickom roku 2021/22 sa zapísalo do prvých ročníkov spolu 560 študentov, z nich 115 na štúdium v anglickom jazyku. Najväčšiu skupinu tvoria mladí ľudia z Francúzska (39), Nórska (26), Islandu (10) a Izraelu (10). Ďalší sú z Írska (6), Poľska (5) a Grécka (3). Po dvoch študentoch je z Cypru, India, Kanady, Malty a Veľkej Británie a po jednom z Hongkongu, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Švédska a Talianska. Najpočetnejším študijným programom je všeobecné veterinárske lekárstvo a General Veterinary Medicine, z bakalárskych programov dominuje kynológia.  

imatrikulacia2021     imatrikulacia2021

imatrikulacia2021     imatrikulacia2021

Študenti pri slávnostnej imatrikulácii potvrdili aj tradičný sľub: „My, študenti Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach slávnostne sľubujeme, že svojím konaním počas štúdia neporušíme žiadne právne normy. Budeme si riadne plniť povinnosti študenta, rešpektovať rozhodnutia akademického senátu a študovať tak, aby naša činnosť prinášala všestranný úžitok. Budeme si ctiť, ochraňovať   a šíriť dobré meno našej Alma mater a nedopustíme sa ničoho, čím by sme ho poškodili. Sme si vedomí, že dobré meno, vážnosť a autorita univerzity, na ktorej nám je umožnené študovať, závisí od konania každého z nás. Vieme, že do ukončenia štúdia nás čaká prekonanie mnohých prekážok. Vieme, že ako graduovaní, akademicky vzdelaní občania pred začiatkom vykonávania svojho povolania budeme skladať iný sľub. Ak máme splniť to, k čomu sa potom zaviažeme, musíme už dnes začať vytvárať pre to predpoklady. Zložením tohto sľubu, robíme k tomu prvý krok.“

imatrikulacia2021     imatrikulacia2021

imatrikulacia2021     imatrikulacia2021

Foto: Šimon Halás