Loading...

Akcie

66. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

66. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

sa uskutoční – 17. apríla 2024

Konferencia je v akademickom roku 2023/2024 určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v piatich sekciách:

 1. Predklinická sekcia
  Anatómia, histológia, biológia, genetika, etológia, etika chovu zvierat, biochémia, mikrobiológia, fyziológia a patologická fyziológia, história veterinárnej medicíny a pod.
 2. Klinická sekcia
  Chirurgia, ortopédia, interná medicína, gynekológia a pôrodníctvo, parazitológia, toxikológia, a pod.
 3. Sekcia spoločného zdravia a hygieny potravín
  Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat, hygiena a bezpečnosť potravín, ekológia, welfare a pod.
 4. Farmaceutická sekcia
  Liečivá, klinická farmakológia, rezíduá liečiv, lekárenstvo, sociálna farmácia, a pod.
 5. Sekcia bakalárskeho štúdia
  Prezentácia čiastkových výsledkov bakalárskych prác.

1. cirkulár