Loading...

Akcie

XIV. Lazarove dni  výživy a veterinárnej dietetiky a NutriNET 2021

XIV. Lazarove dni  výživy a veterinárnej dietetiky a NutriNET 2021

08.09.2021 - 09.09.2021   Konferencie a semináre

Katedra výživy a chovu zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) pripravujú vedeckú konferenciu XIV. Lazarove dni  výživy a veterinárnej dietetiky a vedeckú konferenciu PhD. študentov z odboru výživa zvierat NutriNET 2021. Uskutočnia sa 8. – 9. septembra 2021 online formou prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Cieľom konferencie je analyzovať vplyv a podiel výživy zvierat na tvorbe zdravia, produkcii a ekonomike chovu hospodárskych zvierat; prezentovať výsledky experimentálnych výskumných prác a formulované návrhy na uplatnenie nových teoretických poznatkov a praktických skúseností v praxi. Pri príležitosti konania vedeckej konferencie usporiada organizačný výbor sprievodné podujatie - študentskú vedeckú konferenciu NutriNET 2021, konferenciu doktorandov, ktorých téma dizertačnej práce priamo alebo nepriamo korešponduje s výživou zvierat.

Tematické okruhy konferencie:
Výživa, dietetika, nutričná fyziológia, chov a produkčné choroby prežúvavcov a monogastrických zvierat.
Produkcia, konzervovanie, kvalita krmív.

Z prihlásených vedeckých príspevkov konferencie XIV. LDVaVD bude vydaný recenzovaný zborník.

Prihlášky na konferencie zasielajte do 31. mája 2021:

Konferencia XIV. LAZAROVE DNI VÝŽIVY A VETERINÁRNEJ DIETETIKY na emailovú adresu:   pavel.nad@uvlf.sk 
Študentská vedecká konferencia PhD. Študentov NutriNET 2021 na emailovú adresu:   lukas.bujnak@uvlf.sk    
alebo poštou na adresu prípravného výboru.

Tu nájdete všetky podrobnosti týkajúce sa konferencie, vrátane prihlášky.