Loading...

INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV

Ubytovanie v študentskom domove

Aktívni (denní) študenti

Denní študenti vypĺňajú a potvrdzujú žiadosti o ubytovanie v Študentských domovoch ULVF v Košiciach pre akademický rok v Akademickom informačnom systéme. Podávanie žiadostí v Akademickom informačnom systéme je možné v období od 15.4. do 30.4. daného roku. Študenti, ktorí sa neprihlásia v tomto termíne, strácajú nárok na ubytovanie. Prihlášky po termíne nebudú akceptované.

Študenti s prerušeným štúdiom

V prípade záujmu o poskytnutie ubytovania v Študentských domovoch ULVF v Košiciach po zápise na štúdium po prerušení, sú záujemcovia povinní vypísať a zaslať žiadosť o ubytovanie (tlačivo žiadosti si vyzdvihnete na ŠD – ubytovacie oddelenie). Termín zasielania žiadosti je do 15. 5. príslušného roku. Rozhodujúcim dňom je deň podania na pošte. Žiadosti sa zasielajú na adresu: Študentské domovy, Podhradová 11, 040 01 Košice. V prípade poskytnutia ubytovania je študent povinný pri prihlasovaní sa k ubytovaniu bezodkladne predložiť index s potvrdeným zápisom na štúdium po prerušení.

Súvisiace dokumenty: