Loading...

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV O BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ A DOKTORSKÉ ŠTÚDIUM

Kritériá k príjimaciemu konaniu

Hodnotenie prijímacej skúšky, prijímacieho konania a ďalších podmienok pre prijatie na štúdium na akademický rok 2022/2023 pre študentov študujúcich v slovenskom jazyku

Prijímacia komisia hodnotí úspešnosť uchádzača a overuje jeho schopnosti a predpoklady pre štúdium v širšom kontexte na základe nasledovných kritérií:

Pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia:

Poradie sa stanoví na základe pridelených bodov za priemer z maturitných skúšok a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) a prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu.
Hodnotenie maturitnej skúšky:
Priemer 1,00
35 bodov
Priemer 1,01 – 1,25
30 bodov
Priemer 1,26 – 1,50
25 bodov
Priemer 1,51 – 1,75
20 bodov
Priemer 1,75 – 2,00
15 bodov
Priemer 2,01 – 2,25
10 bodov
Priemer 2,26 – 2,50
5 bodov
Priemer od 2,51 a viac
0 bodov
Ďalšie hodnotenia pre prvý stupeň vysokoškolského štúdia:
Hodnotenie výsledku olympiád a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) alebo v inej významnej súťaži v odbore, kde sa uchádzač hlási kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou, pri viacerých diplomoch sa body sa prideľujú iba raz):
5 bodov
Hodnotenie práce v organizáciách blízkych zvolenému študijnému programu (písomné potvrdenie je potrebné zaslať spolu s prihláškou):
5 bodov

Pre druhý stupeň vysokoškolského štúdia:

Poradie sa stanoví na základe dosiahnutého váženého študijného priemeru za štúdium v I. stupni vysokoškolského štúdia.

Pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia:

Poradie sa stanoví na základe dosiahnutých bodov z testov z biológie a chémie a bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) a prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu.
Ďalšie hodnotenia pre spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia:
Hodnotenie výsledku olympiád a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia) alebo v inej významnej súťaži v odbore, kde sa uchádzač hlási (kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou, pri viacerých diplomoch sa body sa prideľujú iba raz):
5 bodov
Hodnotenie práce v organizáciách blízkych zvolenému študijnému programu (písomné potvrdenie je potrebné zaslať spolu s prihláškou):
5 bodov