Loading...

Oznamy

RVPS Komárno - ŠP VVL, HP

07.09.2020   Kariéra

Služobný úrad
Regionálna veterinárna a potravinová správa Komárno

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar
oddelenie zdravia a ochrany zvierat 

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii
odborný radca 

Druh štátnej služby
stála štátna služba

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby
Štúrova 1016/
Komárno
94501

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Osobitný kvalifikačný predpoklad
Univerzita veterinárneho lekárstva - Všeobecné veterinárne lekárstvo s ukončeným titulom doktor veterinárnej medicíny ( MVDr.)

Platové podmienky
V zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Žiadosti posielajte na adresu: RVPS, Štúrova 5, 945 01 Komárno.

V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:

Kontaktná osoba
MVDr. Oskár Slivka
+421905413189