Loading...

Oznamy

Dve prémie Literárneho fondu pre UVLF

07.10.2020   Aktuality

Tvoriví pracovníci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach získali dve prestížne prémie Literárneho fondu v Sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.

Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo v kategórii prírodné a lekárske vedy získala práca autorov Vilček, Š., Paton D.J., Ďurkovič B.,  Strojný L, Ibata G, Moussa A, Loitsch A, Rossmanith W, Vega S, Scicluna MT, Palfi V.: Bovine viral diarrhoea virus genotype 1 can be separated into at least eleven genetic groups. Arch Virol., 2001;146(1): 99-115.

Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii biologické a lekárske vedy za vedeckú monografiu získalo dielo autorov Vilček, Š., Pistl, J., Mojžišová, J.: Bovinná vírusová hnačka - ozdravovacie programy, princípy a praktické skúsenosti. 1. vyd. - UVLF v Košiciach, 2019. - 160 s. - ISBN 978-80-8077-653-4.

     

Ako uviedol prvý autor oboch publikácií prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc., vo vedeckom článku prvýkrát popísali existenciu jedenástich genetických skupín vírusu BVDV-1 (vírus hnačky hovädzieho dobytka), čo malo veľký ohlas potvrdený množstvom citácií v databáze Web of Science. „Odhalenie vysokej genetickej variability pomôže lepšie interpretovať evolúciu vírusu. Prakticky každé pracovisko, ktoré geneticky typizuje BVDV-1 izoláty, sa odvoláva na našu referenčnú prácu. V praxi sa tento poznatok široko využíva v molekulovej epizootológii BVD, napr. v  ozdravovacích programoch. V spolupráci s rakúskymi kolegami naše laboratórium odkrylo vzťahy medzi analyzovanými chovmi a tým prispelo k úspešnému ukončeniu eradikačného programu pre BVD v Dolnom Rakúsku v jeho finálnej fáze.“

Vedecká monografia kriticky popisuje ozdravovacie a eradikačné programy pre vírusovú hnačku hovädzieho dobytka (BVD) v Európe. Takáto publikácia doteraz v odbornom písomníctve chýbala. „Prvýkrát integruje rýdzo vedecky text a rozhovory s odborníkmi v Európe, aby sa docielil výraznejší stimulujúci účinok na zavedenie potrebného ozdravovacieho programu pre BVD aj v našich podmienkach. Nechýba ani rozhovor s ústredným riaditeľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR ako aj s veterinárom, ktorý úspešne realizoval ozdravovací program pre BVD na farme na Slovensku. V monografii sme načrtli prvé obrysy ozdravovacieho programu pre slovenské chovy hovädzieho dobytka, ktorý zatiaľ na Slovensku chýba. Veríme, že monografia bude stimulovať zvýšený záujem o jeho dopracovanie a zavedenie do praxe. Zvýši sa tým nielen úžitkovosť našich chovov hovädzieho dobytka a konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu so zvieratami a potravinovými komoditami, ale zlepší sa aj celková epizootologická situácia v našom štáte,“ vysvetlil profesor Štefan Vilček.

Vírusová hnačka hovädzieho dobytka (Bovine viral diarrhoea BVD) je infekčné vírusové ochorenie hovädzieho dobytka, ale aj ďalších voľne žijúcich prežúvavcov. Ochorenie je rozšírené na všetkých svetadieloch. Na Slovensku bolo v infikovaných chovoch zistených 70 % zvierat s výskytom špecifických protilátok. Prejavuje sa hnačkami, potratmi, pôrodmi teliat so zníženou životaschopnosťou. Základom boja proti BVD je v Európe ozdravovací program prevažne bez vakcinácie.

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. NR SR č. 13/93 o umeleckých fondoch. Hlavným poslaním fondu je podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby ako i počítačových programov s osobitným zreteľom na pôvodnú krásnu literatúru, vedeckú a odbornú literatúru, novinárstvo a novinársku fotografiu, prekladateľstvo, divadlo, film, rozhlas, televíziu, videotvorbu a zábavné umenie. V jednotlivých sekciách udeľuje každoročne výročné ceny a prémie.