Loading...

Akcie

XVI. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu - Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov

XVI. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu - Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov

11.11.2021 - 12.11.2021   Konferencie a semináre

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

šestnásty ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, na ktorý Vás srdečne pozývame, sa bude konať 11. a 12. novembra 2021 (štvrtok a piatok) online na platforme MS Teams.

Organizátori:
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV, Košice
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

PROGRAM

8:30
Otvorenie seminára
8:45
VPLYV MIKROVLNNÉHO ŽIARENIA NA ŠTRUKTÚRU A ULTRAŠTRUKTÚRU SEMENNÍKOV PRENATÁLNE OŽAROVANÝCH POTKANOV
Andrašková Sandra, MVDr.
KMD/pracovisko histológie a embryológie, UVLF
UVLF 09/2018 doc. MVDr.Almášiová Viera PhD. (interná forma)
9:00
DOKÁŽE 3D FLUORESCENČNÁ SPEKTROSKOPIA ODHALIŤ GYNEKOLOGICKÉ ZÁPALOVÉ OCHORENIE?
Švecová Monika Mgr.
Lekárska Fakulta Ústav lekárskej a klinickej biochémie,
UPJŠ UPJŠ  09/2020 prof. Ing. Mária Mareková, CSc.  (interná forma)
9:15
MOLEKULÁRNE ZMENY ANGIOGENÉZY ŽENSKÝCH REPRODUKČNÝCH ORGÁNOV
Abrahamovská Michaela Mgr.
Ústav lekárskej a klinickej biochémie
UPJŠ   09/2020  doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.  (interná forma)
9:30
ERBB2 AMPLIKÓN V ŠTÚDIU NEPLODNOSTI
Lamancová Petra RNDr.
Ústav lekárskej a klinickej biochémie
UPJŠ  09/2018  doc. Mgr. Peter Urban, PhD.  (externá forma)
9:45
mikroRNA PRI ŠTÚDIU NEPLODNOSTI
Kalinová Katarína Mgr.
Ústav lekárskej a klinickej biochémie
UPJŠ  09/2019  doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.  (interná forma)
10:00
DIAGNOSTICKÝ POTENCIÁL NEKÓDUJÚCICH RNA Z KULTIVAČNÉHO MÉDIA V PROCESE IVF
Klepcová Zuzana Mgr.
Ústav lekárskej a klinickej biochémie
UPJŠ  09/2019  doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.  (interná forma)
10:15
IZOLÁCIA A KVANTIFIKÁCIA EXOZÓMOV Z MEZENCHÝMOVÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK Z PLODOVÝCH OBALOV
Morávek Marko Mgr.
Ústav lekárskej a klinickej biochémie  Združená tkanivová banka
UPJŠ  09/2020  MVDr. Ján Rosocha, CSc.   (interná forma)
10:30
ŠTÚDIUM TERAPEUTICKÉHO EFEKTU MEZENCHYMÁLNYCH BUNIEK NA NIEKTORÉ CHOROBNÉ PROCESY KOSTÍ A KĹBOV
Domaniža Michal MVDr.
Klinika malých zvierat
UVLF  09/2019  prof. MVDr. Alexandra Trbolová, Phd.  (interná forma)
10:45
MORFOLOGICKÝ ZÁKLAD NEURONÁLNEJ REGULÁCIE POSTNATÁLNEJ NEUROGENÉZY V ČUCHOVOM SYSTÉME POTKANA
Popovičová Alexandra Mgr.
Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV
UPJŠ  09/2020  RNDr. Enikö Račeková, CSc.  (interná forma)
11:00
URČENIE VPLYVU KAROTICKEJ ENDARTEREKTÓMIE NA NAVODENIE ISCHEMICKEJ TOLERANCIE - DETEKCIA ZMIEN GÉNOVEJ EXPRESIE
Furman Marek Mgr.
Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach
UPJŠ  09/2020  RNDr. Rastislav Mucha, PhD.  (interná forma)
11:15
POROVNANIE DIAGNOSTICKEJ  EFEKTÍVNOSTI DVOCH ZOBRAZOVACÍCH METÓD PRI OCHORENIACH CHRBTICE
Fuchs Jakub MVDr.
Klinika malých zvierat Univerzitná nemocnica UVLF
UVLF  09/2020  prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc.  (interná forma)
11:30 – 12:00
Prestávka na obed
12:00
TESTOVANIE EFEKTÍVNOSTI FEKÁLNEJ MIKROBIÁLNEJ TRANSPLANTÁCIE NA PRIEBEH AKÚTNEJ KOLITÍDY SLEDOVANEJ NA PREDKLINICKOM MODELI
Adamková Petra RNDr.
Ústav biologických a ekologických vied/ Katedra fyziológie živočíchov
UPJŠ  09/2018  prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc.  (interná forma) *ocenená 2019
12:15
POTENCIÁL TRANSPLANTÁCIE FEKÁLNEJ MIKROBIOTY NA DSS-INDUKOVANÚ KOLITÍDU U PGF ANIMÁLNEHO MODELU
Lauko Stanislav MVDr.
Laboratórium gnotobiológie Katedra mikrobiológie a imunológie
UVLF  09/2018  MVDr. Soňa Gancarčíková, PhD.  (interná forma) * ocenený 2019
12:30
BAKTERIOCÍNOVÝ POTENCIÁL FEKÁLNYCH KMEŇOV ENTEROCOCCUS MUNDTII Z KONÍ
Focková Valentína Mgr.
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, SAV
UVLF  09/2019  MVDr. Andrea Lauková, Csc.  (interná forma)
12:45
OVPLYVNENIE RASTU VYBRANÝCH KMEŇOV LAKTOBACILOV HUMÍNOVÝMI LÁTKAMI
Chomová Natália Mgr.
Katedra mikrobiológie a imunológie
UVLF  09/2020  doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.  (interná forma)
13:00
DISTRIBÚCIA A CHARAKTERIZÁCIA STAFYLOKOKOV KOLONIZUJÚCICH KOŽU KLINICKY ZDRAVÝCH PSOV
Štempelová Lucia MVDr.
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
UVLF  09/2019  MVDr. Viola Strompfová, DrSc.  (interná forma)
13:15
SYNANTROPNÉ VTÁKY AKO REZERVOÁRE GÉNOV VIRULENCIE TYPICKÝCH PRE EXTRAINTESTINÁLNE PATOGÉNNE E. COLI
Kocúreková Tímea MVDr.
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, SAV
UVLF  09/2020  RNDr. Dobroslava Bujňáková, PhD.  (interná forma)
13:30
>
PROBIOTICKÝ POTENCIÁL BAKTÉRIÍ Z TRÁVIACEHO TRAKTU VČIEL
Ivorová Silvia Mgr.
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, SAV
UPJŠ  09/2019  RNDr. Anna Kopčáková, PhD.  (interná forma)
13:45
DIVERZITA BAKTÉRIÍ IZOLOVANÝCH Z HALDY BÝVALEJ STRIEBORNEJ BANE V TARNOWSKIE GORY (POĽSKO) A ICH REZISTENCIA VOČI ŤAŽKÝM KOVOM A ANTIBIOTIKÁM
Nosáľová Lea Mgr.
Ústav biologických a ekologických vied  Katedra mikrobiológie
UPJŠ  09/2019  doc. RNDr. Peter Pristaš, Csc.  (interná forma)
14:00
REZISTENCIA VOČI ŤAŽKÝM KOVOM U FYLOGENETICKY A GEOGRAFICKY VZDIALENÝCH IZOLÁTOV STREPTOMYCES SPP.
Cimermanová Michaela Mgr.
Ústav biologických a ekologických vied Katedra mikrobiológie
UPJŠ   09/2019  doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc.   (interná forma)
8:30
ŠTANDARDIZÁCIA PROTOKOLU REPRODUKOVATEĽNEJ GENERÁCIE Z MONOCYTOV DERIVOVANÝCH DENDRITOVÝCH BUNIEK PRE ĎALŠIE EX VIVO VYUŽITIE
Kiššová Zuzana MVDr.
Katedra mikrobiológie a imunológie, UVLF
UVLF  09/2019  prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.   (interná forma)
8:45
ÚČINKY ASTAXANTÍNU A JEHO ESTEROV NA LYMFOCYTY ZDRAVÝCH MYŠÍ IN VITRO
Jurčacková Zuzana RNDr.
Parazitologický ústav SAV, UVLF
UVLF  09/2020  RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc.  (externá forma)
9:00
POROVNANIE ÚČINNOSTI HUMÁNNEHO DLE PO RÔZNYCH SPÔSOBOCH APLIKÁCIE U MYŠÍ S ALVEOLÁRNOU ECHINOKOKÓZOU
Ciglanová Denisa MVDr.
Parazitologický ústav SAV, UVLF
UVLF  09/2020  RNDr. Gabriela Hrčková, DrSc.  (interná forma)
9:15
ANTIHELMINTICKÁ TERAPIA FASCIOLÓZY U HOVÄDZIEHO DOBYTKA
Burcáková Ľudmila MVDr.
Parazitologický ústav SAV, UVLF
UVLF  09/2020  MVDr. Alžbeta Königová, PhD.  (interná forma)
9:30
VPLYV PELETOVANÉHO VIČENCA VIKOLISTÉHO (ONOBRYCHIS VICIIFOLIA) NA BACHOROVÚ FERMENTÁCIU A HEMATOLOGICKÝ PROFIL U JAHNIAT S HAEMONCHÓZOU
Petrič Daniel Ing.
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, SAV
UVLF  09/2018  MVDr. Zora Váradyová, PhD  (interná forma)
9:45
EKOLOGICKÉ ASPEKTY CIRKULÁCIE PÔVODCOV PARAZITÁRNYCH OCHORENÍ V ŠPECIFICKÝCH PODMIENKACH TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU
Jászayová Alexandra Mgr.
Parazitologický ústav SAV
UVLF  09/2019  doc. MVDr. Zuzana Hurníková, PhD.  (interná forma)
10:00
ÚLOHA HYPERICÍNU V MODULÁCII REZISTENTNÉHO FENOTYPU BOČNEJ POPULÁCIE ZA HYPOXICKÝCH PODMIENOK
Buľková Viktória RNDr.
Ústav biologických a ekologických vied, Katedra bunkovej biológie. PF UPJŠ
UPJŠ  09/2018  prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.  (interná forma)
10:15
MECHANIZMY REGULÁCIE TRANSPORTNÉHO PROTEÍNU BCRP  V NÁDOROVÝCH BUNKÁCH OVPLYVNENÝCH HYPERICÍNOM
Romanovová Michaela RNDr.
Katedra bunkovej biológie, PF UPJŠ
UPJŠ   09/2019  prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.  (interná forma)
10:30
MATRIXOVÉ METALOPROTEINÁZY OPTIKOU DVOCH ROZLIČNÝCH METODICKÝCH PRÍSTUPOV
Večurkovská Ivana Mgr
Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ
UPJŠ  09/2020  doc. RNDr. Marek Stupák, PhD.   (interná forma)
10:45
MULTIFUNKČNÉ RNA-DNA NANOČASTICE V PERSONALIZOVANEJ ONKOTERAPII
Bilá Dominika Mgr.
Ústav biologických a ekologických vied, UPJŠ
UPJŠ  9/2018  prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.  (interná forma)
11:00
POTENCIÁL NANOČASTÍC CEO2 PRE BIOAPLIKÁCIE
Garčárová Ivana RNDr.
Ústav Experimentálnej Fyziky/Oddelenie Biofyziky/SAV
UPJŠ  09/2019  RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD.  (interná forma)
11:30 – 12:00
Prestávka na obed
12:00
ANALÝZA VÝSKYTU CHRONICKEJ LAMINITÍDY V CHOVE DOJNÍC
Gomulec Pavel MVDr.
Klinika prežúvavcov
UVLF  09/2020  prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD. Dip. ECBHM  (interná forma)
12:15
ANTIOXIDAČNÝ POTENCIÁL MEDICINÁLNYCH RASTLÍN IN VITRO A IN VIVO
Kucková Katarína
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied SAV
UVLF  09/18  RNDr. Klaudia Čobanová, PhD.  (interná forma)
12:30
BIODOSTUPNOSŤ STOPOVÝCH PRVKOV Z KŔMNYCH ADITÍV
Tokarčíková Katarína Ing.
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Centrum biovied, SAV
UVLF  09/2019  MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD.  (interná forma)
12:45
VPLYV PRAŽENIA NA OBSAH POLYFENOLOV, KOFEÍNU A AKRYLAMIDU V ZRNÁCH VÝBEROVEJ KÁVY
Várady Matúš Mgr.
Katedra hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín
UVLF  09/2019  prof. MVDr. Peter Popelka, PhD.  (interná forma)
13:00-13:45
Porada komisie
14:00
Vyhlásenie výsledkov súťaže
Záver