Loading...

Oznamy

Zakladajúci členovia CNIC sa stretli so štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom

22.04.2021   Aktuality

Stretnutie zástupcov zakladajúcich subjektov Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovítom Paulisom sa uskutočnilo 21. apríla 2021 na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach . Zúčastnili sa na ňom rektori Pavol Sovák (UPJŠ), Jana Mojžišová (UVLF), Stanislav Kmeť (TUKE), námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda, podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie Peter Samuely,  prorektor UVLF Juraj Pistl, prorektor TUKE Radovan Hudák, riaditeľ Technologického a informačného parku UPJŠ (TIP-UPJŠ) Pavol Miškovský, predsedníčka Akademického senátu UPJŠ Renáta Bačárová, riaditeľka EZÚS Via Carpatia Julianna Orbán Máté a vedúci referátu regionálneho rozvoja a plánovania Úradu KSK Tomáš Malatinec.

Zástupcovia členských organizácií CNIC informovali štátneho tajomníka Paulisa o stave prípravy projektovej dokumentácie a samotného projektu, ktorého cieľom je vytvorenie nového moderného priemyslu v rozsahu regiónu východného Slovenska. Predmetom rokovania bol aj stav legislatívnych rámcov vytvorenia klastra, či požiadavky na možnosti finančného zabezpečenia budovania jeho infraštruktúry.

„Úspech projektu tkvie v prekonaní hraníc Košického samosprávneho kraja a rozvoji celého východoslovenského regiónu. V Európe existujú úspešné modely fungovania vzájomnej kooperácie vedeckovýskumného prostredia a súkromného sektora za podpory štátu,“ informoval štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa rektor Pavol Sovák.    

„Je potrebné zabrániť odlivu talentov do zahraničia. Vedenie mesta plne podporuje vytváranie podmienok pre uplatnenie sa absolventov nielen košických univerzít,“ uviedol námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda.

Košický klaster nového priemyslu stavia na základoch Technologického a informačného parku UPJŠ položených už v roku 2017. Projekt TIP-UPJŠ sa po intenzívnych rokovaniach s partnermi a konzultačnou podporou expertov EU pretransformoval do projektu CNIC, ktorého hlavným cieľom je vybudovať v regióne východného Slovenska nový high-tech priemysel a pozdvihnúť tak ekonomickú a sociálnu úroveň regiónu na priemer EÚ.

,,Biznis model CNIC, ktorý bol na stretnutí veľmi podrobne diskutovaný rieši udržateľnosť projektu ako takého, ale predovšetkým ekonomickú prosperitu novovytváraných ako i spolupracujúcich firiem založenú na báze technologického a expertízneho rozvoja košických vysokých škôl a vybraných ústavov Slovenskej akadémie vied,“ predstavil víziu projektu riaditeľ TIP-UPJŠ Pavol Miškovský.